Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Briuselis, 2011 m. gegužės 25 d.

Po Fukušimos branduolinės nelaimės. Birželio 1 d. prasideda ES branduolinių jėgainių atsparumo bandymai

Nuo 2011 m. birželio 1 d. visų 143 Europos Sąjungos branduolinių jėgainių sauga bus iš naujo įvertinta pagal visoje ES taikomus kriterijus. Komisijos raginimu, visapusiški atsparumo bandymai bus atlikti atsižvelgiant ir į stichinius, ir į žmogaus sukeltus pavojus (t. y. lėktuvų katastrofų pasekmes ir teroristų išpuolius). Šiandien Europos Komisija ir Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė (ENSREG) susitarė dėl bandymų kriterijų ir metodų.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Vertinu tai, kad Komisijai ir valstybių narių reguliavimo institucijoms pavyko susitarti visapusiškai ir dideliu mastu įvertinti branduolinių jėgainių riziką ir saugą. Padarysime viską, kad įgyvendintume pačius aukščiausius Europos Sąjungoje ir jos artimiausioje kaimynystėje esančių branduolinių jėgainių saugos standartus. Dabar prasideda sunkiausias darbas – kriterijus įgyvendinti reikiamai griežtai.“

Europos Komisija ir Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė, kurioje atstovaujama 27 nepriklausomoms nacionalinėms už branduolinę saugą atsakingoms institucijoms, šiandien susitarė, pagal kokius kriterijus ir kokiais metodais bus visapusiškai vertinama visų Europos Sąjungos branduolinių jėgainių rizika ir sauga. Atsparumo bandymais iš naujo vertinama ES branduolinių jėgainių atsparumo atsarga. Kad užtikrintų aukščiausius pasaulyje saugos standartus, ES mokosi iš Fukušimos nelaimės ir daugiausiai dėmesio bandymuose skiria įvairioms stichinėms nelaimėms, taip pat atsižvelgia į įvairių žmogaus sukeltų avarijų, pavyzdžiui, lėktuvų katastrofų, teroristų arba kitų piktavalių išpuolių, pasekmes.

Visi su sauga susiję aspektai (pavyzdžiui, priemonės, kuriomis užkertamas kelias teroristų išpuoliams) bus apsvarstyti atskirai, atsižvelgiant į diskusijas su valstybėmis narėmis, kuriose, be kitų dalykų, pripažinta būtinybė užtikrinti konfidencialumą.

Nuo birželio 1 d. branduolinės jėgainės bus iš naujo vertinamos trijų pakopų tvarka.

  • Parengtinį vertinimą atliks branduolinių jėgainių eksploatuotojai, atsakysiantys į atsparumo bandymų anketos klausimus ir pateiksiantys pagrindžiamuosius dokumentus, tyrimus ir planus.

  • Nacionalinę ataskaitą parengs nacionalinės reguliavimo institucijos, patikrinsiančios, ar branduolinių jėgainių eksploatuotojų pateikti atsakymai patikimi.

  • Tarpusavio vertinimas. Nacionalines ataskaitas apsvarstys tarptautinės grupės. Jose dirbs po septynis asmenis – vienas Europos Komisijos atstovas ir šeši nariai iš 27 nacionalinių reguliavimo institucijų. Dėl tikslios kiekvienos grupės sudėties bus sprendžiama vėliau. Grupės gali nuspręsti branduolines jėgaines tikrinti vietoje.

Be to, Komisija užmezgė glaudžius ryšius su Europos Sąjungai nepriklausančiomis valstybėmis ir siekia, kad jų branduolinės jėgainės taip pat būtų iš naujo įvertintos. Šios valstybės – visų pirma Šveicarija, Rusijos Federacija, Ukraina ir Armėnija.

Pagrindiniai faktai

Po kovo 11 d. Fukušimoje įvykusios branduolinės nelaimės Europos Sąjungos Komisija primygtinai reikalauja iš naujo įvertinti visas ES branduolines jėgaines. Taip mokomasi iš tos nelaimės ir siekiama užtikrinti, kad panaši katastrofa neįvyktų Europos Sąjungoje.

2011 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad reikia visapusiškai pasimokyti iš pastarųjų įvykių, susijusių su avarija Japonijoje, ir visuomenei suteikti visą būtiną informaciją. Taryba priminė, kad energijos rūšių derinio pasirinkimas yra valstybių narių kompetencijos dalykas, ir paragino tęsti darbą visų pirma šiais klausimais:

  • „Turėtų būti peržiūrėta visų ES branduolinių jėgainių sauga, remiantis išsamiu ir skaidriu rizikos bei saugos įvertinimu ... Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupės (ENSREG) ir Komisijos prašoma, atsižvelgiant į po Japonijoje įvykusios nelaimės įgytą patirtį ir visapusiškai dalyvaujant valstybėms narėms, suderintai kuo skubiau apibrėžti šio testavimo apimtį ir sąlygas, pasinaudojant visomis turimomis ekspertų žiniomis (visų pirma Vakarų Europos branduolinės energetikos reguliavimo institucijų asociacijos turimomis žiniomis). Įvertinimus atliks nepriklausomos nacionalinės institucijos pasitelkdamos tarpusavio vertinimus. Komisijai ir ENSREG turėtų būti pranešta apie jų rezultatus ir visas būtinas tolesnes priemones, kurių bus imtasi; ši informacija turėtų būti paskelbta viešai. Iki 2011 m. pabaigos Europos Vadovų Taryba, remdamasi Komisijos ataskaita, įvertins pradines išvadas“.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie atsparumo bandymus pateikta

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.


Side Bar