Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Bruxelles, den 25. maj 2011

En ny og ambitiøs naboskabspolitik for EU

Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for Udenrigsanliggender og Sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, og Štefan Füle, kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, præsenterer i dag en ny og ambitiøs naboskabspolitik for EU, der bekræfter EU's målrettede og styrkede engagement i sine nabolande

Det forslag, som EU-Udenrigstjenesten og Europa-Kommissionen forelægger for medlemsstaterne og Europa-Parlamentet i dag, opstiller de vigtigste prioriteter og retningslinjer for en fornyet strategi for naboskabspolitikken, der skal styrke de individuelle og regionale forhold mellem EU og landene i EU's nærområde gennem et princip om "flere midler for flere reformer", så der stilles endnu yderligere midler til rådighed, men med større gensidig ansvarlighed.

Oven i de 5,7 mia. EUR, der allerede er bevilget for 2011-2013, er der blevet overført 1,24 mia. EUR i yderligere finansiering fra andre eksisterende ressourcer, og de vil nu blive stillet til rådighed for at støtte naboskabspolitikken.

Derudover har Det Europæiske Råd givet sin tilslutning til den højtstående repræsentants forslag om at øge Den Europæiske Investeringsbanks udlån til de sydlige Middelhavslande med 1 mia. EUR i samme periode. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling har bakket op om hendes ønske om at udvide deres operationer til Mellemøsten og Nordafrika, i første omgang til Egypten. Det er deres forventning, at det årlige låneomfang kunne komme op på ca. 2,5 mia. EUR om året inden 2013.

"Nu, hvor så mange af vores nabolande undergår en demokratisk forandringsproces, er denne revision vigtigere end nogen sinde. Det er af afgørende betydning, at vi i EU giver vores nabolande et vidtrækkende tilbud og opbygger varige partnerskaber i vores nærområde," udtaler Catherine Ashton.

"Det, vi præsenterer i dag, er et nyt udgangspunkt. Et partnerskab mellem folkene, der skal fremme og støtte udviklingen af et grundliggende demokrati og økonomisk velstand i vores nabolande. Det er i vores alles interesse. Vi vil stille finansielle midler til rådighed for lande i vores nærområde, der skal støtte den politiske og økonomiske reform, de ønsker at foretage, og tilpasses hastigheden af den. Vores støtte bygger på et partnerskab, ikke på tvang. Det er et forhold, der skal bygge på gensidig ansvarlighed, som går begge veje, og hvor hver part vil kunne drage den anden til ansvar på grundlag af de mål og hensigter, vi er blevet enige om.

Under hensyn til den vanskelige økonomiske situation, men også i erkendelse af behovet for, at EU skrider til handling, blev vores forslag også nødt til at være finansielt innovativt, og det er grunden til, at jeg har taget initiativ til at sikre yderligere finansiering fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling," udtaler hun.

Štefan Füle fremhæver følgende: "En række af vores nabolande både i øst og i syd undergår en gennemgribende forandring, som de ønsker skal føre til, at de får mere demokratiske og velstående samfund. Det bliver EU nødt til at reagere beslutsomt og ambitiøst på ved hjælp af et nyt udgangspunkt for den europæiske naboskabspolitik, hvor vi drager den rigtige lære af vores hidtidige erfaringer og takler de udfordringer, der følger med at have nabolande i rivende forandring.

Det nye udgangspunkt indebærer en langt højere grad af differentiering, hvilket vil sikre, at hvert partnerland kan udvikle sine forbindelser med EU så hurtigt, det kan, under hensyn til dets egne ønsker, behov og muligheder. Det er ikke en model beregnet på, at alle er ens. Mere støtte fra EU til nabolandene er forbundet med betingelser. Støtten vil afhænge af, hvilke fremskridt der gøres med at opbygge og grundfæste demokratiet og retsstatsprincippet. Jo større fremskridt et land gør med sine interne reformer, og jo hurtigere det går, desto mere vil landet få i støtte fra EU.

Vi står klar til at støtte disse mere ambitiøse målsætninger med øgede ressourcer og bedre incitamenter. Vi har også til hensigt at gøre leveringen af vores bistand mere fleksibel og hurtigere, svarende til den rivende udvikling i nabolandene. Jeg håber, at alle EU-institutionerne og medlemsstaterne kan tilslutte sig vores forslag og hjælpe med til at virkeliggøre målene med dette nye udgangspunkt til gensidig fordel for EU og nabolandene".

Den fornyede europæiske naboskabspolitik bygger på resultaterne af politikken, siden den først blev præsenteret i 2004, og den svarer til partnerlandenes stræben efter større frihed og et bedre liv. Den tilbyder nye former for støtte til flere udsnit af samfundet og indfører flere incitamenter til at fortsætte reformindsatsen.

Meddelelsen i dag er kulminationen på en omfattende gennemgang og høring af regeringerne og organisationer i civilsamfundet både i EU og i de 16 partnerlande mod syd og mod øst.

Den indeholder en yderligere udvikling af "Partnerskabet for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde", som der blev opnået enighed om i marts 2011 som en umiddelbar reaktion på de omvæltninger og ønsker om demokrati, der for tiden ses i Nordafrika. Den bygger endvidere på det østlige partnerskab, der begyndte i 2009.

Yderligere oplysninger findes i MEMO/11/342


Side Bar