Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Брюксел, 25 май 2011 г.

Ядрената безопасност след „Фукушима“: на 1 юни започват стрес тестове в ЕС

На 1 юни започва проверка на всички 143 ядрени централи на територията на Европейския съюз съгласно общоевропейски критерии. Проверката ще се извърши въз основа на изчерпателни тестове, разработени по инициатива на Комисията, в които ще бъдат отчетени рисковете, свързани както с природни бедствия, така и с предизвикани от човека опасности (например последиците от самолетни катастрофи и терористични нападения). Днес Европейската комисия и Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) се договориха относно критериите и начина на провеждане на тестовете.

Европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Радвам се, че Комисията и регулаторните органи на държавите-членки успяха да постигнат договореност за провеждането на цялостна и амбициозна оценка на риска и безопасността на ядрените централи. Ще насочим всичките си усилия към въвеждането на възможно най-високи стандарти за ядрените централи на територията на Европейския съюз и в съседните държави. Тепърва предстои трудният етап, а именно — прилагане на критериите с цялата необходима строгост.“

Днес Европейската комисия и групата ENSREG, която представлява 27-те независими национални органа, отговарящи за ядрената безопасност, се договориха за обхвата и начините на провеждане на цялостна оценка на риска и безопасността на ядрените централи в ЕС. Тя ще бъде извършена посредством стрес тестове, които ще установят границите на безопасност на европейските ядрени централи. С цел да се гарантират най-високите стандарти на безопасност в световен мащаб и в контекста на събитията около АЕЦ „Фукушима“ тестовете в ЕС ще вземат под внимание всички видове природни бедствия и предизвикани от човека инциденти като самолетни катастрофи, терористични атаки или други злонамерени посегателства.

От съображения за поверителност всички въпроси, свързани със сигурността, сред които са мерките за предотвратяване на терористични нападения, ще бъдат разглеждани отделно след провеждането на съответните дискусии с държавите-членки.

Проверката на ядрените централи започва на 1 юни и включва следните етапи:

  • предварителна оценка, извършвана от операторите на ядрените централи, които попълват въпросника за стрес теста и предоставят съответните подкрепящи документи, изследвания и планове;

  • национален доклад, изготвен от националния регулаторен орган, който проверява достоверността на представената от операторите информация;

  • партньорски проверки, в рамките на които националните доклади ще бъдат разглеждани от международни екипи. Тези екипи ще включват по един представител на Европейската комисия и шестима членове на 27-те национални регулаторни органа, като точният им състав ще бъде определен на по-късен етап. Международните екипи имат право да извършват проверки на място в ядрените централи.

Същевременно Комисията поддържа интензивни контакти с няколко държави извън ЕС и им съдейства при тестването на техните ядрени централи. Тези държави са Швейцария, Руската федерация, Украйна и Армения.

Контекст:

След ядрената катастрофа, сполетяла АЕЦ „Фукушима“ на 11 март, Европейската комисия настоя за проверка на всички ядрени централи в ЕС. Целта е да се изведат поуки от случилото се и да се гарантира, че Европа няма да стане жертва на подобно бедствие.

Европейският съвет от 24—25 март 2011 г. изтъкна потребността от осмисляне на поуките от неотдавнашните събития, свързани с инцидента в Япония, и от предоставяне на цялата необходима информация на обществеността. Като припомни, че енергийният микс попада в правомощията на държавите-членки, Съветът призова към задълбочаване на усилията в следните приоритетни насоки:

  • „следва да се преразгледа безопасността на всички ядрени централи в ЕС въз основа на цялостна и прозрачна оценка на риска и безопасността („стрес тестове“); Европейска група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците и Комисията се приканват да определят възможно най-скоро обхвата и начините за провеждане на тези тестове в координирана рамка, в светлината на поуките, извлечени от инцидента в Япония, при пълното участие на държавите-членки, като използват пълноценно наличните познания и опит (по-специално на Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори); оценките ще се извършват от независими национални органи и чрез партньорски проверки; резултатът от тях и всички необходими последващи мерки, които ще бъдат предприети, следва да бъдат съобщени на Комисията и в Европейската група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците, както и да бъдат публично оповестени; Европейският съвет ще направи оценка на първоначалните констатации до края на 2011 г. въз основа на доклад от Комисията“.

Допълнителна информация:

Повече подробности за стрес тестовете са публикувани на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.


Side Bar