Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

Brüssel, 25. mai 2011

Kalapüügivõimalused ELi vetes 2012. aastal: õige tasakaalu leidmine ülepüügi vähendamiseks

Euroopa Komisjon avaldas täna aruande ühise kalanduspoliitika viimase paari aasta saavutustest ning selles esitatakse soovitused kalapüügivõimaluste kohta ELi vetes 2012. aastal. Aruandes selgitab komisjon, kuidas ta kavatseb kalavarude seisukorra kohta saadud teaduslike nõuannete põhjal teha ettepanekuid püügi piirnormide ja püügikvootide kehtestamiseks järgmiseks aastaks. Viimaste andmete kohaselt paraneb kalavarude seisukord Euroopa vetes tasapisi, kuid enamiku kalavarude kohta ei ole ikka veel piisavalt teaduslikke andmeid ja seda peamiselt liikmesriikide puuduliku aruandluse tõttu. Seepärast hakkab komisjon püügipiirangute kehtestamisel kasutama uut meetodit, millega vähendatakse eelkõige püügimäära, kui puuduvad piisavad andmed. Komisjoni ettepanekute üle alustatakse suve jooksul laiaulatuslikke konsultatsioone. Saadud arvamusi kasutatakse järgmise aasta kalapüügivõimalusi käsitlevates ettepanekutes, mis võetakse vastu sügisel.

Merendus- ja kalandusasjade volinik Maria Damanaki rõhutas, et ta kavatseb kalapüügivõimalusi käsitlevate ettepanekute puhul võtta kasutusele uue strateegia, milleks on ettevaatusprintsiip. Kui kalavarude kohta on teaduslikud andmed olemas, järgitakse neid komisjoni ettepanekutes hoolikalt. Kui teaduslikke andmeid ei ole piisavalt, teeb komisjon ettepaneku püüki süstemaatiliselt vähendada. Selline lähenemisviis lõpetaks ülepüügi ning innustaks liikmesriike andmeid koguma ja aruandlust tegema. Volinik ütles: „Ülepüügi lõpetamiseks peame kalavarusid majandama selliselt, et need saaksid taastuda ning merest pikaajaliselt saadav keskmine saak oleks võimalikult suur. See parandab Euroopa kalavarude seisukorda ja vähendab kalanduse keskkonnamõju. Samuti parandab see Euroopa püügisektori majanduslikku tasuvust.”

Maksimaalsel jätkusuutlikul saagikusel1 põhinev kalapüük toob olulist kasu ning selle tulemusena minnakse piiratud varude intensiivselt püügilt üle suuremate varude vähem intensiivsele püügile. Seeläbi püütakse sama või suurem kogus, kuid keskkonnamõju ja tagasiheide väheneb. Selle tulemusena väheneb püügi mõju merepõhjale ning ohualdiste organismide, nagu pringlite, delfiinide ja muude mereimetajate kaaspüük. Ka kütusekulu väheneb, kuna tonni kala püüdmine rikkalikust varust võtab vähem aega kui napist varust. See omakorda vähendab kalalaevade CO2-heidet ja kütusekulu.

Uued teaduslikud nõuanded

2010. aastal töötas Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES), mis annab komisjonile teaduslikku nõu, välja uued nõuanded lubatud kogupüügi tasemete kohta, mis aitavad maksimaalset jätkusuutlikku saagikust tagava püügi saavutada 2015. aastaks. Komisjon tervitab uusi nõuandeid ning kavatseb need piisavate andmete olemasolu korral võtta oma lubatud kogupüügi ettepanekute aluseks.

Oluline takistus 2012. aasta kalapüügivõimaluste üle otsustamisel on aga just see, et umbes kahe kolmandiku lubatud kogupüügi määrade puhul puuduvad teaduslikud nõuanded. Enamasti on põhjuseks puudulik teave saagi kohta, lõpuleviimata uuringud või puudulikud proovivõtud. Kalandusalaste teadusandmete esitamine on liikmesriikide ülesanne, kuid mõnel juhul ei ole see kohustus täiel määral täidetud. Seepärast tuleks juhul, kui varude kohta puuduvad piisavad andmed, ette näha lubatud kogupüügi ja/või püügikoormuse tasemete vähendamine.

Lisaks peaksid liikmesriigid tagama vajalikud vahendid ning esitama kiiresti vajaliku teabe, et võimaldada hinnata kalavarude seisukorda. Teadusasutuste ülesandeks tehakse kõnealuste probleemide kiire lahendamise toetamine, pidades silmas, et teadmusbaas peab tulema liikmesriikidelt. Tuleks välja töötada kutselisest kalapüügist ja teaduslikest uuringutest tulenevad näitajad teatavate selgete eeskirjade koostamiseks, mis suunaksid püüki kalavarude säästva kasutamise suunas ka siis, kui andmed on piiratud.

Euroopa kodanikke, Euroopa Parlamenti, liikmesriike, piirkondlikke nõuandekomisjone ning kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomiteed kutsutakse komisjoni veebilehe kaudu avaldama arvamust ja arutlema teatises käsitletud töömeetodi üle. Arvamusi saab esitada kuni 1. septembrini 2011. Kava arutatakse ka ministritega 28. juunil peetaval kalanduse nõukogu kohtumisel.

Taustteave

Komisjonile kõige uuemate kättesaadavate andmete kohaselt kalavarude seisukord Euroopa vetes paraneb, kuid edusammud võiksid olla suuremad. Teadaolevalt on ülepüütud kalavarude osakaal Atlandi ookeanis ja lähimeredel langenud – kui 2004. aastal oli 34 varust 32 ülepüütud, siis 2010. aastal oli 35 varust ülepüütud 22; ülepüük langes seega 94 %-lt 63%-le. Vahemeres on 82 % teatud varudest ülepüütud.

Lisateave:

Lubatud kogupüük ja kvoodid - ELi kalapüügieeskirjad:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Avaliku arutelu veebiaadress:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

E-posti aadress kodanike arvamuste jaoks:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus: pikaajaline lähenemisviis, mille kohaselt kehtestatakse püügimäärad selliselt, et kalavarud saaksid taastuda sellisel määral, mis võimaldaks kalapüüki säästval moel jätkata.


Side Bar