Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Briuselis, 2011 m. gegužės 25 d.

MVĮ pasiuntiniai – po smulkiojo verslo užtarėją kiekvienai ES valstybei narei

Naujai paskirti MVĮ pasiuntiniai gins mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) interesus. Iš esmės jie prižiūrės, kad ES teisės aktai dėl MVĮ būtų taikomi tinkamai, ir rūpinsis, kad nacionalinė, regioninė ir vietos politika būtų palanki įmonėms. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani Budapešte vykstančioje Smulkiojo verslo aktui skirtoje konferencijoje „MVĮ mobilizavimas Europos ateičiai“ šiandien iškilmingai paskelbė apie naujo valstybių narių MVĮ pasiuntinių tinklo įkūrimą. Kadangi mažosioms ir vidutinėms įmonėms įtaką daro įvairiausių sričių politikos – tiek mokesčių ar finansų, tiek teisėkūros ar švietimo, – MVĮ pasiuntiniai turėtų padėti MVĮ didžiausią dėmesį skirti savo svarbiausiai užduočiai – ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Naujieji MVĮ pasiuntiniai užtikrins, kad valdžios atstovai „visų pirma galvotų apie mažuosius“ ir priimdami kiekvieną naują teisės aktą ir reglamentą atsižvelgtų į MVĮ interesus. Tikiuosi, kad, padedant mūsų naujiesiems MVĮ pasiuntiniams, galėsime sukurti smulkiajam verslui palankią ekosistemą, kad jis galėtų panaudoti savo energiją ir potencialą naujoms darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui užtikrinti. Kai kalbame apie verslą Europoje, visų pirma galvojame apie mažuosius, tačiau mūsų tikslai yra DIDELI.“

Smulkiojo verslo aktas (SVA) yra dalis Europos Komisijos MVĮ politikos, kuria siekiama sudaryti Europoje palankesnes sąlygas verslui ir paskatinti žmones pradėti savo verslą. Ateityje naujieji MVĮ pasiuntiniai dalyvaus ES masto SVA patariamosios grupės susitikimuose su MVĮ atstovaujančių organizacijų atstovais. Tai yra naujojo valdymo, pasiūlyto naujoje Smulkiojo verslo akto apžvalgoje, dalis. Naująja sistema bus užtikrinama geresnė paramos MVĮ priežiūra ir veiksmų darna.

SVA jau prisidėta prie reguliavimo sumažinimo, finansiškai paremta daugiau nei 110 000 MVĮ. Planuojama, kad iki 2012 m. specialiomis MVĮ banko paskolų garantijomis ir rizikos kapitalo schemomis galės pasinaudoti 200 000 MVĮ. Be to, pasiūlyta smulkiajam verslui palankių sprendimų dėl pavėluotų mokėjimų ar dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygų. Panašių priemonių ėmėsi ir valstybės narės. Įmonei įsteigti reikalingas išlaidas ir laiką jos sumažino nuo 485 EUR ir 12 dienų 2007 m. iki 399 EUR ir 7 dienų 2010 m., be to, pagerino MVĮ galimybes gauti paskolas ir pradėjo tarptautinimo programas. Vis dėlto šito nepakanka. Tikimasi, kad naujieji MVĮ pasiuntiniai didžiausią dėmesį skirs nacionaliniams veiksmams ir juos paspartins.

Drauge su ES pirmininkaujančia Vengrija surengtoje konferencijoje „MVĮ mobilizavimas Europos ateičiai“ dalyvavo smulkiojo verslo atstovai, verslo organizacijos ir viešojo administravimo įstaigos, kurios yra atsakingos už MVĮ politikos koordinavimą.

Pagrindiniai faktai

Naujojoje Smulkiojo verslo akto apžvalgoje akcentuojamas poreikis gerinti valdymą ir užtikrinti principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ taikymą visais politikos formavimo lygiais. Naujuoju ES MVĮ pasiuntiniu Europos Komisija paskyrė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotoją Danielį Calleją Crespo. SVA apžvalgoje šalys taip pat raginamos skirti MVĮ pasiuntinius, kurių pagrindinė užduotis – visoje ES užtikrinti principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ taikymą visais valdžios lygmenimis.

23 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių yra Europos ekonomikos ir visuomenės širdis. MVĮ sudaro 98 proc. visų įmonių ir jose dirba du trečdaliai visų privačiojo sektoriaus darbuotojų.

Daugiau informacijos

Europos smulkiojo verslo aktas

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm.

Nacionalinių MVĮ pasiuntinių sąrašas:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm.


Side Bar