Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

Brussel, 25 mei 2011

Vangstmogelijkheden in EU‑wateren in 2012: het juiste evenwicht vinden om overbevissing te reduceren

De Europese Commissie komt in haar vandaag bekendgemaakte verslag met een toelichting bij de vooruitgang van het gemeenschappelijk visserijbeleid gedurende de afgelopen jaren, en met suggesties in verband met de vangstmogelijkheden in de EU‑wateren in 2012. In dit stuk zet de Commissie uiteen hoe zij van plan is te reageren op het wetenschappelijk advies over de toestand van de visbestanden dat zij ontvangt wanneer zij vangstbeperkingen en quota voor het volgende jaar moet voorstellen. Uit de meest recente cijfers blijkt weliswaar dat de toestand van de visbestanden in de Europese wateren langzaamaan verbetert, waarbij echter moet worden aangetekend dat voor de meeste bestanden tal van gegevens ontbreken, met name omdat één en ander schort aan de rapportage door de lidstaten. De Commissie zal daarom een nieuwe methode voor het vaststellen van vangstbeperkingen toepassen die erop neerkomt dat de vangstniveaus zullen worden verlaagd wanneer onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Over deze ideeën van de Commissie zal tijdens de zomer breed overleg worden gepleegd. De Commissie zal de input van deze raadpleging verwerken in haar voorstel voor vangstmogelijkheden voor het komende jaar, die in het najaar moeten worden vastgesteld.

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij, Maria Damanaki benadrukte dat zij van plan is om bij het voorstellen van vangstmogelijkheden een nieuwe voorzorgsbenadering toe te passen: wanneer voor bepaalde visbestanden wetenschappelijk bewijsmateriaal voorhanden is, zullen de desbetreffende voorstellen van de Commissie dicht bij dat bewijsmateriaal aansluiten; zijn over bepaalde bestanden onvoldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar, dan zal de Commissie voorstellen de vangsten van die bestanden systematisch te verminderen. Deze benadering moet de overbevissing uitfaseren en de lidstaten ertoe aanzetten de verzameling en rapportage van gegevens te verbeteren. De commissaris verwoordde het als volgt: "Als wij de overbevissing willen uitfaseren, moeten wij de visbestanden zo beheren dat zij kunnen herstellen en tegelijkertijd gemiddeld de hoogst mogelijke vangsten op lange termijn kunnen opleveren. Op die manier zal de toestand van de Europese visbestanden verbeteren en zal de impact van de visserij op het milieu worden gereduceerd. Maar daar blijft het niet bij: de economische rendabiliteit van de Europese vangstsector zal er eveneens op vooruitgaan."

Visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst1 (MSY – Maximum Sustainable Yield) komt neer op een overgang van intensief vissen op schaarse hulpbronnen naar voorzichtig vissen op grotere bestanden. Deze vorm van visserij zal aanzienlijke voordelen met zich brengen. Er zal evenveel of meer vis worden bovengehaald, maar de impact van de visserij op het milieu zal kleiner zijn en de teruggooi zal afnemen. Dit betekent minder schade aan de zeebodem, minder bijvangsten van kwetsbare organismen als inktvis, dolfijnen en andere zeezoogdieren, en een lager brandstofverbruik (het bovenhalen van een ton vis uit een rijk bestand kost immers minder vistijd dan het bovenhalen van dezelfde hoeveelheid uit een arm bestand). Het lagere brandstofverbruik zal op zijn beurt leiden tot een lagere koolstofuitstoot en minder brandstofkosten voor de vissersvaartuigen.

Nieuw soort wetenschappelijk advies

In 2010 heeft de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES), die de Commissie van wetenschappelijk advies voorziet, een nieuw soort advies over TAC‑niveaus ontwikkeld dat tot gevolg zal hebben dat de visserij tegen 2015 zal zijn gebaseerd op de maximale duurzame opbrengst. De Commissie staat positief tegenover dit nieuwe advies en is van plan haar TAC‑voorstellen erop te baseren wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn.

De vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2012 wordt echter danig bemoeilijkt door het ontbreken van wetenschappelijk advies voor ongeveer tweederde van de TAC's. In de meeste gevallen gaat het om ontbrekende vangstgegevens, onvolledige surveys of gebrekkige bemonstering. Hoewel het aanleveren van wetenschappelijke gegevens over de visserij tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten behoort, kwijten deze zich niet altijd goed van hun taak. Daarom moet, wanneer geen wetenschappelijk advies beschikbaar is, een verlaging van de TAC en/of de visserijinspanningsniveaus worden voorgesteld.

Bovendien moeten de lidstaten voldoende middelen inzetten en dringend de gegevens aanleveren die nodig zijn voor een inschatting van de toestand van de bestanden. Daarnaast zullen wetenschappelijke agentschappen de opdracht krijgen om dringend de onderbouwing van een oplossing voor deze problemen aan te leveren, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat de kennisbasis door de lidstaten moet worden verstrekt. Tot slot moeten op basis van de commerciële visserij en de wetenschappelijke surveys indicatoren worden ontwikkeld waaruit robuuste regels kunnen worden afgeleid om zelfs wanneer de gegevens schaars zijn, de visserij te sturen in de richting van duurzame exploitatie van de bestanden.

De Europese burgers, het Europees Parlement, de lidstaten, de regionale adviesraden (RAR's) en het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (RCVA) worden nu uitgenodigd om de werkmethode die in de mededeling wordt uiteengezet, te becommentariëren en te bespreken op de website van de Commissie. De raadpleging loopt tot 1 september 2011. De plannen zullen tevens op de agenda van de Raad Visserij van 28 juni worden geplaatst.

Achtergrond

Uit de meest recente gegevens waarover de Commissie beschikt, blijkt dat de toestand van de visbestanden in de Europese wateren verbetert, maar dat de vooruitgang traag gaat. Het aantal bestanden waarvan bekend is dat zij in de Atlantische Oceaan en de nabij gelegen zeeën worden overbevist, is gedaald van 32 op 34 bestanden in 2004 tot 22 op 35 bestanden in 2010, met andere woorden een daling van 94 % tot 63 %. In de Middellandse Zee is van 82 % van de bestanden bekend dat zij worden overbevist.

Meer informatie:

TAC's en quota – EU‑visserijregels:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm

Adres van de website met de raadpleging:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

Mailbox voor bijdragen van de burgers:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Maximale duurzame opbrengst: Een langetermijnbenadering die inhoudt dat de vangstniveaus worden vastgesteld op een niveau dat de visbestanden de kans geeft zich voort te planten zodat de exploitatie van die bestanden op een duurzaam niveau kan worden voortgezet.


Side Bar