Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

V Bruseli 25. mája 2011

„Pán alebo pani zastupujúci záujmy MSP“: advokát malých podnikov v každom členskom štáte EÚ

Záujmy malých a stredných podnikov (MSP) budú teraz zastupovať novo vymenovaní „advokáti“. Ich úlohou bude najmä kontrolovať, či sa právne predpisy EÚ týkajúce sa MSP uplatňujú správne, a zabezpečiť, aby boli politiky na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni ústretové k podnikom. Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani dnes na konferencii v rámci iniciatívy „Small Business Act“ na tému „Mobilizácia MSP pre budúcnosť Európy“ v Budapešti slávnostne predstavil novú sieť vyslancov členských štátov za MSP. Keďže na MSP majú vplyv politické opatrenia v rôznych vládnych rezortoch – od daňových po finančné a od regulačných po vzdelávacie – vyslanci za MSP by mali pomôcť malým podnikom sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť, a to rast a tvorbu pracovných miest.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za priemysel a podnikanie, uviedol: „Noví vyslanci za MSP zabezpečia, aby štátne správy „mysleli najskôr na malých“ a pri každom novom zákone a právnej regulácii zohľadnili záujmy MSP. Spolieham sa na to, že vďaka našim novým advokátom budeme môcť pre malé podniky vytvoriť priaznivé prostredie, aby mohli s celou svojou dynamikou a celým svojím potenciálom vytvárať pracovné miesta a rast. Keď hovoríme o podnikoch v Európe, myslíme najskôr na malých, ale snažíme sa dosiahnuť vysoké ciele.“

Iniciatívou „Small Business Act“ (SBA) chce Európska komisia podporiť MSP pri vytváraní priaznivejšieho prostredia pre podniky v Európe a nabádaní ľudí, aby si založili vlastný podnik. V budúcnosti sa noví advokáti MSP budú stretávať s organizáciami zastupujúcimi malé a stredné podniky na úrovni celej EÚ v rámci poradnej skupiny pre iniciatívu SBA. Je to súčasť novej správy, ktorú si vyžaduje nedávna revízia iniciatívy SBA. Tento nový mechanizmus zabezpečí presnejšie monitorovanie a koordináciu opatrení na podporu MSP.

Iniciatíva SBA už prispela k deregulácii, doteraz zabezpečila financovanie pre viac ako 110 000 MSP (do roku 2012 má 200 000 podnikov využiť špeciálne bankové záruky pre MSP a schémy rizikového kapitálu) a navrhla výhodné riešenia pre malé podniky v otázkach ako sú napr. oneskorené platby alebo prístup k verejným zákazkám. Podobné opatrenia prijali aj členské štáty. Znížili náklady a skrátili čas potrebný na založenie spoločnosti z 12 dní a 485 EUR v roku 2007 na 7 dní a 399 EUR v roku 2010, uľahčili prístup MSP k úverom a začali programy internacionalizácie. Treba však urobiť viac. Novo vymenovaní vyslanci za MSP by sa mali zamerať na vnútroštátnu úroveň a v rámci nej opatrenia urýchľovať.

Na konferencii „Mobilizácia MSP pre budúcnosť Európy“, ktorá sa zorganizovala spoločne s maďarským predsedníctvom EÚ, sa zúčastnili zástupcovia malých podnikov, podnikateľských organizácií a verejných správ poverení koordináciou politiky pre MSP.

Kontext

V nedávnej revízii SBA sa poukázalo na potrebu lepšej správy, aby sa zabezpečilo, že zásada „najskôr myslieť na malých“ sa bude uplatňovať na všetkých úrovniach tvorby politiky. Daniel Calleja Crespo, zástupca generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve pre podnikanie a priemysel, bol vymenovaný Európskou komisiu ako nový vyslanec EÚ za MSP. V revízii SBA sa okrem toho členské štáty vyzvali, aby vymenovali svojich vyslancov za MSP, ktorých hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby sa zásada „najskôr myslieť na malých“ uplatňovala v celej EÚ na všetkých úrovniach verejnej správy.

23 miliónov malých a stredných podnikov v Európe tvorí základ európskej ekonomiky a spoločnosti, keďže predstavujú 98 % všetkých podnikov a zabezpečujú dve tretiny všetkých pracovných miest v súkromnom sektore.

Ďalšie informácie:

Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Zoznam vyslancov jednotlivých členských štátov za MSP:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar