Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

Bryssel 25. toukokuuta 2011

Euroopan komissio pyrkii tasapainoiseen liika­kalastuksen vähentämiseen

Euroopan komissio julkaisi tänään raportin EU:n yhteisen kalastuspolitiikan viime vuosien edistyksestä sekä ehdotuksensa EU:n aluevesien pyynti­kiintiöiksi vuodelle 2012. Raportissa komissio selvittää, miten se aikoo ottaa huomioon kalakantojen nykytilaa koskevat tieteelliset lausunnot, kun se ehdottaa saalisrajoituksia ja kiintiöitä seuraavaksi vuodeksi. Tuoreimpien tilastojen mukaan kalakannat ovat EU:n alueella hitaasti elpymässä, mutta suurimmasta osasta kantoja ei vieläkään ole saatavilla riittävästi tieteellistä tietoa, mikä johtuu pääasiassa jäsenvaltioiden raportoinnin puutteista. Komissio aikoo tämän vuoksi uudistaa kalastusrajoitusten hyväksymis­menettelyä niin, että kiintiöitä pienennetään niillä alueilla, joilta tietoja ei ole tarpeeksi. Euroopan komission kaavailemasta uudistuksesta järjestetään nyt kesän aikana laaja julkinen kuuleminen. Saatuja näkemyksiä hyödynnetään komission seuraavan vuoden pyyntikiintiöitä koskevissa ehdotuksissa, jotka on tarkoitus hyväksyä syksyllä.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki painottaa, että tarkoituksena on alkaa soveltaa pyyntikiintiöehdotuksiin uutta ennalta varautumisen periaatetta: Kun jonkin kalakannan tilasta on tarjolla tieteellistä näyttöä, komission ehdotuksissa otetaan se tarkoin huomioon. Jos taas tietoja ei ole tarjolla tarpeeksi, komissio ehdottaa pyynnin systemaattista vähentämistä. Näin liikakalastus voidaan lopettaa asteittain ja samalla edistää jäsenvaltioissa parempaa tiedonkeruuta ja raportointia. Damanakin mukaan liikakalastuksen lopettamiseksi kalakantoja on hoidettava niin, että ne elpyvät ja tuottavat pitkällä aikavälillä parhaat mahdolliset keskimääräiset saaliit: Näin voidaan sekä parantaa Euroopan kalakantojen tilaa että vähentää kalastuksen ympäristövaikutuksia, ja samalla Euroopan kalastusalan taloudellinen kannattavuus paranee.”

Kestävään enimmäistuottoon perustuva kalastustapa1 tarjoaa merkittäviä etuja, ja sen myötä siirrytään niukkojen kalavarojen tehokalastuksesta suurempien kala­kantojen kevyempään pyyntiin. Näin saadaan pyydettyä sama tai suurempi määrä kalaa, mutta vähäisemmin ympäristövaikutuksin ja niin, että poisheitetyn saaliin määrä on pienempi. Tämä tarkoittaa, että kalastuksen vaikutukset meren­pohjaan vähenevät, haavoittuvien organismien (pyöriäisten, delfiinien ja muiden meri­nisäkkäiden) sivusaaliit pienenevät, ja polttoainetta kuluu vähemmän, koska yhden kalatonnin pyytäminen on nopeampaa runsaasta kuin niukasta kannasta. Tämä myös osaltaan vähentää kalastusalusten hiilidioksidipäästöjä ja polttoainekuluja.

Uusi tieteellisten lausuntojen malli

Komissiolle tieteellisiä lausuntoja antava Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) laati vuonna 2010 uuden lausuntomallin TAC-tasoista (suurimmista sallituista saaliista), joita noudattamalla päästään kestävän enimmäistuoton mukaiseen kalastukseen vuoteen 2015 mennessä. Komissio on uuteen lausuntomalliin tyytyväinen, ja se myös aikoo perustaa TAC-ehdotuksensa siihen alueilla, joista tietoa on tarjolla riittävästi.

Vuoden 2012 pyyntikiintiöistä päättämistä vaikeuttaa kuitenkin se, että tieteelliset lausunnot puuttuvat noin kahdelta kolmannekselta TAC-tasoja. Useimmiten tämä johtuu siitä, että saalistietoja ei ole, tutkimukset ovat vajavaisia tai näytteenotto puutteellista. Kalastusta koskevien tieteellisten tietojen toimittaminen on jäsenvaltioiden tehtävä, eikä tätä velvollisuutta ole eräissä tapauksissa hoidettu kunnolla. Tämän vuoksi silloin, kun tieteellistä lausuntoa ei ole saatavilla, olisi ehdotettava TAC- ja/tai pyyntiponnistustasojen alentamista.

Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava riittävät resurssit ja toimitettava tarvittavat tiedot kiireellisesti, jotta kantojen tila voidaan arvioida. Samoin tutkimuslaitoksia pyydetään antamaan tukensa, jotta ongelmat saataisiin ratkaistua nopeasti, kuitenkin ottaen huomioon, että tietopohjan on tultava jäsenvaltioilta. Kolmanneksi olisi kehitettävä kaupallisesta kalastuksesta ja tieteellisistä tutkimuksista saatavia indikaattoreita, jotta kalastusalalla olisi selkeät säännöt kalavarojen kestäväksi hyödyntämiseksi silloinkin, kun tietoja on vähän.

Euroopan komissio pyytää nyt eurooppalaisia yksityishenkilöitä, Euroopan parlamenttia, alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia ja neuvoa-antavaa kalatalous- ja vesiviljelytoimikuntaa kertomaan näkemyksensä tiedonannossa esitellystä menettelystä komission verkkosivujen kautta. Voit antaa oman näkemyksesi 1. syyskuuta 2011 asti. Suunnitelmista keskustellaan myös 28. kesäkuuta ministeri­tasolla kalastusasioiden neuvostossa.

Tausta

Tuoreimmista Euroopan komission käytettävissä olevista tilastoista käy ilmi, että EU:n aluevesien kalakannat ovat elpymässä mutta että edistys on hidasta. Atlantilla ja sen lähivesillä liikakalastetuiksi tiedettyjen kantojen osuus on laskenut siten, että vuonna 2004 liikakalastettiin 34 kannasta 32:ta ja vuonna 2010 liikakalastettiin 35 kannasta 22:ta, eli pudotus oli 94:stä 63 prosenttiin. Välimerellä liikakalastetaan 82:ta prosenttia tunnetuista kannoista.

Lisätietoja:

TAC-tasot ja kiintiöt – EU:n kalastussäännöt:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Verkko-osoite, jossa voi antaa lausunnon:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

Postilaatikko eurooppalaisten näkemyksille:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Kestävällä enimmäistuotolla viitataan pitkän aikavälin lähestymistapaan, jossa pyyntitasot asetetaan niin, että kalakantojen lisääntyminen mahdollistaa kalastuksen jatkumisen kestävällä pyyntitasolla.


Side Bar