Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Brüssel, 25. mai 2011

Pärast Fukushimat: ELi stressitestidega alustatakse 1. juunil

1. juunist 2011 alates hakatakse kogu ELi hõlmavate kriteeriumide alusel ümber hindama kõiki ELi 143 tuumaelektrijaama. Selleks viiakse komisjoni nõudel läbi põhjalikud testid, mis hõlmavad nii looduslikke kui ka inimtegevusest tingitud ohtusid (st lennukatastroofide või terrorirünnakute mõju). Euroopa Komisjon ja tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühm (ENSREG) leppisid täna kokku vastavates kriteeriumides ja kontrollide teostusviisis.

Energeetikavolinik Günther Oettinger sõnas: „Mul on hea meel, et komisjon ja liikmesriikide reguleerivad asutused on saavutanud kokkuleppe tuumaelektrijaamade laiaulatuslikus ja ambitsioonikas riski- ja ohuhindamises. Me püüame igati rakendada kõrgeimaid tuumaelektrijaamade ohutusstandardeid nii Euroopa Liidu territooriumil kui ka selle läheduses. Raskeim osa sellest tööst algab nüüd. Kriteeriumide rakendamisel tuleb olla range.”

Euroopa Komisjon ja 27 tuumaohutuse eest vastutavat sõltumatut riiklikku asutust esindav tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühm (ENSREG) leppisid täna kokku ELi tuumaelektrijaamade ohuhindamise ulatuses ja korras. Stressitestid kujutavad endast ELi tuumaelektrijaamade ohutusvaru ümberhindamist. Maailma rangeimate ohutusstandardite tagamiseks võtab EL arvesse Fukushima õnnetusest tehtud järeldusi ning keskendub testides igasugustele loodusõnnetustele, kaasates ka inimtegevusest tingitud õnnetuste, nagu lennukatastroofide, terrorirünnakute ja muude tahtlike rünnakute mõju.

Julgeolekuaspekte, nagu terrorirünnakuid ennetavad meetmed, käsitletakse eraldi, sest liikmesriikidega peetud aruteludel tõsteti muu hulgas esile konfidentsiaalsuse nõuet.

1. juunist alates hakatakse tuumaelektrijaamu ümber hindama kolmes etapis.

  • Eelhindamine, mille viivad läbi tuumaelektrijaamade käitajad, vastates stressitestide küsimustikule ning esitades tõendavad dokumendid, uuringud ja kavad.

  • Riiklik aruanne, mille koostab riiklik reguleeriv asutus, kontrollides tuumaelektrijaamade käitajate esitatud vastuste usaldusväärsust.

  • Vastastikused eksperdihinnangud. Rahvusvahelised töörühmad vaatavad läbi riiklikud aruanded. Seitsmeliikmelisse meeskonda kuulub üks Euroopa Komisjoni esindaja ning kuus liiget 27 riiklikust reguleerivast asutusest. Meeskondade täpne koosseis määratakse hiljem. Meeskonnad võivad otsustada kontrollida tuumajaamu ka kohapeal.

Komisjon on tihedas kontaktis ka ELi mittekuuluvate riikidega ja teeb nendega koostööd nende tuumaelektrijaamade ümberhindamise vallas. Siinkohal peetakse eelkõige silmas Šveitsi, Venemaa Föderatsiooni, Ukrainat ja Armeeniat.

Taustteave

Pärast Fukushimas 11. märtsil toimunud tuumaavariid on Euroopa Komisjon avaldanud survet kõigi ELi tuumaelektrijaamade ümberhindamiseks. Eesmärk on õnnetusest õppust võtta ja vältida sarnase katastroofi asetleidmise võimalust ELis.

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 24.–25. märtsil 2011 toimunud kohtumisel vajadust võtta täiel määral arvesse Jaapani õnnetusega seotud sündmustest saadud kogemusi ning anda avalikkusele kogu vajalik teave. Tuletades meelde, et energiakasutuse struktuur kuulub liikmesriikide pädevusse, kutsus ülemkogu üles jätkama tööd järgmiste esmatähtsate aspektidega.

  • „Tuleks üle vaadata kõigi ELi tuumajaamade ohutus, tehes seda tervikliku ja läbipaistva riski- ja ohuhindamise (nn stressitestid) alusel; Euroopa tuumaohutuse reguleerijate rühmal (ENSREG) ja komisjonil palutakse võimalikult kiiresti töötada välja koordineeritud raamistikus nimetatud testide ulatus ja kord, võttes arvesse Jaapani õnnetusest saadud õppetunde ja tagades liikmesriikide täieliku osalemise ning kasutades täiel määral olemasolevat eksperditeavet (eelkõige Lääne-Euroopa tuumaohutust reguleerivate asutuste ühenduse (WENRA) eksperditeavet); hindamised viiakse läbi sõltumatute riiklike asutuste poolt ja vastastikuse hindamise vormis; hindamiste tulemust ja sellel põhinevaid vajalikke võetavaid meetmeid tuleks jagada komisjoniga ja ENSREGis ning need tuleks avalikustada; Euroopa Ülemkogu hindab komisjoni aruande alusel esialgseid tulemusi 2011. aasta lõpus.”

Täiendav teave

Üksikasjalikum teave stressitestide kohta on esitatud järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.


Side Bar