Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Bryssel 25. toukokuuta 2011

Pienille yrityksille puolestapuhuja jokaiseen EU:n jäsenvaltioon

Pk-yritysten vastikään nimettyjen puolestapuhujien tärkeimpänä tehtävänä on tarkastaa, että pk-yrityksiä koskevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti, ja varmistaa, että kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason politiikka on yrittäjäystävällistä. Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani avasi tänään uuden jäsenvaltioiden pk-yrityslähettiläiden verkoston eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaan Small Business Act -aloitteeseen liittyvässä konferenssissa Budapestissa. Konferenssin aiheena on pk-yritysten saaminen liikkeelle Euroopan tulevaisuuden puolesta. Hyvin erilaisten ministeriöiden toiminta (verotuksesta rahoitukseen ja sääntelykysymyksistä koulutukseen) vaikuttaa pk-yrityksiin, joten pk-yrityslähettiläiden olisi autettava pieniä yrityksiä keskittymään ydintoimintaansa voidakseen pysyä kilpailussa mukana ja luoda työpaikkoja.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan uudet pk-yrityslähettiläät varmistavat, että hallinnossa sovelletaan ”pienet ensin” -periaatetta ja että pk-yritysten edut otetaan huomioon kaikessa uudessa lainsäädännössä. ”Luotan uusiin pk-yrityslähettiläisiimme, jotta voimme luoda ekosysteemin, joka soveltuu kaikille pienille yrityksille ja jossa ne voivat päästää valloilleen suuren toimintatarmonsa ja kykynsä luoda työpaikkoja ja kasvua. Kun puhumme yritystoiminnasta Euroopassa, ajattelemme ennen kaikkea pieniä yrityksiä mutta meillä on SUURISUUNTAISET tavoitteet. ”

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite (SBA-aloite) on osa Euroopan komission pk-yrityspolitiikkaa, jolla pyritään tekemään Euroopasta yrittäjäystävällisempi ja kannustamaan ihmisiä käynnistämään oma yrityksensä. Tulevaisuudessa uudet pk-yritysten puolestapuhujat tapaavat pk-yrityksiä EU-tasolla edustavia järjestöjä SBA-aloitteen neuvoa-antavassa ryhmässä. Tämä on osa uutta hallintotapaa, jota vaadittiin SBA-aloitetta koskevassa tuoreessa tarkastelussa. Tällä uudella mekanismilla varmistetaan tiiviimpi seuranta ja koordinoidut pk-yritysten tukitoimet.

SBA-aloite on jo auttanut vähentämään sääntelyä ja järjestämään rahoitusta tähän mennessä yli 110 000 pk-yritykselle (vuoteen 2012 mennessä 200 000 pk-yrityksen on määrä hyötyä erityisistä pk-yrityksiä koskevista pankkilainan takauksista ja riskipääomajärjestelmistä). Lisäksi sen avulla on ehdotettu pienten yritysten kannalta suosiollisia ratkaisuja maksuviivästysten ja julkisiin hankintoihin osallistumisen kaltaisten kysymysten osalta. Jäsenvaltioissa on toteutettu samankaltaisia toimia. Näillä toimilla on vähennetty yritysten perustamiseen liittyviä kustannuksia ja siihen tarvittavaa aikaa (12 päivää ja 485 euroa vuonna 2007 mutta enää 7 päivää ja 399 euroa vuonna 2010), parannettu pk-yritysten luotonsaantia ja käynnistetty kansainvälistymisjärjestelyjä. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen. Vastikään nimettyjen pk-yrityslähettiläiden odotetaan keskittävän ja nopeuttavan kansallisen tason toimintaa.

Pk-yritysten liikkeelle saamista Euroopan tulevaisuuden puolesta käsittelevä konferenssi järjestettiin yhdessä puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa, ja siihen osallistui pienten yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajia sekä pk-yrityspolitiikkaa koordinoivia julkishallinnon edustajia.

Taustaa

SBA-aloitteen tuoreessa uudelleentarkastelussa korostettiin parempaa hallintotapaa, jotta voidaan varmistaa, että ”pienet ensin” -käsitettä sovelletaan kaikilla päätöksenteon tasoilla. Euroopan komissio on nimennyt yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston varapääjohtajan Daniel Calleja Crespon uudeksi EU:n pk-yrityslähettilääksi. SBA-aloitteen uudelleentarkastelussa vaadittiin lisäksi, että jäsenvaltiot nimeäisivät pk-yrityslähettilään, jonka keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että ”pienet ensin” -periaatetta sovelletaan kautta EU:n kaikilla hallinnon tasoilla.

Euroopan 23 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä ovat Euroopan talouden ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä. Niiden osuus yrityksistä on 98 prosenttia ja yksityissektorin koko työvoimasta kaksi kolmannesta.

Lisätietoja:

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Luettelo kansallisista pk-yrityslähettiläistä:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar