Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Brussel, 25 mei 2011

De mkb-gezant: kleine ondernemingen krijgen in elke lidstaat een pleitbezorger

De pas benoemde mkb-gezanten zullen de belangen van het midden- en kleinbedrijf behartigen. Zij zullen in de eerste plaats nagaan of de EU-wetgeving voor het mkb juist wordt toegepast en erop toezien dat het nationale, regionale en lokale beleid bedrijfsvriendelijk is. Vandaag heeft vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani op de SBA-conferentie "Mobilising SMEs for the Future of Europe" in Boedapest een nieuw netwerk van mkb-gezanten van de lidstaten ingewijd. Omdat kleine en middelgrote ondernemingen de gevolgen ondervinden van overheidsbeleid op diverse gebieden, of het nu gaat om belastingen, financiën, regelgeving of onderwijs, moeten de mkb-gezanten kleine ondernemingen helpen zich op hun kerntaken te concentreren om te kunnen gedijen en banen te kunnen scheppen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor industrie en ondernemerschap, zei: "De nieuwe mkb-gezanten zullen ervoor zorgen dat de overheidsdiensten het principe 'denk eerst klein' toepassen en dat zij bij alle nieuwe wet- en regelgeving rekening houden met de belangen van het mkb. Ik reken op onze nieuwe mkb-gezanten om een passend klimaat voor kleine ondernemingen te scheppen, zodat deze de kans krijgen hun grote vitaliteit en potentieel in groei en werkgelegenheid te vertalen. Als we het over ondernemen in Europa hebben, denken we eerst klein, maar we zien het groot."

De Small Business Act (SBA) staat voor het mkb-beleid van de Europese Commissie en wil Europa bedrijfsvriendelijker maken en mensen ertoe aansporen een eigen bedrijf op te richten. In de toekomst zullen de nieuwe mkb-gezanten in het kader van de SBA-adviesgroep organisaties ontmoeten die het mkb op EU-niveau vertegenwoordigen. Dit maakt deel uit van de nieuwe governance waarop bij de recente herziening van de Small Business Act is aangedrongen. Dit nieuwe mechanisme zal voor nauwer toezicht en beter gecoördineerde maatregelen ter ondersteuning van het mkb zorgen.

Dankzij de SBA kon al in de regelgeving worden gesnoeid en konden tot dusver aan 110 000 kleine en middelgrote ondernemingen kredieten worden verstrekt. In 2012 zullen naar verwachting 200 000 bedrijven van de specifieke regelingen voor kredietgaranties en risicokapitaal profiteren. Ook zijn bedrijfsvriendelijke oplossingen voor het mkb voorgesteld, onder meer bij betalingsachterstand of voor toegang tot overheidsopdrachten. De lidstaten hebben soortgelijke maatregelen genomen. Terwijl in 2007 nog gemiddeld 12 dagen en 485 euro nodig waren om een onderneming op te richten, was dat in 2010 nog maar 7 dagen en 399 euro. Ook hebben de lidstaten het mkb gemakkelijker toegang tot financiering verschaft en internationaliseringsregelingen opgezet. Er is echter meer nodig. Het is de bedoeling dat de pas benoemde mkb-gezanten zich specifiek richten op nationale acties en deze bespoedigen.

De door het Hongaarse EU-voorzitterschap medegeorganiseerde conferentie "Mobilising SMEs for the Future of Europe" werd bijgewoond door vertegenwoordigers van kleine ondernemingen, ondernemingsorganisaties en overheidsdiensten die belast zijn met de coördinatie van het mkb-beleid.

Achtergrond

De recente SBA-herziening heeft uitgewezen dat betere governance nodig is om ervoor te zorgen dat het principe "denk eerst klein" op alle niveaus wordt toegepast. De Europese Commissie heeft Daniel Calleja Crespo, assistant-directeur-generaal van het DG Ondernemingen en industrie van de Europese Commissie benoemd tot nieuwe EU-gezant voor het mkb. In de SBA-herziening werden de lidstaten ook opgeroepen om een mkb-gezant te benoemen, die er in de eerste plaats over moet waken dat het principe "denk eerst klein" overal in de EU en op alle overheidsniveaus wordt toegepast.

De 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen in Europa vormen de kern van de Europese economie en samenleving en zij maken 98% van de ondernemingen en twee derde van de totale werkgelegenheid in de privésector uit.

Voor nadere informatie:

Een Small Business Act voor Europa

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Lijst van nationale mkb-gezanten:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar