Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Bryssel den 25 maj 2011

Små och medelstora företag får företrädare i varje EU-land

Nyutnämnda företrädare för små och medelstora företag ska arbeta för de små och medelstora företagens intressen. De ska först och främst kontrollera att EU:s lagstiftning för små och medelstora företag tillämpas på rätt sätt och se till att strategierna på nationell, regional och lokal nivå är företagsvänliga. I dag lanserar Europeiska kommissionens vice ordförande, Antonio Tajani, ett nytt nätverk av företrädare för små och medelstora företag i medlemsstaterna på en konferens i Budapest om småföretagsakten under parollen ”Mobilisera små och medelstora företag för Europas framtid”. Små och medelstora företag påverkas av olika offentliga myndigheters politik, från skatte- till finanspolitik och från reglering till utbildning. Företrädarna för små och medelstora företag får därför i uppgift att hjälpa småföretagen med den aspekten så att de kan fokusera på sin egentliga uppgift, nämligen att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

– De nya företrädarna för små och medelstora företag ska se till att myndigheterna ”tänker småskaligt först" och tar hänsyn till små och medelstora företags intressen när nya lagar och föreskrifter antas. Jag räknar med deras hjälp för att tillsammans skapa ett ekosystem som passar småföretagen. Då kan vi utnyttja deras stora drivkraft och potential när det gäller att skapa arbetstillfällen och tillväxt. När vi i Europa talar om företagande så tänker vi småskaligt först, men siktar mot det stora, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande.

Småföretagsakten (Small Business Act, SBA) är Europeiska kommissionens politik för små och medelstora företag. Syftet med småföretagsakten är att göra Europa mer företagsvänligt och uppmuntra medborgarna att starta egna företag. I framtiden ska de nya företrädarna för små och medelstora företag mötas på EU-nivå tillsammans med organisationer som företräder små och medelstora företag, inom ramarna för den rådgivande gruppen för småföretagsakten. Gruppen är en del av den nya styrstruktur som efterlystes i den senaste översynen av småföretagsakten. Avsikten är dels att man ska få bättre kontroll, dels att man ska kunna vidta samordnade åtgärder till stöd för små och medelstora företag.

Småföretagsakten har redan bidragit till att minska regleringen och har fram tills nu bidragit med finansiering till över 110 000 små och medelstora företag. Fram till 2012 kommer ytterligare 200 000 företag att få tillgång till de särskilda lånegarantierna och riskkapitalsystemen för små och medelstora företag. Det har dessutom föreslagits lösningar på en del andra problem som småföretag brottas med, t.ex. sena betalningar eller tillgång till offentlig upphandling. Medlemsstaterna har vidtagit liknande åtgärder. De har lyckats minska tidsåtgången och utgifterna för att starta ett företag, från 12 dagar och 485 euro 2007 till 7 dagar och 399 euro 2010. De har också underlättat för de små och medelstora företagen att få tillgång till kredit och inrättat internationaliseringssystem. Men mer behöver göras. De nyutnämnda företrädarna för små och medelstora företag förväntas inrikta sig på och påskynda insatsen på nationell nivå.

Konferensen ”Mobilisera små och medelstora företag för Europas framtid” organiseras i samarbete med det ungerska EU-ordförandeskapet med deltagande av företrädare för småföretag, näringslivsorganisationer och offentliga myndigheter som har till uppgift att samordna politiken för små och medelstora företag.

Bakgrund

Den senaste översynen av småföretagsakten visade att det behövdes bättre styrning för att se till att principen ”Tänk småskaligt först” används på alla nivåer i den politiska beslutsprocessen. Europeiska kommissionen har utnämnt Daniel Calleja Crespo, vicegeneraldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringslivspolitik, till EU:s nya företrädare för små och stora företag. I samband med översynen av småföretagsakten uppmanades länderna också att utnämna var sin företrädare för små och stora företag, vars centrala uppgift ska vara att se till att principen ”Tänk småskaligt först” tillämpas på alla myndighetsnivåer i hela EU.

Europas 23 miljoner små och medelstora företag utgör kärnan i vår ekonomi och vårt samhälle. De utgör 98 % av företagen och två tredjedelar av den samlade privata sysselsättningen.

Ytterligare upplysningar:

En ”Small Business Act” för Europa

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Förteckning över nationella företrädare för små och medelstora företag:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar