Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Brussel, 25 mei 2011

Post‑Fukushima: EU‑stresstests van start op 1 juni

Met ingang van 1 juni 2011 zal de veiligheid van alle 143 kerncentrales in de EU opnieuw worden getoetst, dit keer aan uniforme criteria die in de hele EU van toepassing zijn. Deze tests omvatten, zoals de Commissie heeft gevraagd, alle risico's die worden veroorzaakt door hetzij de natuur hetzij de mens (neerstortende vliegtuigen en terroristische aanslagen). De Europese Commissie en de Groep Europese regulators nucleaire veiligheid (Ensreg) zijn het vandaag eens geworden over de toe te passen criteria en controlemethoden.

Günther Oettinger, commissaris voor Energie: "Ik ben blij u te kunnen melden dat de Commissie en de regulators van de lidstaten tot een akkoord zijn gekomen over omvattende en ambitieuze risico- en veiligheidsbeoordelingen voor kerncentrales. Wij zullen al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de meest stringente veiligheidsnormen worden toegepast op de kerncentrales in en dicht bij de EU. De moeilijkste taak begint nu, nl. ervoor zorgen dat de criteria met de vereiste striktheid worden toegepast."

De Europese Commissie en de Groep Europese regulators nucleaire veiligheid (Ensreg), waarin de 27 onafhankelijke nationale instanties die bevoegd zijn voor nucleaire veiligheid vertegenwoordigd zijn, zijn het vandaag eens geworden over de werkingssfeer en de toepassing van een omvattende risico‑ en veiligheidsbeoordeling van de kerncentrales in de EU. Met deze stresstests zullen de veiligheidsmarges van deze centrales opnieuw worden getoetst. Om te garanderen dat de meest stringente veiligheidsnormen ter wereld worden gehanteerd, trekt de EU lering uit de kernramp in Fukushima en spitst zij de tests niet alleen toe op natuurrampen, maar ook op door de mens veroorzaakte ongevallen, zoals neerstortende vliegtuigen en terroristische of andere malafide aanvallen.

Alle veiligheidsgerelateerde aspecten, zoals maatregelen ter voorkoming van terroristische aanvallen, zullen, na bespreking met de lidstaten en met inachtneming van onder meer de behoefte aan vertrouwelijkheid, afzonderlijk worden behandeld.

De herbeoordeling van de kerncentrales met ingang van 1 juni zal in drie stappen verlopen:

  • een voorafgaande beoordeling door de exploitanten van de kerncentrales aan de hand van de stresstestvragenlijst, bewijsstukken, studies en plannen;

  • een nationaal verslag van de nationale regulator die de geloofwaardigheid van de antwoorden van de exploitanten van de kerncentrales is nagegaan;

  • intercollegiale toetsingen: de nationale verslagen zullen door multinationale teams worden bestudeerd. Deze teams bestaan elk uit zeven mensen (één vertegenwoordiger van de Commissie en zes vertegenwoordigers van afzonderlijke (in totaal 27) regulators. De precieze samenstelling van elk team zal later worden vastgesteld. De teams kunnen beslissen de betrokken kerncentrale te bezoeken.

De Commissie houdt bovendien nauw contact met landen buiten de EU en werkt met deze landen samen aan een herbeoordeling van de veiligheid van hun kerncentrales. Het gaat dan met name om Zwitserland, de Russische Federatie, Oekraïne en Armenië.

Achtergrond

Na het ongeval van 11 maart in de kerncentrale van Fukushima heeft de Commissie van de EU aangedrongen op een herbeoordeling van alle kerncentrales in de EU, met als doel uit dat ongeval te leren en te voorkomen dat een soortgelijke ramp zich in de EU voordoet.

Tijdens de Europese Raad van 24/25 maart 2011 werd benadrukt dat volledige lering moet worden getrokken uit het ongeval in Japan en dat alle nodige informatie moet worden verstrekt aan het publiek. De Europese Raad, die in herinnering bracht dat de energiemix een bevoegdheid van de lidstaten is, wil dat allereerst de volgende actie wordt ondernomen:

  • "aan de hand van een volledige en transparante risico- en veiligheidsevaluatie ("stresstest") dient de veiligheid van alle kerncentrales in de EU te worden onderzocht; de Groep Europese regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid (Ensreg) en de Commissie wordt verzocht zo spoedig mogelijk in een gecoördineerd kader het bereik en de nadere details van deze stresstests vast te stellen in het licht van de uit het ongeluk in Japan getrokken lering en met de volledige betrokkenheid van de lidstaten, en daarbij ten volle gebruik te maken van de beschikbare deskundigheid (met name die van de Vereniging van West-Europese regelgevers op nucleair gebied); de evaluaties zullen worden uitgevoerd door onafhankelijke nationale instanties en door middel van collegiale toetsing: de resultaten ervan en alle in aansluiting daarop te nemen maatregelen dienen met de Commissie en met de Ensreg te worden gedeeld en moeten openbaar worden gemaakt; de Europese Raad zal de eerste bevindingen voor eind 2011 bezien aan de hand van een verslag van de Commissie".

Voor meer informatie over de stresstests:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar