Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

Brusel 25. mája 2011

Rybolovné možnosti vo vodách EÚ v roku 2012: opätovné nastolenie rovnováhy s cieľom znížiť nadmerný lov

Európska komisia dnes uverejnila správu o pokroku dosiahnutom za posledných niekoľko rokov na poli spoločnej rybárskej politiky a svoje návrhy na rybolovné možnosti vo vodách EÚ v roku 2012. V tomto dokumente sa uvádza spôsob, akým má Komisia v úmysle reagovať na vedecké odporúčania, ktoré dostáva v súvislosti so stavom zásob rýb pri navrhovaní obmedzení výlovu a kvót na nasledujúci rok. Podľa posledných údajov sa stav zásob rýb v európskych vodách pomaly zlepšuje, v prípade väčšiny zásob však chýbajú dostatočné vedecké údaje, a to hlavne z dôvodov neprimeraného podávania správ zo strany členských štátov. Komisia preto použije nový spôsob stanovovania obmedzenia rybolovu, konkrétne zníženie úrovne v prípade nedostatočných údajov.. Tieto zamýšľané opatrenia Komisie sa počas tohto leta stanú predmetom rozsiahlych konzultácií a výsledky sa zapracujú do jej návrhov rybolovných možností na nasledujúci rok, ktoré sa príjmu na jeseň.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová zdôraznila, že má v úmysle zaviesť nový, preventívny prístup pri navrhovaní rybolovných možností: v prípade zásob, pre ktoré existuje vedecké odporúčanie, sa ho Komisia bude dôsledne pridržiavať. V prípade nedostatočných vedeckých údajov Komisia navrhne systematické znižovanie výlovu. Týmto prístupom sa postupne odstráni nadmerný lov a podporí lepší zber údajov a podávanie správ zo strany členských štátov. Komisárka uviedla: „Na postupné odstránenie nadmerného lovu musíme zásoby rýb riadiť tak, aby sa mohli obnoviť a dlhodobo poskytovať najvyšší možný priemerný výlov. Tým sa nielen zlepší stav európskych zásob rýb a zníži vplyv rybolovu na životné prostredie, ale zlepší sa aj ekonomická ziskovosť európskeho lovného sektora.“

Tento spôsob rybolovu založený na „maximálnom udržateľnom výnose“ 1 bude mať významný prínos a bude znamenať premenu intenzívneho rybolovu vzácnych zdrojov na ľahký rybolov väčších zásob. Ulovia sa rovnaké alebo väčšie množstvá ale s menším vplyvom na životné prostredie a s menším odvrhnutým úlovkom. To znamená menšie poškodenie morského dna, menej zraniteľných organizmov ako sviňúch, delfínov a iných morských cicavcov ulovených ako vedľajší úlovok a menej použitého paliva – lebo uloviť tonu rýb z bohatej zásoby zaberie menej času ako uloviť ju z nedostatkovej zásoby. Prispeje sa tým k zníženiu emisií uhlíka, ako aj výdavkov na palivo rybolovných plavidiel.

Nová forma vedeckého odporúčania

Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES), ktorá Komisii poskytuje vedecké odporúčania, vyvinula v roku 2010 novú formu odporúčania týkajúceho sa úrovní TAC, vďaka ktorej rybolov do roku 2015 dosiahne maximálny udržateľný výnos. Komisia víta toto nové odporúčanie a má v úmysle z neho vychádzať pri vypracúvaní návrhov TAC v prípade, že príslušné údaje existujú.

Nezanedbateľnou prekážkou pri rozhodovaní o rybolovných možnostiach v roku 2012 je však fakt, že približne v dvoch tretinách TAC chýba vedecké odporúčanie. Vo väčšine prípadov je to z dôvodov chýbajúcich informácií o výlove, neúplných prieskumov alebo nekvalitného výberu vzoriek. Za poskytovanie vedeckých údajov o rybolove zodpovedajú členské štáty a tieto povinnosti v niektorých prípadoch nie sú celkom splnené. V prípadoch, keď vedecké odporúčanie nie je k dispozícii, by sa preto malo navrhnúť zníženie úrovní TAC a/alebo rybolovného úsilia.

Členské štáty by okrem toho mali venovať dostatočné zdroje na uskutočnenie odhadu stavu zásob a súrne dodať potrebné informácie, ktoré to umožnia. Vedecké agentúry dostanú za úlohu súrne sa začať zaoberať riešením týchto problémov, pričom netreba zabudnúť, že členské štáty musia poskytnúť základné informácie. Nakoniec, z komerčného rybolovu a z vedeckých prieskumov by sa mali vyňať ukazovatele s cieľom vypracovať určité silné pravidlá na smerovanie rybolovu k udržateľnému využívaniu zdrojov, a to aj v prípade malého počtu údajov.

Teraz sa európski občania, Európsky parlament, členské štáty, regionálne poradné rady a poradný výbor pre rybolov a akvakultúru vyzývajú aby prostredníctvom webovej stránky Komisie vyjadrili svoje pripomienky a prediskutovali pracovné metódy uvedené v oznámení. Konzultácia potrvá do 1. septembra 2011. Plány sa takisto prediskutujú s ministrami v Rade pre rybné hospodárstvo 28. júla.

Kontext

Podľa posledných údajov, ktoré má Komisia k dispozícii, sa stav zásob rýb v európskych vodách pomaly zlepšuje, hoci pokrok je stále pomalý. Pomer nadmerne lovených zásob v Atlantickom oceáne a susedných moriach klesol z 32 zásob spomedzi 34 v roku 2004 na 22 zásob spomedzi 35 v roku 2010, t. j. z 94 % na 63 %. V Stredozemnom mori je 82 % známych zásob lovených nadmerne.

Ďalšie informácie:

TAC a kvóty – pravidlá rybolovu v EÚ:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Verejné konzultácie sú dostupné na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

Mailová schránka určená na príspevky občanov:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Maximálny udržateľný výnos (MUV): Dlhodobý prístup stanovovania mier výlovu na takej úrovni, na akej sa zásobám umožní rozmnožovanie, aby využívanie zdrojov mohlo pokračovať v udržateľnej miere.


Side Bar