Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

Bryssel den 25 maj 2011

Fiskemöjligheter i EU:s vatten 2012: rätt balans för att få ned överfisket

Idag publicerade EU-kommissionen sin rapport om de senaste årens framsteg för den gemensamma fiskeripolitiken och sina förslag om fiskemöjligheter i EU:s vatten under 2012. I dokumentet redogör kommissionen för hur den planerar att ta hänsyn till de vetenskapliga rekommendationerna om beståndsstatus när den föreslår fångstbegränsningar och kvoter för nästa år. De senaste siffrorna visar att beståndsstatusen i EU:s vatten sakta håller på att förbättras, men för de allra flesta bestånden finns det fortfarande inte tillräckliga vetenskapliga data. Det beror framför allt på brister i medlemsstaternas rapporter. Därför kommer kommissionen att använda en ny metod för att fastställa begränsningar av fisket, bland annat genom att sänka fångstnivåerna när uppgifterna är otillräckliga. Kommissionens tankegångar kommer att behandlas i ett brett samråd under sommaren och resultaten kommer sedan att ligga till grund för det förslag om nästa års fiskemöjligheter som kommer att antas under hösten.

Kommissionär Maria Damanaki med ansvar för havsfrågor och fiske framhåller att hon planerar att införa en ny försiktighetsmetod som ska användas när förslagen om fiskemöjligheter utarbetas. När det finns tillgång till vetenskapliga bevis och uppgifter om ett fiskbestånd kommer kommissionens förslag att vara i linje med dessa uppgifter. När det inte finns några vetenskapliga data kommer kommissionen att föreslå att man systematisk minskar fångsterna. Den här strategin skulle innebära en utfasning av överfisket och uppmuntra till bättre datainsamling och rapportering från medlemsstaternas sida. Kommissionären menar att vi ”om vi ska kunna fasa ut överfisket måste förvalta fiskbestånden så att de får möjlighet att återuppbyggas och ge de högsta genomsnittsfångster som havet på lång sikt kan erbjuda. Samtidigt som beståndsstatusen förbättras i EU minskar även fiskets påverkan på miljön. Detta kommer också att leda till bättre ekonomisk lönsamhet i fångstsektorn. Forskarna ger oss nu utförliga rekommendationer om hur vi kan nå målet och min avsikt är att följa deras råd och sätta de gränser för nästa års fiske som rekommenderas.”

Det här sättet att fiska, dvs. baserat på maximal hållbar avkastning1, kommer att ge betydande fördelar och innebär en övergång från intensivt fiske ur små resurser till minskat fiske ur större bestånd. Samma eller större mängder kommer att fångas, men med lägre miljöpåverkan och mängden fisk som kastas överbord kommer att minska.

Härigenom minskar skadeverkan på havsbotten, men även bifångsterna av känsliga organismer som havssköldpaddor, delfiner och andra marina däggdjur. Det kommer även att gå åt mindre bränsle eftersom det inte tar lika lång tid att fånga ett ton fisk ur ett välmående bestånd som ur ett utarmat. Detta kommer i sin tur att bidra till minskade koldioxidutsläpp och bränslekostnader för fartygen.

Nya former av vetenskapliga råd

Internationella havsforskningsrådet (Ices) som förser kommissionen med vetenskapliga rekommendationer, utarbetade 2010 en ny form av råd om TAC-nivåer som kommer att leda till fiske med maximalt hållbart uttag 2015. Kommissionen välkomnar dessa nya råd och har för avsikt att basera sina förslag om TAC på dem, när det finns tillgång till adekvata uppgifter.

Ett stort hinder i arbetet med att fastställa fiskemöjligheterna för 2012 är just att det saknas vetenskapliga uppgifter för omkring två tredjedelar av TAC. I de flesta fall beror detta på bristande fångstuppgifter, ofullständiga undersökningar eller bristande provtagning. Att tillhandahålla vetenskapliga data om fisket är medlemsstaternas ansvar, och vissa fall fullgörs inte denna skyldighet fullt ut. När det inte finns tillgång till vetenskapliga uppgifter, bör därför en minskning av TAC och/eller av fiskeansträngningen föreslås.

Medlemsstaterna bör dessutom avsätta tillräckliga resurser och skyndsamt leverera den information som krävs för att beståndsstatus kunna bedömas. Vidare kommer vetenskapliga organ att få i uppgift att bidra till att lösa dessa problem så snart som möjligt, men det är viktigt att komma ihåg att det är medlemsstaterna som måste tillhandahålla kunskapsbasen. Slutligen bör det tas fram indikatorer från det kommersiella fisket och från vetenskapliga undersökningar, som kan ligga till grund för verkningsfulla regler för att leda fisket mot hållbart resursutnyttjande även i situationer då det saknas uppgifter.

Nu uppmanas allmänheten i EU, Europaparlamentet, medlemsstaterna, de regionala rådgivande nämnderna och rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk att via kommissionens webbplats kommentera och diskutera den arbetsmetod som beskrivs i meddelandet. Samrådet är öppet till och med den 1 september 2011. Planerna kommer även att diskuteras med ministrarna vid rådsmötet (fiskefrågor) den 28 juni i år.

Bakgrund

De senaste uppgifter som kommissionen har tillgång till visar att beståndsstatusen i EU:s vatten håller på att förbättras, men det går långsamt. Andelen bestånd i Atlanten och närliggande hav som man vet är överfiskade sjönk från 32 av 34 bestånd under 2004 till 22 av 35 bestånd under 2010, dvs. från 94 % till 63 %. I Medelhavet är 82 % av de kända bestånden överfiskade.

Ytterligare information:

TAC och kvoter – EU:s fiskeribestämmelser:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Webbadress till det offentliga samrådet:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

Brevlåda för allmänhetens bidrag:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Maximal hållbar avkastning (MSY): en långsiktig strategi för att fastställa fångstnivåer som ger fiskbestånden möjlighet till reproduktion så att fisket kan fortsätta i hållbar omfattning.


Side Bar