Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2011

Ο επίλογος της Φουκουσίμα: την 1η Ιουνίου ξεκινούν στην ΕΕ οι δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Από την 1η Ιουνίου 2011 και μετά θα επαναξιολογηθούν και οι 143 πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ με τη χρησιμοποίηση κριτηρίων που θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ. Πρόκειται για διεξοδικές δοκιμές, όπως ζήτησε η Επιτροπή, οι οποίες καλύπτουν τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς απειλές (δηλαδή τις συνέπειες συντριβής αεροσκαφών και τρομοκρατικών επιθέσεων). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG) συμφώνησαν σήμερα για τα καλυπτόμενα κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργηθούν οι έλεγχοι.

Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος κ. Günther Oettinger, δήλωσε τα εξής: «Εκτιμώ το γεγονός ότι η Επιτροπή και οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών κατάφεραν να συμφωνήσουν διεξοδικές και τολμηρές εκτιμήσεις κινδύνου και ασφάλειας για τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εφαρμόσουμε τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας για όσους ηλεκτροπυρηνικούς σταθμούς ευρίσκονται εντός ή πλησίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύσκολα ξεκινούν τώρα: η εφαρμογή των κριτηρίων με όλη την αναγκαία αυστηρότητα.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), η οποία εκπροσωπεί τις 27 ανεξάρτητες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την πυρηνική ασφάλεια, συμφώνησαν σήμερα για το πεδίο εφαρμογής και τις λεπτομέρειες μιας διεξοδικής ανάλυσης κινδύνου και ασφάλειας των ενωσιακών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Οι δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ισοδυναμούν με προεκτιμήσεις των περιθωρίων ασφάλειας των πυρηνικών αυτών σταθμών. Για να κατοχυρώσει τα ανώτατα πρότυπα ασφάλειας παγκοσμίως, η ΕΕ αντλεί τα διδάγματα από τη Φουκουσίμα και επικεντρώνεται στις δοκιμές με αντικείμενο τις πάσης φύσεως φυσικές καταστροφές, ενώ περιλαμβάνει επίσης τις επενέργειες ανθρωπογενών ατυχημάτων όπως συντριβή αεροσκαφών, καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις ή άλλες κακόβουλες ενέργειες.

Οι πάσης πτυχές φύσεων που σχετίζονται με την προστασία από κακόβουλες ενέργειες όπως τα μέτρα πρόληψης τρομοκρατικών επιθέσεων, θα αντιμετωπιστούν χωριστά, μετά από συζητήσεις με τα κράτη μέλη και με τήρηση, μεταξύ άλλων, του αναγκαίου απορρήτου.

Από την 1η Ιουνίου και μετά, οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα επαναξιολογηθούν με διαδικασία που προβλέπει τρία βήματα:

  • Προαξιολόγηση του ηλεκτροπυρηνικού σταθμού από τους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι απαντούν στο ερωτηματολόγιο των δοκιμών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, υποβάλλουν δε έγγραφα, μελέτες και σχέδια.

  • Εθνική έκθεση που συντάσσεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή, με την οποία εξακριβώνεται εάν οι απαντήσεις των φορέων εκμετάλλευσης ηλεκτροπυρηνικών σταθμών είναι αξιόπιστες.

  • Ανασκοπήσεις από ομοτίμους Οι εθνικές εκθέσεις θα επανεξεταστούν από πολυεθνικές ομάδες. Οι ομάδες αυτές θα αποτελούνται από επτά άτομα – έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έξι μέλη προερχόμενα από τις 27 εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η επακριβής σύνθεση εκάστης ομάδας θα αποφασιστεί αργότερα. Οι ομάδες μπορεί να αποφασίσουν να επιθεωρήσουν επί τόπου πυρηνικούς σταθμούς.

Η Επιτροπή διατηρεί επίσης στενές επαφές με χώρες εκτός της ΕΕ και συνεργάζεται με αυτές για την επαναξιολόγηση των πυρηνικών τους σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Πρόκειται ιδίως για την Ελβετία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ουκρανία και την Αρμενία.

Ιστορικό:

Ως επακόλουθο του πυρηνικού ατυχήματος στη Φουκουσίμα στις 11 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε πιέσεις για επαναξιολόγηση του συνόλου των ενωσιακών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Στόχος είναι να διδαχθούμε από το συμβάν και να αποκλείσουμε την πιθανότητα να συμβεί παρόμοια καταστροφή στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24/25 Μαρτίου 2011 τόνισε την ανάγκη να αντλήσουμε πλήρως τα διδάγματα από τα πρόσφατα γεγονότα σχετικά με το ατύχημα στην Ιαπωνία και να δώσουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στο κοινό. Υπενθυμίζοντας ότι η επιλογή του ενεργειακού μείγματος υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το Συμβούλιο ζήτησε να δοθεί στη σχετική εργασία προτεραιότητα ως προς τις εξής πλευρές:

  • «Η ασφάλεια όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ΕΕ πρέπει να επανεξετασθεί, βάσει συνολικής και διαφανούς αξιολόγησης κινδύνων και ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων). Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Φορέων Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) και η Επιτροπή καλούνται να διαμορφώσουν το ταχύτερο δυνατόν το πεδίο και τις εκτελεστικές λεπτομέρειες αυτών των προσομοιώσεων, σε συντονισμένο πλαίσιο, βάσει των διδαγμάτων από το ατύχημα στην Ιαπωνία και με πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο την υφιστάμενη εμπειρογνωμοσύνη (κυρίως της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά, WENRA). Οι αξιολογήσεις θα διενεργούνται από ανεξάρτητες εθνικές αρχές και μέσω εκτιμήσεων από ομοτίμους· τα αποτελέσματα και τυχόν αναγκαία μέτρα τα οποία θα ληφθούν εν συνεχεία θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και την ENSREG και να δημοσιοποιούνται· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τα αρχικά πορίσματα έως το τέλος του 2011, βάσει έκθεσης της Επιτροπής.»

Περαιτέρω πληροφορίες:

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διατίθενται στις ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar