Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Brüsszel, 2011. május 25.

Új és ambiciózus európai szomszédságpolitika

Catherine Ashton, az EU közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke, valamint Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos a mai napon ismertette az új és nagyra törő terveket megfogalmazó európai szomszédságpolitikát (ENP), amellyel az EU a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése iránti elkötelezettségét erősíti meg.

Az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai Bizottság a mai napon tárta a tagállamok és az Európai Parlament elé az ENP stratégia fő prioritásait és irányait kijelölő javaslatát, amelyek célja új megközelítésen keresztül erősíteni az EU és szomszédos országai közötti kétoldalú és regionális kapcsolatokat. A „több reform, több forrás” megközelítés az eddiginél erősebb kölcsönös elszámoltathatóságra építve teremt újabb kiegészítő forrásokat.

A 2011–2013 közötti időszakra elkülönített 5,7 milliárd eurón felül további 1,24 milliárd euró értékű, más alapokból átcsoportosított kiegészítő forrást tettek elérhetővé az ENP támogatása érdekében.

Ezen felül az Európai Tanács jóváhagyta a főképviselő azon javaslatát, hogy ugyanerre az időszakra vonatkozóan az EBB (Európai Beruházási Bank) által a dél-mediterrán térség országai részére biztosított hitel összegét további 1 milliárd euróval növeljék. Az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) pedig a főképviselő kérésének megfelelően kiterjesztette tevékénységét az észak-afrikai és közel-keleti régióra is, kezdve az Egyiptom demokratikus átalakításához nyújtott segítséggel. Terveik szerint a nyújtott hitelek 2013‑ra elérhetik az évi 2,5 milliárd euró körüli összeget.

„Egyre több szomszédunk lép a demokratikus változások útjára, ezért a velük ápolt kapcsolataink felülvizsgálata és megerősítése fontosabb, mint valaha. Elengedhetetlen tehát, hogy az EU átfogó együttműködési ajánlatot tegyen a környező országoknak, és tartós partnerkapcsolatot építsen ki azokkal.” – mondta Catherine Ashton.

„Mától kezdve egy egészen új megközelítést alkalmazunk. Népek közötti együttműködést szeretnénk kialakítani annak reményében, hogy sikerül a velünk szomszédos régiókban a valódi demokráciát, valamint a gazdasági jólétet megteremteni és fenntartani. Ez mindannyiunk érdeke. Olyan ütemben szeretnénk forrásokat teremteni a szomszédos országok számára, amelyek megfelelnek az elérni kívánt politikai és gazdasági reformok ütemének. Partnerként, nem pedig kötelességből nyújtunk segítő kezet. Az együttműködés kétirányú, és kölcsönös elszámoltathatóságon alapul, ahol mindkét fél szem előtt tartja a megfogalmazott célokat és feladatokat.”

„Napjaink meglehetősen feszült gazdasági légköre ellenére az uniós lépések szükségessége megköveteli, hogy pénzügyileg kellően innovatív javaslattal álljunk elő. Ezért döntöttem úgy, hogy az EBB és az EBRD közreműködésével kiegészítő forrásokat teremtünk.” – folytatta a főképviselő.

Štefan Füle azt hangsúlyozta, hogy: „Egy demokratikusabb jóléti állam reményében több és több keleti és déli szomszédunknál merül fel egyre erősödő igény a reformok iránt. Az EU-nak elszánt és ambiciózus lépéseket kell tennie; új szomszédságpolitikai szemléletet kialakítva le kell vonni az eddigi tapasztalatok tanulságait, és válaszolni kell a szomszédaink körében zajló átalakulás eredményezte kihívásokra.

Az új megközelítés kulcsa a magasabb szintű differenciálásban rejlik. A partnerországok csakis olyan szorosra kell fűzzék kapcsolatukat az EU-val, amennyire azt igényeik, szükségeik és képességeik engedik. Véletlenül sem szeretnénk ugyanazt a politikát alkalmazni valamennyi szomszédos állam esetében. A támogatásnak pedig feltételei vannak: a demokrácia kiépítésében és megerősítésében, valamint a jogállamiság tiszteletben tartása terén elért eredményektől tesszük függővé. Minél gyorsabb ütemben halad az adott ország belső reformja, annál több támogatást biztosítunk számára.

Kiegészítő források megteremtésével igyekszünk ösztönözni a minden eddiginél ambiciózusabb célok elérését. Feltett szándékunk továbbá rugalmasabbá tenni a segítségnyújtást, és gyorsabb válaszlépéseket adni a körülöttünk végbemenő változásokra. Bízom benne, hogy valamennyi uniós intézmény és tagállam mögénk áll, és a javaslat támogatásával segíti ezen új szemlélet megvalósítását mind az EU, mind pedig a szóban forgó szomszédos országok érdekében”.

A megújított ENP a 2004-ben létrehozott európai szomszédságpolitika vívmányaira épít, és a szabadság és a jobb élet után vágyakozó partnerországok pártfogását célozza meg. Új típusú, a társadalom szélesebb rétege számára elérhető támogatási formákat biztosít, valamint különböző ösztönzők bevezetésével serkenti az átalakulást.

A mai napon megjelent közlemény egy átfogó vizsgálat, valamint az uniós, illetve a kontinenstől délre és keletre elhelyezkedő 16 ENP‑partnerország kormányával és civil társadalmi szervezeteivel folytatott egyeztetések gyümölcse.

Az észak-afrikai országokban tapasztalható politikai forradalomra és a demokratikus törekvésekre történő közvetlen reagálás révén továbbfejleszti a 2011. márciusában elfogadott „Partnerség a dél-mediterrán térséggel a demokráciáért és a közös jólétért” című közleményt. A javaslat alapját képezi továbbá a 2009-ben útjára indított keleti partnerség kezdeményezés is.

További információ a MEMO/11/342 címen található.


Side Bar