Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Bryssel den 25 maj 2011

Efter Fukushima: EU:s stresstester börjar den 1 juni

Från och med den 1 juni 2011 kommer samtliga 143 kärnkraftsanläggningar i EU att granskas på nytt med användning av EU-omfattande kriterier. Det handlar om omfattande tester som kommissionen har beordrat och som omfattar både naturliga risker och sådana som är kopplade till människans verksamhet (dvs. effekterna av flygplansolyckor och terroristangrepp). Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering har idag kommit överens om vilka kriterier som ska gälla och på vilket sätt kontrollerna ska genomföras.

Jag är glad över att kommissionen och medlemsstaternas tillsynsmyndigheter har lyckats komma överens om omfattande och ambitiösa risk- och säkerhetsbedömningar för kärnkraftsanläggningar. Vi måste göra allt vi kan för att genomföra de strängaste säkerhetsstandarderna för kärnkraftsanläggningar i och nära Europeiska unionen. Det svåra börjar nu, dvs. att tillämpa kriterierna med all den noggrannhet som behövs,” säger miljökommissionär Günther Oettinger.

EU-kommissionen och europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering som representerar 27 oberoende nationella myndigheter som ansvarar för kärnsäkerheten, har idag kommit överens om omfattningen och metoderna för en omfattande risk- och säkerhetsbedömning av EU:s kärnkraftsverk. Stresstesterna är nya bedömningar av de säkerhetsmarginaler som EU:s kärnkraftsanläggningar har. För att garantera att vi har världens strängaste säkerhetsstandarder drar EU lärdom av olyckan i Fukushima och testerna är inriktade på alla sorters naturkatastrofer och även på effekterna av olyckor orsakade av mänsklig verksamhet t.ex. flygolyckor samt terroristangrepp eller andra illvilliga angrepp.

Alla säkerhetsrelaterade aspekter såsom åtgärder för att hindra terroristangrepp kommer att hanteras separat, efter diskussioner med medlemsstater och med hänsyn till bland annat behovet av konfidentialitet.

Från och med den 1 juni kommer kärnkraftsanläggningar att bedömas på nytt genom ett förfarande i tre etapper:

  • Förbedömning av kärnkraftverksoperatörerna som svarar på stresstestfrågeformuläret och skickar in underlag, studier och planer.

  • Nationell rapport som utarbetas av den nationella tillsynsmyndigheten och i vilken man kontrollerar att kärnkraftsverksoperatörernas svar är trovärdiga.

  • Inbördes utvärdering. Multinationella arbetsgrupper kommer att utvärdera de nationella rapporterna. Dessa arbetsgrupper kommer att bestå av sju personer – en representant från Europeiska kommissionen och sex medlemmar från de 27 nationella tillsynsmyndigheterna. Den exakta sammansättningen av varje arbetsgrupp kommer att beslutas om senare. Arbetsgrupperna kan besluta sig för att inspektera kärnkraftsanläggningarna på plats.

Kommissionen har också nära förbindelser med länder utanför EU och arbetar tillsammans med dem för att på nytt bedöma deras kärnkraftsanläggningar. Bland dessa länder kan särskilt nämnas Schweiz, Ryska federationen, Ukraina och Armenien.

Bakgrund:

Till följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima den 11 mars har EU-kommissionen utövat påtryckningar för en ny bedömning av samtliga kärnkraftsanläggningar i EU. Syftet är att dra lärdom från händelsen och försäkra sig om att en liknande katastrof inte inträffar i EU.

Vid sitt möte den 2425 mars 2011 betonade Europeiska rådet behovet av att fullt ut dra lärdom av de senaste händelserna som har ett samband med olyckan i Japan, och att tillhandahålla allmänheten med all nödvändig information. Europeiska rådet påminde om att medlemsstaterna själva får bestämma över sin energimix och efterlyste fortsatt prioriterat arbete med inriktning på följande aspekter:

  • Det bör göras en översyn av säkerheten vid EU:s kärnkraftverk, på grundval av en genomgripande och transparent risk- och säkerhetsbedömning (s.k. "stresstester"). Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering och kommissionen uppmanas att så snart som möjligt utarbeta räckvidden och villkoren för dessa tester i ljuset av händelserna och med fullt deltagande av medlemsstaterna, med full användning av tillgänglig sakkunskap (framför allt från den västeuropeiska sammanslutningen av tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetens område (Wenra)). Bedömningarna kommer att göras av oberoende nationella myndigheter och genom inbördes utvärdering. Resultaten och eventuella nödvändiga åtgärder som senare kommer att vidtas bör meddelas kommissionen och europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering och bör offentliggöras. Europeiska rådet kommer att bedöma de preliminära resultaten före slutet av 2011 på grundval av en rapport från kommissionen.”

Ytterligare information:

Mer detaljerad information om stresstesterna finns här:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar