Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Pēc avārijas Fukušimā — ES atomelektrostaciju “stresa testi” sāksies 1. jūnijā

2011. gada 1. jūnijā sāksies visu 143 ES atomelektrostaciju darbības atkārtota novērtēšana, izmantojot ES mēroga kritērijus. Tie ir visaptveroši testi, kurus Komisija ir aicinājusi veikt un kuri aptver gan dabas, gan cilvēka radītus riskus (tas ir, lidmašīnu nogāšanās un teroristu uzbrukumi). Eiropas Komisija un Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa (ENSREG) šodien vienojās par piemērojamajiem kritērijiem un to, kā tiks veiktas pārbaudes.

Eiropas enerģētikas komisārs Ginters Etingers sacīja: “Es augstu vērtēju, ka Komisija un dalībvalstu regulatori ir spējuši vienoties par visaptverošiem un vērienīgiem atomelektrostaciju riska un drošības novērtējumiem. Mēs darīsim visu, lai īstenotu augstākos atomelektrostaciju drošības standartus Eiropas Savienībā un tās tuvumā. Tagad sākas darba grūtākā daļa: kritēriji jāīsteno ar vislielāko rūpību.”

Eiropas Komisija un Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa (ENSREG), kas pārstāv 27 neatkarīgas valstu iestādes, kuras atbildīgas par kodoldrošību, šodien vienojās par visaptveroša ES atomelektrostaciju riska un drošības novērtējuma piemērošanas jomu un nosacījumiem. “Stresa testi” ir atkārtoti veikti novērtējumi par ES atomelektrostaciju drošības robežām. Lai garantētu augstāko drošības standartu ievērošanu visā pasaulē, ES gūst pieredzi no Fukušimas katastrofas un testus orientē uz visu veidu dabas katastrofām, tajos iekļaujot cilvēka izraisītu negadījumu, piemēram, lidmašīnu nogāšanās, kā arī teroristu uzbrukumu vai citas ļaunprātīgas rīcības radītās sekas.

Visi ar drošību saistītie aspekti, piemēram, pasākumi teroristu uzbrukumu novēršanai, tiks izskatīti atsevišķi pēc apspriedēm ar dalībvalstīm, cita starpā atzīstot konfidencialitātes nepieciešamību.

No 1. jūnija atomelektrostaciju darbība turpmāk tiks atkārtoti novērtēta trijos posmos:

  • iepriekšējs novērtējums, ko veic atomelektrostacijas operatori, kas aizpilda „stresa testu” aptaujas anketu, tai pievienojot pamatojošus dokumentus, pētījumus un plānus,

  • valsts ziņojums, ko sagatavo valsts regulators, pārbaudot, vai atomelektrostacijas operatoru sniegtās atbildes ir ticamas,

  • profesionālapskates — starptautiskas speciālistu grupas pārskatīs valstu ziņojumus. Šajās grupās ir septiņi cilvēki: viens Eiropas Komisijas pārstāvis un seši 27 valstu regulatoru locekļi. Par katras grupas precīzu sastāvu tiks lemts vēlāk. Grupas var izlemt par atomelektrostaciju inspicēšanu uz vietas.

Turklāt Komisija uztur ciešus sakarus ar valstīm ārpus ES un sadarbojas ar tām, lai atkārtoti novērtētu to atomelektrostaciju darbību. Šīs valstis jo īpaši ir Šveice, Krievijas Federācija, Ukraina un Armēnija.

Pamatinformācija

Pēc kodolavārijas šā gada 11. martā Fukušimā ES Komisija ir mudinājusi drīzāk veikt visu ES atomelektrostaciju darbības atkārtotu novērtēšanu. Mērķis ir gūt pieredzi no šā negadījuma un nepieļaut līdzīgu katastrofu ES.

Eiropadomes 2011. gada 24. un 25. marta sanāksmē tika uzsvērts, ka pilnībā jāņem vērā pieredze no nesenajiem notikumiem, kas saistībā ar kodolavāriju norisinājās Japānā, un ka sabiedrībai jāsniedz visa vajadzīgā informācija. Atgādinot, ka energoavotu sadalījums ir dalībvalstu kompetence, Padome aicināja prioritārā kārtā turpināt darbu šādās jomās:

  • „Visu ES atomelektrostaciju drošība jāpārskata, balstoties uz visaptverošu un pārredzamu riska un drošības novērtējumu („stresa testi”). Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa (ENSREG) un Komisija ir aicinātas iespējami drīz saskaņotā veidā izstrādāt šo testu piemērošanas jomu un nosacījumus, ņemot vērā pieredzi, kas gūta no negadījuma Japānā, pilnībā iesaistot dalībvalstis un pilnībā izmantojot pieejamās zināšanas (jo īpaši Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) zināšanas). Novērtēšanu ar profesionālapskašu palīdzību veiks neatkarīgas valstu iestādes. To iznākums un turpmākie pasākumi, kurus vajadzēs veikt, jāpaziņo Komisijai un ENSREG un jādara pieejami sabiedrībai. Eiropadome, balstoties uz Komisijas ziņojumu, līdz 2011. gada beigām novērtēs sākotnējos konstatējumus.

Papildinformācija

Sīkāka informācija par „stresa testiem” ir pieejama

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar