Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2011

«Κυρία ή κύριος ΜΜΕ»: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν έναν συνήγορο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ

Οι κυρίες και οι κύριοι ΜΜΕ που διορίστηκαν πρόσφατα θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Πρωτίστως θα ελέγχουν εάν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία της ΕΕ για τις ΜΜΕ και θα διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι φιλικές προς τις επιχειρήσεις. Σήμερα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, εγκαινίασε ένα νέο δίκτυο απεσταλμένων των κρατών μελών για τις ΜΜΕ κατά τη διάσκεψη σχετικά με την νομοθετική πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Small Buisiness Act - SBA) με θέμα «Κινητοποίηση των ΜΜΕ για το μέλλον της Ευρώπης», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη. Καθώς οι ΜΜΕ επηρεάζονται από πολιτικές που σχεδιάζονται από διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, από φορολογικές έως οικονομικές, και από ρυθμιστικές έως εκπαιδευτικές, οι απεσταλμένοι για τις ΜΜΕ πρέπει να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις βασικές τους εργασίες για να αγωνιστούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε τα εξής: «Οι νέοι απεσταλμένοι για τις ΜΜΕ θα διασφαλίζουν ότι οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ για κάθε νέο νόμο ή κανονισμό. Βασίζομαι στις νέες κυρίες και τους κύριους ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε από κοινού ένα οικοσύστημα που θα είναι κατάλληλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τη δυναμική και τις δυνατότητές τους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις στην Ευρώπη, σκεφτόμαστε πρώτα σε μικρή κλίμακα αλλά επιδιώκουμε ΜΕΓΑΛΟΥΣ στόχους.»

Η νομοθετική πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SBA) αποτελεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜΜΕ, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνει τα άτομα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στο μέλλον οι νέοι κύριοι και κυρίες ΜΜΕ θα συναντήσουν αντιπροσωπευτικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ομάδας για την SBA. Αυτό αποτελεί μέρος της νέας διακυβέρνησης η οποία ζητήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης της νομοθετικής πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο νέος αυτός μηχανισμός θα εξασφαλίζει στενότερη παρακολούθηση και συντονισμένη δράση υπέρ των ΜΜΕ.

Η SBA έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και έχει παράσχει έως σήμερα χρηματοδότηση σε περισσότερες από 110.000 ΜΜΕ ενώ προβλέπεται ότι, έως το 2012, 200.000 ΜΜΕ θα ωφεληθούν από τις ειδικές για τις ΜΜΕ τραπεζικές εγγυήσεις δανείων και από προγράμματα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου· έχει επίσης προτείνει λύσεις φιλικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών ή η πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις. Ανάλογα μέτρα έχουν λάβει και τα κράτη μέλη. Μείωσαν το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για την ίδρυση μιας εταιρίας από 12 ημέρες και 485 ευρώ το 2007 σε 7 ημέρες και 399 ευρώ το 2010, βελτίωσαν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις και δρομολόγησαν συστήματα διεθνοποίησης. Ωστόσο, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Οι πρόσφατα διορισθέντες απεσταλμένοι για τις ΜΜΕ αναμένεται να εστιάσουν και να επιταχύνουν τις ενέργειες σε εθνικό επίπεδο.

Στη διάσκεψη «Κινητοποίηση των ΜΜΕ για το μέλλον της Ευρώπης», η οποία διοργανώθηκε από κοινού με την Ουγγρική Προεδρία της ΕΕ, συμμετείχαν αντιπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οργανώσεις επιχειρήσεων και δημόσιες διοικήσεις που είναι αρμόδιες για το συντονισμό της πολιτικής για τις ΜΜΕ.

Ιστορικό

Στην πρόσφατη αναθεώρηση της SBA επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση για να διασφαλίζεται ότι η έννοια της «προτεραιότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον κ. Daniel Calleja Crespo, αναπληρωτή γενικό διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως τον νέο απεσταλμένο της ΕΕ για τις ΜΜΕ. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της SBA οι χώρες κλήθηκαν επίσης να διορίσουν έναν απεσταλμένο για τις ΜΜΕ ο οποίος θα έχει ως βασική αρμοδιότητα να διασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς αντιστοιχούν στο 98%των επιχειρήσεων και στα δύο τρίτα του συνόλου της ιδιωτικής απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Η «Small Business Act» για την Ευρώπη

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Κατάλογος των εθνικών απεσταλμένων για τις ΜΜΕ:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar