Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

V Bruselu dne 25. května 2011

„Advokát“ pro malé a střední podniky v každém členském státě EU

Zájmy malých a středních podniků budou nyní hájit nově jmenovaní „advokáti“. Jejich úkolem bude zejména kontrolovat správné provádění předpisů EU, které se týkají malých a středních podniků, a zajistit, aby politiky na celostátní, regionální a místní úrovni byly vůči těmto podnikům vstřícné. Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani dnes na konferenci o mobilizaci malých a středních podniků pro budoucnost Evropy („Mobilising SMEs for the Future of Europe“) v Budapešti slavnostně představil novou síť zmocněnců členských států pro malé a střední podniky. Jelikož malých a středních podniků se týkají politiky, které vznikají v různých vládních úřadech zabývajících se mimo jiné daněmi, financemi, regulací a vzděláváním, měli by zmocněnci pro malé a střední podniky napomoci tomu, aby se tyto podniky mohly soustředit na svou hlavní činnost, totiž prosperovat a vytvářet pracovní místa.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Tito noví zmocněnci pro malé a střední podniky zajistí, aby státní správy „myslely nejdříve v malém“ a braly při tvorbě nových právních a správních předpisů vždy ohled na zájmy těchto podniků. Spoléhám na to, že díky našim novým zmocněncům vytvoříme společně pro tyto podniky příznivé prostředí, které jim umožní uplatnit jejich energii a potenciál k vytváření pracovních míst a růstu. Když mluvíme o podnicích v Evropě, myslíme nejdříve v malém, ale míříme VYSOKO.“

Iniciativa na podporu malých a středních podniků „Small Business Act“ (SBA) je nástrojem politiky Evropské komise zaměřené na tyto podniky a jejím cílem je učinit Evropu vstřícnějším místem pro podnikání a podněcovat lidi k zakládání vlastních podniků. Tito noví zmocněnci se budou setkávat s organizacemi zastupujícími malé a střední podniky na úrovni celé EU v rámci poradní skupiny pro iniciativu SBA. Tato činnost je součástí nové správy, kterou vyžaduje nedávná revize iniciativy SBA. Nový mechanismus zajistí důkladnější monitorování a koordinaci činností na podporu malých a středních podniků.

Iniciativa SBA již pomohla zredukovat předpisy, zajistila financování pro více než 110 000 malých a středních podniků (dalších 200 000 podniků zamýšlí nejpozději v roce 2012 využít zvláštních bankovních záruk na úvěry pro malé a střední podniky a režimů rizikového kapitálu) a navrhla výhodná řešení pro malé podniky v otázkách, jako jsou pozdní platby nebo přístup k veřejným zakázkám. Členské státy také přijaly podobná opatření. Snížily náklady a dobu nutnou pro založení společnosti z 12 dnů a 485 EUR v roce 2007 na 7 dnů a 399 EUR v roce 2010, usnadnily malým a středním podnikům přístup k úvěrům a zahájily režimy internacionalizace. Je však třeba udělat ještě více. Nově jmenovaní zmocněnci pro malé a střední podniky by se měli zaměřit na činnosti na vnitrostátní úrovni a urychlit je.

Konference „Mobilising SMEs for the Future of Europe“ je organizována ve spolupráci s maďarským předsednictvím EU a zúčastnili se jí zástupci malých podniků, podnikatelských organizací a orgánů veřejné správy, jejichž úkolem je koordinovat politiku pro malé a střední podniky.

Souvislosti

Nedávná revize SBA ukázala, že je zapotřebí lepší správy, aby se zajistilo, že zásada „mysli nejdříve v malém“ bude uplatňována na všech úrovních tvorby politik. Daniel Calleja Crespo, zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl, byl Evropskou komisí jmenován novým zmocněncem EU pro malé a střední podniky. Revize SBA rovněž vyzvala členské země k tomu, aby jmenovaly své zmocněnce pro malé a střední podniky, jejichž hlavní úlohou bude zajistit, aby se zásada „mysli nejdříve v malém“ uplatňovala na všech úrovních státní správy v celé EU.

Dvacet tři milionů malých a středních podniků tvoří základ evropské ekonomiky i společnosti, jelikož představují 98 % všech podniků a zajišťují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru.

Další informace:

Iniciativa „Small Business Act“ pro Evropu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Seznam zmocněnců jednotlivých států pro malé a střední podniky:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar