Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Brussel, 25 mei 2011

Een nieuw en ambitieus Europees nabuurschapsbeleid

Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie en Štefan Füle, EU-Commissaris voor Uitbreiding en nabuurschapsbeleid, hebben vandaag de aanzet gegeven voor een nieuw en ambitieus Europees nabuurschapsbeleid (ENB) - een bevestiging van de vastberaden en intensievere inzet waarmee de EU de betrekkingen met haar buurlanden wil uitbouwen.

In het vandaag door de Europese dienst voor extern optreden en de Europese Commissie aan de lidstaten en het Europees Parlement gepresenteerde voorstel komen de belangrijkste prioriteiten en richtsnoeren aan de orde van een met een nieuw elan gevoerde ENB-strategie die tot doel heeft de individuele en regionale betrekkingen tussen de EU en haar buurlanden te versterken door een benadering die uitgaat van het beginsel "meer middelen voor meer hervormingen" – waarbij de beschikbaarheid van extra middelen evenwel gepaard gaat met een grotere wederzijdse verantwoordingsplicht.

Bovenop het reeds toegewezen bedrag van 5,7 miljard EUR voor de periode 2011-2013 zijn extra middelen ten belope van 1,24 miljard EUR overgeheveld van andere bestaande begrotingsposten en zullen die thans kunnen worden benut ter ondersteuning van het ENB.

Voorts heeft de Europese Raad ingestemd met het voorstel van de HV/VV om de leningen van de EIB (Europese Investeringsbank) aan het zuidelijke Middellandse Zeegebied in diezelfde periode met 1 miljard EUR te verhogen. De EBWO (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) is ingegaan op het verzoek van de HV/VV om haar werkzaamheden uit te breiden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, te beginnen met Egypte. De verwachting is dat de jaarlijkse kredietvolumes in 2013 zouden kunnen oplopen tot ongeveer 2,5 miljard EUR per jaar.

"Nu een groot aantal van onze buurlanden in een proces van democratische veranderingen zijn verwikkeld, is deze evaluatie belangrijker dan ooit. Het is cruciaal dat de EU aan haar buurlanden een alomvattend aanbod doet en duurzame samenwerkingsverbanden in de nabuurschap uitbouwt," aldus Catherine Ashton.

De HV/VV voegde hieraan toe: "Vandaag geven we de aanzet voor een nieuwe benadering. Een partnerschap tussen volkeren dat tot doel heeft de ontwikkeling van een duurzame democratie en economische welvaart in de nabuurschap van de EU te bevorderen en te ondersteunen. Dit is in ieders belang. We zullen middelen ter beschikking stellen voor onze buurlanden om de politieke en economische hervormingen die zij wensen uit te voeren, te ondersteunen en onze steunverlening zal afgestemd zijn op de snelheid waarmee die hervormingen tot stand komen. Onze steun wordt in het raam van een partnerschap verleend, waarbij dus geen maatregelen eenzijdig worden opgelegd. Het is een partnerschap dat gebaseerd is op een wederzijdse verantwoordingsplicht, die voor beide partijen geldt en waarbij elke partner de andere ter verantwoording kan roepen met betrekking tot de afgesproken doelstellingen en toezeggingen.

Tegen de achtergrond van een ongunstige economische conjunctuur, maar ook de noodzaak voor de EU om op te treden indachtig, moest ons voorstel ook op financieel vlak innovatief zijn. Daarom heb ik het initiatief genomen om te zorgen voor extra financiering door de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)."

Štefan Füle beklemtoonde dat "een aantal buurlanden, zowel ten oosten als ten zuiden van de EU, de aanzet hebben gegeven tot een transformatieproces dat moet resulteren in meer democratische en welvarende samenlevingen. De EU moet hierbij vastberaden en ambitieus te werk gaan, met een nieuwe benadering van het ENB, waarbij zowel de juiste lessen worden getrokken uit de ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan als de uitdagingen van een snel veranderend nabuurschapsgebied worden aangegaan.

Hierbij wordt uitgegaan van een veel meer gedifferentieerde aanpak, waardoor elk partnerland op basis van zijn eigen verwachtingen, behoeften en capaciteiten zijn betrekkingen met de EU kan ontwikkelen. Dit is geen standaardaanpak die op alle partnerlanden van toepassing zal zijn. De grotere EU-steun voor de buurlanden is voorwaardelijk. De steun hangt af van de vooruitgang die wordt geboekt bij het opbouwen en consolideren van de democratie en de naleving van de beginselen van de rechtsstaat. Hoe meer en sneller een land vooruitgang boekt bij zijn interne hervormingen, op hoe meer EU-steun het zal kunnen rekenen.

We zijn bereid deze ambitieuzere doelstellingen met meer middelen en betere stimulansen te ondersteunen. Voorts streeft de EU naar een meer flexibele steunverlening waarmee sneller kan worden ingespeeld op een snel veranderend nabuurschapsgebied. Ik hoop dat alle EU-instellingen en de lidstaten zich kunnen scharen achter onze voorstellen en bijdragen tot de uitvoering van deze nieuwe benadering, die in het voordeel is van zowel de EU als haar buurlanden."

Het vernieuwde ENB bouwt voort op de verwezenlijkingen van het nabuurschapsbeleid van de EU sinds de start in 2004 en speelt in op het streven van de partnerlanden naar meer vrijheid en betere levensomstandigheden. Het biedt nieuwe vormen van steun voor meer maatschappelijke groepen en maakt gebruik van meer stimulansen om de hervormingen voort te zetten.

Deze mededeling is het uiteindelijke resultaat van een uitgebreide evaluatie en overleg met regeringen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld zowel binnen de EU als in de 16 ENB-partnerlanden ten zuiden en ten oosten van Europa.

Voorts wordt het in maart 2011 goedgekeurde "Partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied" verder uitgebouwd, als onmiddellijke reactie op de beroering en democratische aspiraties die zich momenteel in Noord-Afrika voordoen. Het ENB bouwt ook voort op het oostelijk partnerschap, dat in 2009 van start is gegaan.

Voor meer informatie, zie MEMO/11/342.


Side Bar