Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Brusel 25. mája 2011

Po katastrofe vo Fukušime: záťažové testy v EÚ sa začnú 1. júna

Od 1. júna bude prebiehať posudzovanie všetkých 143 jadrových elektrární na území Európskej únie na základe spoločných kritérií EÚ. Testy budú komplexné, ako požadovala Komisia, a budú zamerané ako na prírodné ohrozenia, tak na ohrozenia spôsobené ľudským faktorom (napr. dôsledky havárií lietadiel a teroristických útokov). Európska komisia a Skupina európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) sa dnes dohodli na kritériách a spôsobe vykonávania kontrol.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: „S uspokojením konštatujem, že Komisii a regulačným orgánom členských štátov sa podarilo dohodnúť na komplexných a ambicióznych posúdeniach rizika a bezpečnosti jadrových elektrární. Vynaložíme maximálne úsilie, aby jadrové elektrárne v Európskej únii a v jej okolí spĺňali najvyššie bezpečnostné normy. Tú najťažšiu úlohu, presadzovať kritériá s potrebným dôrazom, máme ešte len pred sebou:.“

Európska komisia a Skupina európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG), ktorá zastupuje 27 nezávislých vnútroštátnych orgánov zodpovedných za jadrovú bezpečnosť, sa dnes dohodli na rozsahu a metódach komplexného posúdenia rizika a bezpečnosti jadrových elektrární v EÚ. Záťažové testy sú preverením bezpečnostných rezerv v jadrových elektrárňach Európskej únie. EÚ by chcela zaručiť najprísnejšie bezpečnostné normy na svete, a preto, poučená z nešťastia vo Fukušime, zameria testy na všetky druhy prírodných katastrof a nevynechá ani následky nehôd zapríčinených človekom, napríklad havárií lietadiel, ani teroristické či iné zlovoľné útoky.

Všetky aspekty týkajúce sa zabezpečenia, napríklad opatrenia na ochranu pred teroristickými útokmi, sa budú posudzovať osobitne po diskusii s členskými štátmi, aby sa okrem iného rešpektovala aj nutnosť dôvernosti informácií.

Od 1. júna sa v jadrových elektrárňach vykonajú opätovné posúdenia postupne v troch fázach:

  • Predbežné posúdenie – vykoná ho prevádzkovateľ elektrárne tým, že odpovie na otázky dotazníka v rámci záťažového testu a predloží podporné dokumenty, štúdie a plány.

  • Národná správa – zostaví ju vnútroštátny regulačný orgán po tom, ako skontroluje, či sú odpovede prevádzkovateľov jadrových elektrární vierohodné.

  • Partnerské hodnotenia. Viacnárodné tímy preveria národné správy. Tímy budú pozostávať zo siedmich členov – jedného zástupcu Európskej komisie a šiestich členov spomedzi 27 vnútroštátnych regulačných orgánov. Presné zloženie každého tímu sa určí neskôr. Tímy sa môžu rozhodnúť vykonať inšpekciu jadrovej elektrárne na mieste.

Komisia udržiava aj úzke kontakty s krajinami mimo EÚ a spolupracuje s nimi pri opätovnom posudzovaní ich jadrových elektrární. Ide predovšetkým o Švajčiarsko, Ruskú federáciu, Ukrajinu a Arménsko.

Kontext:

Komisia EÚ po jadrovej katastrofe vo Fukušime 11. marca začala naliehavo požadovať opätovné posúdenie jadrových elektrární v EÚ. Cieľom je poučiť sa z tragickej udalosti a vylúčiť možnosť, že by k podobnému nešťastiu došlo v EÚ.

Európska rada na svojom zasadnutí 24. a 25. marca 2011 zdôraznila nutnosť v plnej miere sa poučiť z nedávnych udalostí v Japonsku a poskytnúť verejnosti všetky potrebné informácie. Pripomenula, že určovanie pomeru využívaných energetických zdrojov patrí do zodpovednosti členských štátov a vyzvala, aby sa prioritne pracovalo na týchto aspektoch:

  • „mala by sa preskúmať bezpečnosť jadrových elektrární EÚ na základe komplexného a transparentného posúdenia rizika a bezpečnosti („záťažové testy“), skupina európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a Komisia sa vyzývajú, aby čo najskôr stanovili rozsah a spôsoby vykonávania týchto testov v koordinovanom rámci, na základe poučení z havárie v Japonsku a za plnej účasti členských štátov, pričom sa v plnej miere využijú dostupné odborné znalosti (najmä Združenia západoeurópskych regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie), tieto posúdenia budú vykonávané nezávislými vnútroštátnymi orgánmi a prostredníctvom partnerského preskúmania; ich výsledky a prípadné následné opatrenia, ktoré bude potrebné prijať, by sa mali predložiť Komisii a skupine ENSREG a zverejniť; Európska rada posúdi úvodné zistenia do konca roka 2011 na základe správy Komisie.“

Ďalšie informácie:

Podrobnejšie informácie o záťažových testoch nájdete na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.


Side Bar