Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Bruksela, 25 maja 2011 r.

Po katastrofie w elektrowni Fukushima – 1 czerwca UE rozpocznie testy wytrzymałościowe

Od 1 czerwca 2011 r. wszystkie elektrownie jądrowe w UE w liczbie 143 zostaną poddane ponownej ocenie na podstawie ogólnoeuropejskich kryteriów. Komisja zażądała szeroko zakrojonych testów uwzględniających zarówno klęski żywiołowe, jak i zagrożenia wywoływane działalnością człowieka (np. skutki katastrof lotniczych lub zamachów terrorystycznych). Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) uzgodnili dzisiaj kryteria i metodologię wykonywania inspekcji.

Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii, powiedział: „Jestem dumny, że przedstawiciele Komisji i organów regulacyjnych państw członkowskich zdołali uzgodnić szeroko zakrojone i ambitne oceny w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Wszystkie nasze działania zostaną skomasowane w celu wdrożenia najbardziej wyśrubowanych norm bezpieczeństwa dotyczących elektrowni jądrowych położonych na terytorium UE i w jej pobliżu. Obecnie mamy przed sobą ciężki orzech do zgryzienia: mianowicie – wdrożenie przy zachowaniu wszelkich niezbędnych rygorów.”

Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), skupiającej przedstawicieli 27 niezależnych organów krajowych czuwających nad bezpieczeństwem jądrowym, uzgodnili dzisiaj kryteria i sposoby wykonywania szeroko zakrojonej oceny zagrożeń i bezpieczeństwa unijnych elektrowni jądrowych. Testy wytrzymałościowe („stress tests”) stanowią wstępną ocenę marginesów bezpieczeństwa unijnych elektrowni jądrowych. Celem zagwarantowania najbardziej wyśrubowanych norm bezpieczeństwa na świecie, UE wyciąga wnioski z katastrofy w elektrowni Fukushima, a w swoich testach kładzie nacisk na wszelkie klęski żywiołowe, nie pomijając jednocześnie skutków zagrożeń spowodowanych ręką człowieka, takich jak katastrofy lotnicze oraz ataki terrorystyczne i sabotaż.

Wszystkie aspekty bezpieczeństwa, takie jak środki prewencyjne wobec zamachów terrorystycznych, zostaną rozpracowane w ramach oddzielnego działania w następstwie rozmów z przedstawicielami państw członkowskich z uwzględnieniem, m.in. konieczności zachowania poufności.

Od 1 czerwca elektrownie jądrowe zostaną poddane ponownej ocenie w drodze trzystopniowej procedury:

  • Ocena wstępna, którą wykonują operatorzy elektrowni jądrowych, wypełniając ankietę dotyczącą testów wytrzymałościowych i przedstawiając materiał dowodowy w postaci dokumentów, opracowań i planów.

  • Sprawozdanie krajowe sporządzane przez krajowy organ regulacyjny, który sprawdza, czy odpowiedzi udzielone przez operatorów elektrowni są wiarygodne.

  • Wzajemne weryfikacje. Zespoły ponadnarodowe zweryfikują sprawozdania krajowe. Powyższe zespoły będą pracować w składach siedmioosobowych z udziałem jednego przedstawiciela Komisji Europejskiej i sześciu członków wydelegowanych przez przedstawicieli 27 krajowych organów regulacyjnych. Decyzje w sprawie konkretnych nominacji zostaną podjęte w terminie późniejszym. Zespoły mogą podjąć decyzje o przeprowadzeniu wizji lokalnych w elektrowniach jądrowych.

Komisja utrzymuje również ścisłe kontakty z państwami spoza UE, pracując z nimi na rzecz przeprowadzenia ponownej oceny elektrowni jądrowych znajdujących się w tych państwach. Powyższe państwa to przede wszystkim Szwajcaria, Federacja Rosyjska i Armenia.

Kontekst sprawy:

Po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie w dniu 11 marca Komisja UE domagała się przeprowadzenia ponownej oceny wszystkich elektrowni jądrowych w UE. Celem jest wyciągnięcie wniosków z tego zdarzenia i wykluczenie możliwości wystąpienia takiej katastrofy w UE.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 marca 2011 zdecydowanie zaakcentowano konieczność wyciągnięcia kompleksowych wniosków w niedawnych zdarzeń dotyczących wypadku w Japonii i zapewnienia obywatelom wszystkich nieodzownych informacji. Przypominając, że koszyk energetyczny znajduje się w zakresie prerogatyw państw członkowskich, Rada wezwała do podjęcia działań na rzecz poniższych aspektów w trybie priorytetowym:

  • „Bezpieczeństwo wszystkich unijnych elektrowni jądrowych należy poddać weryfikacji na podstawie szeroko zakrojonych i przejrzystych ocen zagrożeń i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”); Europejską Grupę Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) i Komisję wzywa się do jak najszybszego opracowania zakresu i warunków takich testów w ramach skoordynowanej struktury i z wykorzystaniem wniosków opracowanych po wypadku w Japonii oraz przy pełnym zaangażowaniu państw członkowskich i absolutnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy eksperckiej (szczególnie wiedzy eksperckiej Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych [WENRA]); ocen dokonają niezależne organy krajowe, będą one również prowadzone w drodze wzajemnych weryfikacji; o ustaleniach będących ich wynikiem i wszelkich niezbędnych środkach, które zostaną podjęte, zostaną poinformowane służby Komisji i ENSREG, tego typu wiedza powinna również zostać podana do wiadomości publicznej; do końca 2011 r. na podstawie sprawozdania Komisji Rada Europejska przeprowadzi ocenę wstępnych ustaleń.”

Dodatkowe informacje:

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące testów wytrzymałościowych można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar