Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Brüssel, 25. mai 2011

Härra või proua VKE: väikeettevõtted saavad igas liikmesriigis omale eestkõneleja

Iga värskelt ametisse nimetatud hr/pr VKE hakkab seisma väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) huvide eest. Peamiselt hakkavad nad kontrollima, kas ELi õigusakte on VKEde suhtes õigesti kohaldatud, ning tagavad, et riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil võetavad meetmed oleksid ettevõtjasõbralikud. Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani tähistas pidulikult liikmesriikide VKEde saadikute uue võrgustiku töö algust täna Budapestis toimunud Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” konverentsil „VKEde mobiliseerimine Euroopa tuleviku heaks”. VKEsid mõjutavad valitsuse meetmed erinevates valdkondades, ulatudes maksudest rahastamiseni ning regulatiivsetest hariduslikeni. VKEde saadikud peaksid aitama VKEdel keskenduda oma põhiülesandele: tegutseda ja luua töökohti.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: Uued VKEde saadikud tagavad, et valitsusasutused seaksid väiksemad esikohale ning võtaksid iga uue seaduse ja eeskirja puhul arvesse VKEde huvisid. Ma loodan meie uute härrade ja prouade VKEde peale, et me võiksime koos luua väikeettevõtetele sobiva ökosüsteemi, mis võimaldaks neil vallandada oma potentsiaali töökohtade loomisel ja majanduskasvu suurendamisel. Kui me mõtleme äritegevusele Euroopas, siis me mõtleme eelkõige väikeste peale, kuid meie siht on SUUR.”

Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” on Euroopa Komisjoni VKEdele suunatud poliitika, mille sihiks on muuta Euroopa ettevõtlussõbralikumaks ning julgustada inimesi oma ettevõttega alustama. Tulevikus hakkavad uued VKEde saadikud ELi tasandil Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” nõuanderühmas kohtuma VKEsid esindavate organisatsioonidega. See on osa uuest juhtimisstruktuurist, mida hiljutisel Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamisel nõuti. Uus struktuur tagab parema jälgimise ja koordineerituse VKEde toetamise meetmetes.

Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” abil on juba vähendatud reguleerimist õigusakte, finantseeritud senini üle 110 000 VKE (2012. aastaks on kavas toetada 200 000 VKEd eriliste VKEdele mõeldud pangalaenugarantiide ja riskikapitaliskeemidega) ning on tehtud ettepanekuid väikeettevõttesõbralike lahenduste kohta sellistes küsimustes nagu maksete hilinemised või riigihanked. Ka liikmesriikides on võetud sarnaseid meetmeid. Ettevõtte loomise maksumust ja aega, mis 2007. aastal olid 485 eurot ja 12 päeva, on 2010. aastaks vähendatud 399 euro ja 7 päevani ning on parandatud laenude kättesaadavust VKEdele ja on algatatud rahvusvahelisi skeeme. Sellegipoolest on vaja rohkem ära teha. Värskelt ametisse määratud VKEde saadikutelt oodatakse meetmete paremat fokusseeritust ja kiiremat vastuvõtmist riiklikul tasandil.

Konverents „VKEde mobiliseerimine Euroopa tuleviku heaks” korraldati koostöös eesistujariigi Ungariga ning seal osalesid väikeettevõtete esindajad, ettevõtluse korraldajad ja haldusjuhid, kelle ülesandeks on VKEde poliitika koordineerimine.

Taustteave

Hiljutine Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine näitas, et on vaja paremat juhtimismudelit, tagamaks, et põhimõtet „esmalt mõtle väikestele” rakendataks poliitikategemise kõigil tasanditel. Euroopa Komisjon nimetas uueks ELi VKEde saadikuks Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi asepeadirektori Daniel Calleja Crespo. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamisel kutsuti ka liikmesriike üles ametisse nimetama VKEde saadikud, kelle keskne ülesanne oleks tagada, et põhimõtet „esmalt mõtle väikestele” rakendataks kõigil valitsustasanditel kogu ELis.

Euroopa majanduse ja ühiskonna südameks on 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet, mis moodustavad 98% ettevõtetest ning annavad 2/3 kogu erasektori töökohtadest.

Lisateave:

Euroopa väikeettevõtluse algatus „Small Business Act“

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Riikide VKEde saadikute nimekiri:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar