Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Bruxelles, den 25. maj 2011

Efter Fukushima: EU begynder at stressteste kernekraftværker den 1. juni

Fra den 1. juni 2011 revurderes alle 143 kernekraftværker i EU efter fælles EU-kriterier. Der er som ønsket af Kommissionen tale om omfattende test, hvor man tester såvel naturlige som menneskeskabte risici (dvs. virkninger af flystyrt og terrorangreb). Europa-Kommissionen og European Nuclear Safety Regulators Group (Ensreg) er i dag blevet enige om, hvilke kriterier der skal anvendes, og hvordan kontrollen skal foregå.

Günther Oettinger, der er EU's energikommissær, sagde i den forbindelse: "Jeg er glad for, at Kommissionen og medlemsstaternes tilsynsmyndigheder har kunnet nå til enighed om en omfattende og ambitiøs risiko- og sikkerhedsvurdering af kernekraftværker. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at indføre de højeste sikkerhedsstandarder for kernekraftværker i og tæt på EU. Den vanskeligste opgave er nu at få kriterierne gennemført til punkt og prikke."

Europa-Kommissionen og European Nuclear Safety Regulators Group (Ensreg), der repræsenterer de 27 uafhængige nationale tilsynsmyndigheder, som er ansvarlige for den nukleare sikkerhed, er i dag nået til enighed om omfanget af og de nærmere bestemmelser for en omfattende risiko- og sikkerhedsvurdering af EU's kernekraftværker. Stresstestene går ud på at revurdere sikkerhedsmargenerne i forbindelse med EU's kernekraftværker. EU har taget ved lære af Fukushima og indfører nu verdens højeste sikkerhedsstandarder. I de kommende test fokuseres der ikke alene på alle former for naturkatastrofer, men også på ulykker, der skyldes menneskelig virksomhed, som fx flystyrt og terrorangreb og andre angreb, hvor der ligger ondsindede hensigter bag.

Alle sikkerhedsrelaterede aspekter som fx foranstaltninger til forebyggelse af terrorangreb vil blive behandlet særskilt på baggrund af drøftelser med medlemsstaterne og under hensyntagen til behovet for fortrolighed.

Fra den 1. juni indledes en revurdering af kernekraftværker bestående af tre trin:

  • En forhåndsvurdering, der foretages af de ansvarlige for kraftværket, som udfylder stresstestspørgeskemaet og indsender dokumentation, undersøgelser og planer.

  • En national rapport, der udarbejdes af de nationale tilsynsmyndigheder, som kontrollerer, om svarene fra kernekraftværkerne er troværdige.

  • Peer-evalueringer. De nationale rapporter vil blive gennemgået af multinationale team. Sådanne team kommer til at bestå af syv personer – én repræsentant for Europa-Kommissionen og seks medlemmer fra de 27 nationale tilsynsmyndigheder. Den nøjagtige sammensætning af hvert team besluttes på et senere tidspunkt. Team kan beslutte at foretage inspektion af kernekraftværker på stedet.

Kommissionen er også i nær kontakt med lande uden for EU og samarbejder med disse om en revurdering af deres kernekraftværker. Det drejer sig især om Schweiz, Den Russiske Føderation, Ukraine og Armenien.

Baggrund:

Efter kernekraftulykken i Fukushima den 11. marts har Europa-Kommissionen presset på for at få foretaget en revurdering af alle kernekraftværker i EU. Formålet er at tage ved lære af Fukushima og sikre sig, at lignende katastrofer ikke kan opstå i EU.

Det Europæiske Råd understregede på mødet den 24. og 25. marts behovet for at tage fuldt ved lære af hændelserne i forbindelse med ulykken i Japan og formidle al nødvendig information til offentligheden. Det Europæiske Råd mindede om, at energiproduktionens sammensætning hører under medlemsstaternes kompetence, og anmodede om, at der først og fremmest blev arbejdet videre med følgende aspekter:

  • "Sikkerheden i forbindelse med alle kernekraftværker i EU bør revurderes på basis af en omfattende og gennemsigtig risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest"). European Nuclear Safety Regulators Group (Ensreg) og Kommissionen anmodes om hurtigst muligt at fastlægge omfanget af og de nærmere bestemmelser for sådanne test inden for koordinerede rammer på baggrund af erfaringerne fra ulykken i Japan og med fuld inddragelse af medlemsstaterne, idet der gøres fuld brug af tilrådighedstående ekspertise (især den ekspertise, som De Vesteuropæiske Nukleare Tilsynsmyndigheders Sammenslutning (WENRA) har). Vurderingerne vil blive foretaget af uafhængige nationale myndigheder og ved hjælp af peer-evaluering. Resultatet af sådanne vurderinger og eventuelle senere foranstaltninger bør formidles til Kommissionen og Ensreg og bør offentliggøres. Det Europæiske Råd vurderer de første resultater inden udgangen af 2011 på grundlag af en rapport fra Kommissionen.

Yderligere oplysninger:

Der findes nærmere oplysninger om stresstesten på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar