Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Брюксел, 25 май 2011 г.

„Госпожа или господин МСП“: малкият бизнес се сдобива със застъпник на интересите си във всяка държава-членка на ЕС

Наскоро определените „госпожа или господин МСП“ ще бъдат застъпници на интересите на малките и средните предприятия (МСП). Преди всичко те ще следят за правилното прилагане на законодателството на ЕС във връзка с МСП и за това, дали политиките на национално, регионално и местно ниво благоприятстват развитието на предприятията. Днес, на конференцията в Будапеща „Мобилизиране на МСП за бъдещето на Европа“, посветена на инициативата в подкрепа на малкия бизнес (SBA), заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни откри нова мрежа на представителите на МСП от държавите-членки. Тъй като политиката в различни сфери на държавното управление (данъци, финанси, регулаторна политика или дори в областта на образованието) оказва въздействие върху МСП, техните представители следва да подпомагат малкия бизнес да се съсредоточи върху основната си функция да създава работни места.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Новите представители на МСП ще следят дали администрацията прилага принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ и дали взема под внимание интересите на МСП при всеки нов нормативен акт. Разчитам на нашите нови госпожа и господин МСП, за да създадем среда, която да е подходяща за целия малък бизнес, като му даде възможност да отключи голямата си предприемчивост и потенциал да създава работни места и да генерира растеж. Когато обсъждаме приемането на мерки в Европа, ние първо мислим за малките предприятия, но погледът ни е отправен към цялата икономическа среда.“

Инициативата SBA е израз на политиката на Европейската комисия по отношение на МСП, целяща превръщането на Европа в по-подходящо място за правене на бизнес и насърчаването на хората да започнат свой собствен бизнес. В бъдеще новите лица, определени за господин или госпожа МСП, ще се срещат с представителните организации на МСП на равнището на ЕС в рамките на консултативния комитет по SBA. Това е част от новото управление, обсъдено при скорошния преглед на SBA. С този нов механизъм ще се осигурят по-непосредствено наблюдение и координирани мерки в подкрепа на МСП.

SBA вече допринесе да се опрости нормативната уредба и осигури финансиране за повече от 110 000 МСП до момента, като е планирано до 2012 г. 200 000 МСП да се възползват от гаранциите по банкови кредити и схемите за рисков капитал, специално предназначени за МСП. В SBA бяха предложени съобразени с малкия бизнес решения по въпроси, като забавените плащания или достъпа до участие в обществените поръчки. Държавите-членки също предприеха сходни мерки. Те намалиха разходите и времето, необходими за създаване на дружество, от 12 дни и 485 EUR през 2007 г. на 7 дни и 399 EUR през 2010 г., подобриха достъпа на МСП до кредити и започнаха изпълнението на схеми за подкрепа на участието на МСП на световните пазари. Трябва обаче повече да се направи. От наскоро определените представители на МСП се очаква да насочват и ускоряват дейностите на национално ниво.

На конференцията „Мобилизиране на МСП за бъдещето на Европа“, съвместно организирана с унгарското председателство на ЕС, присъстваха представители на малкия бизнес, бизнес организациите и държавните администрации, отговарящи за координацията на политиката по отношение на МСП.

Обща информация

При скорошния преглед на SBA се подчерта необходимостта от по-добро управление, за да се гарантира спазването на принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ на всички нива на политическия процес. Европейската комисия определи г-н Даниел Калеха Креспо, заместник генерален директор в генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ в Европейската комисия, за новия представител на ЕС за МСП. Също така при прегледа на SBA се отправи призив към държавите да определят своя представител на МСП, чиято основна функция ще бъде да следи за прилагането в ЕС на принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ на всички нива на държавното управление.

Двайсет и трите милиона малки и средни предприятия в Европа са „гръбнакът“ на икономиката и обществото ѝ, като съставляват 98 % от предприятията и две трети от общия брой на заетите лица в частния сектор.

За повече информация:

Съобщение за инициативата в подкрепа на малкия бизнес за Европа („Small Business Act“ за Европа)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Списък на националните представители на МСП:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar