Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Bryssel 25. toukokuuta 2011

Fukushiman jälkeen: EU:n ydinvoimaloiden stressitestit alkavat kesäkuun alussa

Kesäkuun alusta alkaen on arvioitava kaikki EU:n alueella toimivat 143 ydinvoimalaa käyttäen EU:n laajuisia perusteita. Stressitestit ovat hyvin kattavat, koska komissio on kehottanut analysoimaan sekä luonnonkatastrofien että ihmisten aiheuttamien onnettomuuksien (esim. lento-onnettomuuksien tai terrori-iskujen) vaikutukset. Euroopan komissio ja Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä ENSREG sopivat tänään testien laajuudesta ja valvonnasta.

EU:n energiakomissaari Günther Oettinger sanoi: ”Olen tyytyväinen, että komissio ja jäsenvaltioiden ydinturvallisuusviranomaiset ovat sopineet ydinvoimaloiden kattavista ja kunnianhimoisista riski- ja turvallisuusarvioinneista. Pyrimme kaikin tavoin panemaan täytäntöön tiukimmat mahdolliset turvallisuusnormit ydinvoimaloissa Euroopan unionin alueella ja sen läheisyydessä. Vaikein osa tästä työstä alkaa nyt: testit on pantava täytäntöön johdonmukaisesti ja kurinalaisesti.”

Euroopan komissio ja ENSREG, joka edustaa 27:ä ydinturvallisuudesta vastaavaa riippumatonta kansallista viranomaista, sopivat tänään EU:n ydinvoimaloille tehtävien kattavien riski- ja turvallisuusarviointien laajuudesta ja säännöistä. Stressitesteillä arvioidaan uudelleen EU:n ydinvoimaloiden turvallisuusmarginaalit. Maailman tiukimpien turvallisuusnormien takaamiseksi EU hyödyntää Fukushimasta saatuja kokemuksia ja testeissä keskitytään kaikenlaisten luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien onnettomuuksien, kuten lento-onnettomuuksien sekä terrori-iskujen ja muiden tahallisesti aiheutettujen tuhojen, vaikutuksiin.

Turvallisuuteen liittyviä näkökohtia, kuten terrori-iskujen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä, käsitellään erikseen, koska jäsenvaltioiden kanssa käydyissä keskusteluissa tuotiin esille muun muassa luottamuksellisuuskysymykset.

Ydinvoimalat arvioidaan kesäkuun alusta alkaen uudelleen kolmivaiheisessa prosessissa:

  • Ennakkoarviointi, josta vastaavat ydinvoimaloiden toiminnanharjoittajat. Ennakkoarviointiin sisältyy kyselylomakkeen täyttäminen, vastauksia tukevien asiakirjojen toimittaminen, tutkimukset ja suunnitelmat.

  • Kansalliset raportit, joiden laatimisesta vastaavat kansalliset sääntelyviranomaiset. Raporteissa analysoidaan ydinvoimaloiden toiminnanharjoittajien toimittamien vastausten luotettavuus.

  • Vertaisarvioinnit. Monikansalliset tiimit arvioivat kansalliset raportit. Seitsemänjäsenisissä tiimeissä on yksi Euroopan komission edustaja ja kuusi 27 kansallisen viranomaisen edustajaa. Kunkin tiimin tarkasta kokoonpanosta päätetään myöhemmin. Tiimit voivat myös halutessaan tehdä tarkastuskäyntejä ydinvoimaloihin.

Komissio on myös läheisessä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja osallistuu näiden maiden ydinvoimaloiden uudelleenarviointeihin. Näin toimitaan erityisesti Sveitsin, Venäjän federaation, Ukrainan ja Armenian kanssa.

Tausta

Euroopan komissio on 11. maaliskuuta tapahtuneen Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen kehottanut suorittamaan uudelleenarvioinnit kaikissa EU:n alueen ydinvoimaloissa. Testien tavoitteena on ottaa onnettomuudesta opiksi ja varmistaa, ettei EU:ssa voi tapahtua vastaavia onnettomuuksia.

Eurooppa-neuvosto painotti 24.–25. maaliskuuta 2011 pitämässään huippukokouksessa, että Japanin tapahtumista on otettava opiksi kaikki mahdollinen ja että julkisuuteen on annettava kaikki tarvittavat tiedot. Eurooppa-neuvosto muistutti, että energialähteiden valinta kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja kehotti ryhtymään toimiin ensisijaisesti seuraavien näkökohtien suhteen:

  • ”EU:n kaikkien ydinlaitosten turvallisuus olisi tarkistettava kattavan ja avoimen riskin- ja turvallisuusarvioinnin avulla (”stressitestit”). Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmää (ENSREG) ja komissiota pyydetään määrittelemään mahdollisimman nopeasti näiden testien laajuus ja menettelyt koordinoiduissa puitteissa Japanin onnettomuudesta saadut kokemukset huomioon ottaen ja jäsenvaltioiden aktiivisella tuella siten, että tarjolla olevaa (etenkin Länsi-Euroopan ydinalan sääntelyviranomaisten järjestön WENRAn) asiantuntemusta käytetään perusteellisesti hyödyksi; riippumattomat kansalliset viranomaiset suorittavat arvioinnit, ja niitä tehdään myös vertaisarviointien avulla; niiden tulokset sekä kaikki mahdollisesti tarvittavat jatkotoimet toimitetaan komissiolle ja jaetaan ENSREGin sisällä, ja niistä olisi tiedotettava julkisesti; Eurooppa-neuvosto arvioi alustavia tuloksia vuoden 2011 loppuun mennessä komission antaman selvityksen pohjalta.”

Lisätietoja:

Yksityiskohtaisia tietoja stressitesteistä on osoitteessa:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar