Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Bryssel den 25 maj 2011

En ny och långtgående europeisk grannskapspolitik

Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspoltik/kommissionens vice ordförande, och Štefan Füle, EU-kommissionär med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, har i dag lanserat en ny och långtgående europeisk grannskapspolitik som bekräftar EU:s fasta och förstärkta engagemang för sina grannländer

Dagens förslag från EU:s utrikestjänst och EU-kommissionen till medlemsländerna och Europaparlamentet omfattar de viktigaste prioriteringarna och inriktningarna i en förnyad strategi för den europeiska grannskapspolitiken där man vill stärka de individuella och regionala förbindelserna mellan EU och länder i dess grannskap genom metoden "mer pengar för mer reformer" där ytterligare medel ställs till förfogande, men med mer ömsidig ansvarighet.

Utöver de 5,7 miljarder euro som redan anslagits för perioden 2011–2013 kommer ytterligare finansiering på 1,24 miljarder euro som förts över från andra befintliga resurser nu att bli tillgänglig till stöd för den europeiska grannskapspolitiken.

Dessutom har Europeiska rådet godkänt den höga representantens/vice ordförandens förslag om att öka Europeiska investeringsbankens utlåning till det södra Medelhavsområdet med 1 miljard euro under samma period. EBRD (Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling) backade upp hennes begäran om att utvidga bankens verksamhet till Mellanöstern och Nordafrika (Menaregionen), med början i Egypten. Man förväntar sig att de årliga utlåningsvolymerna kan nå upp till ca 2,5 miljarder euro per år 2013.

"Då så stora delar av vårt grannskap genomgår en demokratisk förändringsprocess är denna översyn viktigare än någonsin. Det är ytterst viktigt att vi i EU kan ge våra grannländer ett övergripande erbjudande och bygga upp varaktiga partnerskap i vårt grannskap", sade Catherine Ashton.

"Vad vi lanserar i dag är ett nytt synsätt. Ett partnerskap mellan olika folk i syfte att främja och stödja en utveckling mot djupgående demokrati och ekonomiskt välstånd i vårt grannskap. Detta ligger i allas intresse. Vi kommer att avsätta medel till stöd för länder i vårt grannskap som vill genomföra snabba politiska och ekonomiska reformer.  Vårt stöd är baserat på partnerskap, inte påbud. Det är ett förhållande som bygger på ömsesidig ansvarighet och där bägge parter håller den andra parten ansvarig när det gäller överenskomna mål och syften. 

"Mot bakgrund av ett tufft ekonomiskt klimat, men i vetskap om att EU måste agera, behövde vårt förslag också vara ekonomiskt innovativt och därför tog jag initiativ till att säkerställa ytterligare finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB)  och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)," sade hon.

Štefan Füle framhöll följande: "En del av våra grannländer, både i öster och söder, är inne i en omvandlingsprocess som de vill komma ut ur som mer demokratiska och mer välmående samhällen. EU måste vidta åtgärder med beslutsamhet och ambitioner genom ett nytt sätt att förhålla sig till den europeiska grannskapspolitiken, och dra rätt lärdom av våra erfarenheter hittills och möta de utmaningar som ett grannskap i snabb förändring ställer oss inför.

Det nya synsättet omfattar en mycket högre grad av differentiering, vilket garanterar att varje partnerland utvecklar sina förbindelser med EU så långt de egna ambitionerna och behoven och den egna förmågan tillåter. Men det här är inte en metod som tillämpas på samma sätt på alla. Ett ökat stöd EU till grannländerna är förenat med vissa villkor. Stödet är beroende av att framsteg görs med att bygga upp och befästa demokrati och respekt för rättsstatsprincipen. Ju mer och snabbare ett land gör framsteg med sina interna reformer desto mer stöd ger EU.

Vi är beredda att stödja dessa mer ambitiösa mål med ökade resurser och bättre incitament. Vi har också som mål att vårt stöd ska ges på ett flexiblare och snabbare sätt som svar på de snabba förändringarna i grannskapet. Jag hoppas att alla EU-institutioner och medlemsstater kan samlas bakom våra förslag och bidra till att förverkliga denna nya strategi, till gemensam nytta för EU och dess grannländer".

Den förnyade europeiska grannskapspolitiken bygger på det som uppnåtts sedan den europeiska grannskapspolitiken första gången lanserades 2004, och är ett svar på partnerländernas strävan efter frihet och ett bättre liv. Den erbjuder nya typer av stöd för flera delar av samhället och inför fler incitament att fortsätta att genomdriva reformer.

Dagens meddelande är kulmen på en omfattande översyn och ett brett samråd med regeringar och det civila samhällets organisationer såväl inom EU som i de 16 länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken söder och öster om Europa.

Det är en vidareutveckling av partnerskapet för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet som man kom överens om i mars 2011, som en omedelbar reaktion på de omvälvningar och den längtan efter demokrati vi nu ser i Nordafrika. Det bygger också vidare på det östliga partnerskapet som lanserades 2009.

Läs mer om detta i MEMO/11/342


Side Bar