Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Mazo un vidējo uzņēmumu sūtnis — katrā dalībvalstī

Turpmāk mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) intereses dalībvalstīs pārstāvēs tikko ieceltais MVU sūtnis. Viņš sekos galvenokārt tam, lai ES MVU tiesību aktus piemērotu pareizi, un nodrošinās uzņēmumiem draudzīgu politiku valsts, reģiona un vietējā līmenī. Šodien Budapeštā Eiropas MUA konferencē “Mobilizēt MVU Eiropas nākotnei” Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni atklāja dalībvalstu MVU sūtņu jauno tīklu. MVU darbību ietekmē politikas nostādnes, ko izstrādā dažādas valsts pārvaldes iestādes — nodokļu un finanšu, regulatīvās un izglītojošās —, tāpēc MVU sūtņiem būtu jāpalīdz mazajiem uzņēmumiem koncentrēties uz to pamatuzdevumu un tādējādi augt un radīt darbavietas.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecība un uzņēmējdarbība, sacīja: MVU sūtņi nodrošinās to, lai valsts administrācija “vispirms domātu par mazākajiem” un katrā jaunā tiesību aktā ņemtu vērā MVU intereses. Es domāju, ka ar mūsu MVU sūtņu palīdzību mums izdosies izveidot labvēlīgu vidi, kas der visiem mazajiem uzņēmumiem kopumā un kas tiem dod iespēju atraisīt savu enerģiju un potenciālu, lai radītu jaunas darbavietas un izaugsmi. Runājot par uzņēmējdarbību Eiropā, mēs ar to saprotam mazo uzņēmējdarbību, bet mūsu mērķi ir LIELI.”

Mazās uzņēmējdarbības akts (MUA) ir Eiropas Komisijas MVU politikas pamatā, un tā mērķis ir veidot Eiropu draudzīgāku uzņēmējiem un iedrošināt viņus veidot savu uzņēmumu. Ar MVU pārstāvju organizācijām ES līmenī jaunais MVU sūtnis turpmāk tiksies MUA padomdevēju grupā. Tā ir daļa no jaunās pārvaldības, uz kuru tika aicināts pēdējā pārskatā par Mazās uzņēmējdarbības aktu. Šis jaunais mehānisms nodrošinās ciešāku uzraudzību un saskaņotu rīcību MVU atbalstam.

Ar MUA palīdzību jau ir izdevies samazināt noteikumu skaitu un sniegt atbalstu vairāk nekā 110 000 MVU, tajā paredzēts, ka vēl 200 000 uzņēmumi līdz 2012. gadam varēs izmantot MVU bankas īpašās aizdevumu garantijas un riska kapitāla shēmas. MUA arī ierosināti maziem uzņēmumiem draudzīgi risinājumi tādos jautājumos kā kavētie maksājumi vai piekļuve publiskajam iepirkumam. Arī dalībvalstīs ir īstenoti līdzīgi pasākumi. Tās 2010. gadā ir samazinājušas izmaksas un laiku, kas vajadzīgs uzņēmuma izveidošanai — no 12 dienām un 685 eiro uz 7 dienām un 399 eiro —, un uzlabojušas MVU piekļuvi kredītam, un sākušas internacionalizācijas shēmas. Taču darāmā vēl ir daudz. Tikko ieceltajiem MVU sūtņiem galvenā uzmanība būs jāvelta darbībām valsts līmenī un jāveicina tās.

Konferencē “Mobilizēt MVU Eiropas nākotnei”, kas organizēta kopā ar Ungārijas ES prezidentūru, piedalījās pārstāvji no mazajiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbības organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm, kas atbild par MVU politikas koordinēšanu.

Pamatinformācija

Nesenajā pārskatā par MUA bija norādīts, ka vajadzīga labāka pārvaldība, lai nodrošinātu principa “vispirms domāt par mazākajiem” ievērošanu visos politikas izstrādes līmeņos. Eiropas Komisija par jauno ES MVU sūtni iecēla Daniel Calleja Crespo — Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta direktora vietnieku. Pārskatā par MUA bija izteikts aicinājums dalībvalstīm iecelt katrai savu MVU sūtni, kura galvenais uzdevums būtu nodrošināt principa “vispirms domāt par mazākajiem” piemērošanu visos valsts pārvaldes līmeņos Eiropas Savienībā.

Eiropas ekonomikas un sabiedrības galvenais virzītājspēks ir 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu, kas nodrošina 98 % no visas uzņēmējdarbības un divas trešdaļas no darbavietām privātajā sektorā.

Sīkāka informācija

“Mazās uzņēmējdarbības akts Eiropai”

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Valsts MVU sūtņu saraksts:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar