Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

V Bruseli 25. mája 2011

Nová a ambiciózna európska susedská politika

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Catherine Ashtonová a Štefan Füle, komisár EÚ pre rozširovanie a susedskú politiku, dnes predstavili novú a ambicióznu európsku susedskú politiku (ESP), ktorá je potvrdením rozhodného a intenzívnejšieho angažovania EÚ v krajinách ležiacich v jej susedstve.

V tomto návrhu, ktorý Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia predkladajú členským štátom a Európskemu parlamentu, sa stanovujú hlavné priority a smerovanie oživenej stratégie v oblasti ESP. Cieľom tejto stratégie je posilnenie vzťahov s jednotlivými krajinami, ako aj vzťahov na regionálnej úrovni medzi EÚ a krajinami nachádzajúcimi sa v jej susedstve. Tento prístup vychádza z princípu „viac finančných prostriedkov v záujme zásadnejších reforiem“, na základe ktorého sa poskytne viac dodatočných finančných prostriedkov, avšak zároveň sa požaduje väčšia vzájomná zodpovednosť.

Okrem už pridelených 5,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2011 – 2013 boli z iných existujúcich zdrojov prevedené ďalšie finančné prostriedky vo výške 1,24 miliardy EUR, ktoré budú teraz k dispozícii na podporu ESP.

Európska rada na dôvažok odsúhlasila návrh vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky zvýšiť úvery, ktoré Európska investičná banka v rovnakom období poskytne krajinám južného Stredozemia, o 1 miliardu EUR. Európska banka pre obnovu a rozvoj podporila jej žiadosť o rozšírenie príslušných činností do oblasti Blízkeho východu a Severnej Afriky – počnúc Egyptom. Očakáva sa, že do roku 2013 by ročný objem úverov mohol dosiahnuť výšku približne 2,5 miliardy EUR.

„V situácii, keď v toľkých krajinách nachádzajúcich sa v našom susedstve prebieha proces demokratizačných zmien, je toto prehodnotenie politiky dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je vecou zásadného významu, aby EÚ predložila svojim susedom komplexnú ponuku a aby v našom susedstve vybudovala trvalé partnerstvá,“ uviedla Catherine Ashtonová.

„Pre politiku, ktorú dnes predkladáme, je príznačný nový prístup. Ide nám o partnerstvo medzi národmi zamerané na podnecovanie a podporovanie rozvoja pevne zakorenenej demokracie a hospodárskej prosperity v našom susedstve. Je to v záujme nás všetkých. Krajinám v našom susedstve poskytneme finančné prostriedky na podporu politických a hospodárskych reforiem, ktoré chcú realizovať, a na urýchlenie tempa ich realizácie. Naša podpora je založená na partnerstve, a nie na kladení podmienok. Ide o vzťah vychádzajúci zo vzájomnej zodpovednosti, z ktorého budú mať osoh obe strany, pričom každá strana bude kontrolovať dodržiavanie dohodnutých cieľov a záväzkov.

Uvedomujeme si závažnosť hospodárskej situácie, no na druhej strane je nám jasné, že je potrebné, aby EÚ podnikla určité kroky. Náš návrh musí byť vzhľadom na to aj finančne inovatívny. Práve preto som vyvinula túto iniciatívu, aby sa zabezpečili dodatočné finančné prostriedky z Európskej investičnej banky a z Európskej banky pre obnovu a rozvoj,“ dodala Catherine Ashtonová.

Štefan Füle zdôraznil: „Do procesu transformácie sa zapája rad našich susedov, a to tak na východe, ako aj na juhu. Po dokončení tohto procesu sa tieto krajiny pretvoria na demokratickejšie a viac prosperujúce spoločnosti. EÚ musí reagovať rozhodne a ambiciózne, prostredníctvom nového prístupu k ESP. Musí pritom vyvodiť správne ponaučenie z doposiaľ nadobudnutých skúseností a riešiť výzvy rodiace sa v rýchlo sa meniacom susedstve.

Tento nový prístup predpokladá oveľa vyššiu úroveň diferenciácie, čo zabezpečí, že každá partnerská krajina si vytvorí s EÚ také väzby, aké jej umožnia jej vlastné ašpirácie, potreby a možnosti. Nejde teda o prístup na báze jediného riešenia pre všetky situácie. Zvýšená podpora EÚ poskytovaná susedným krajinám je podmienečná. Bude závisieť od pokroku dosiahnutého pri budovaní a upevňovaní demokracie a pri dodržiavaní zásad právneho štátu. Čím väčší a rýchlejší pokrok krajina dosiahne pri realizácii vnútorných reforiem, tým viac podpory z EÚ dostane.

Sme pripravení tieto ambicióznejšie ciele podporiť poskytnutím väčšieho objemu zdrojov a lepších stimulov. Naším ďalším zámerom je poskytovať pomoc pružnejšie a rýchlejšie, aby sme mohli reagovať na rýchlo sa meniacu situáciu v susedných krajinách. Dúfam, že všetky inštitúcie a členské štáty EÚ odobria naše návrhy a pomôžu pri realizácii tohto nového prístupu. Prinesie to obojstranný úžitok pre EÚ aj pre susediace krajiny."

Obnovená ESP stavia na všetkom, čo sa v rámci susedskej politiky EÚ dosiahlo, odkedy sa začala v roku 2004 realizovať. Zároveň je reakciou na túžbu partnerských krajín po väčšej slobode a lepšom živote. Ponúka nové druhy podpory pre viaceré segmenty spoločnosti a prináša viac stimulov na realizáciu reforiem.

Toto oznámenie je zavŕšením rozsiahleho preskúmania situácie a konzultácií s vládami a s organizáciami občianskej spoločnosti v rámci EÚ aj v 16 partnerských krajinách ESP na juhu a východe Európy.

V rámci okamžitej reakcie na nepokoje i na demokratické ašpirácie, ktorých sme v súčasnosti svedkami v severnej Afrike, predkladané oznámenie ďalej rozvíja „Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím“, ktoré bolo dohodnuté v marci 2011. Popritom stavia aj na Východnom partnerstve, ktoré sa začalo realizovať v roku 2009.

Ďalšie informácie možno nájsť v dokumente MEMO/11/342.


Side Bar