Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

V Bruselu dne 25. května 2011

Rybolovná práva ve vodách EU v roce 2012: rovnováhou k omezení nadměrného rybolovu

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o pokroku dosaženém v oblasti společné rybářské politiky během posledních několika let a své návrhy týkající se rybolovných práv ve vodách EU pro rok 2012. V dokumentu Komise uvádí, jak zamýšlí naložit se získanými vědeckými poznatky o stavu rybích populací, až bude předkládat návrhy na omezení odlovů a kvóty pro příští rok. Podle nejnovějších údajů se stav rybích populací v evropských vodách pomalu zlepšuje, avšak stále chybí dostatečné vědecké údaje pro většinu populací zejména z důvodu nedostatku informací sdělovaných členskými státy. Komise proto použije novou metodu stanovování limitů pro rybolov, kterou je snižování úrovní tam, kde neexistuje dostatek údajů. Zamýšlená opatření Komise nyní budou v průběhu léta předmětem široké konzultace a získané výsledky Komise promítne do svých návrhů rybolovných práv na příští rok, které budou přijaty na podzim.

Komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanaki zdůraznila, že při navrhování rybolovných práv hodlá zavést nový preventivní přístup: Komise bude ve svých návrzích vycházet z vědeckých zjištění u těch populací ryb, pro něž takové údaje existují. Nebude-li k dispozici dostatek vědeckých údajů, navrhne Komise systematické snižování odlovů. Tento přístup povede k postupnému ukončení nadměrného rybolovu a podpoří lepší sběr dat a získávání údajů od členských států. Komisařka k tomu uvedla: „Abychom postupně zastavili nadměrný rybolov, musíme spravovat populace ryb tak, aby se mohly obnovovat a zajišťovat nejvyšší dlouhodobé průměrné úlovky, které nám moře může nabídnout. To nejen zlepší stav rybích populací a sníží dopad rybolovu na životní prostředí. Zlepší se díky tomu rovněž ekonomická rentabilita evropského odvětví rybolovu.“

Tento způsob rybolovu založený na „maximálním udržitelném výnosu“ 1 bude velkým přínosem a nastolí přechod od intenzivního lovu omezených zdrojů k šetrnějšímu odlovu početnějších populací. Měla by být ulovena stejná nebo větší množství, ale s menším dopadem na životní prostředí a menším množstvím výmětů. Znamená to méně zásahů poškozujících mořské dno, méně vedlejších úlovků zranitelných organismů, jako jsou sviňuchy, delfíni a další mořští savci, a méně spotřebovaného paliva, neboť chytit tunu ryb z početné populace nezabere tolik času jako vylovit tunu ryb z populace s řídkým výskytem. Přispěje to zároveň ke snižování emisí uhlíku a výdajů za palivo rybářských plavidel.

Nová forma vědeckých doporučení

V roce 2010 vypracovala Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES), která poskytuje vědecká doporučení Komisi, novou formu poradenství ohledně úrovní celkových přípustných odlovů, jež do roku 2015 povedou k rybolovu založenému na maximálním udržitelném výnosu. Komise toto nové poradenství vítá a hodlá z něj vycházet při koncepci návrhů týkajících se celkových přípustných odlovů tam, kde příslušná data existují.

Velkým problémem, který znesnadňuje rozhodování o rybolovných právech na rok 2012, je však právě fakt, že pro dvě třetiny celkových přípustných odlovů nejsou k dispozici žádná vědecká doporučení. Ve většině případů tomu tak je z důvodu chybějících informací o úlovcích, neúplných průzkumů nebo nekvalitního odběru vzorků. Za poskytování vědeckých údajů o rybolovu jsou odpovědné členské státy a v některých případech nejsou tyto povinnosti splněny v plném rozsahu. V případech, kdy vědecká doporučení nejsou k dispozici, by se proto mělo navrhnout snížení celkových přípustných odlovů a/nebo úrovní intenzity rybolovu.

Členské státy by kromě toho měly vyčlenit dostatečné zdroje a bezodkladně dodat nezbytné informace, které umožní odhadnout stav populací. Vědecké instituce budou mít za úkol bezodkladně pomoci s řešením této problematiky, nicméně základní informace musí poskytnout členské státy. Z komerčního rybolovu a vědeckých průzkumů by měly být vytvořeny ukazatele, které poskytnou solidní základ pro regulaci rybolovu směřující k udržitelnému využívání zdrojů, a to i v situacích, kdy je k dispozici jen málo údajů.

Nyní se vyzývají evropští občané, Evropský parlament, členské státy, regionální poradní sbory a poradní výbor pro rybolov a akvakulturu, aby se prostřednictvím internetových stránek Komise k této záležitosti vyjádřily a prodiskutovaly pracovní metodu stanovenou ve sdělení. Konzultace potrvá do 1. září 2011. Plány budou rovněž projednány s ministry na zasedání Rady ve složení pro rybolov konaném dne 28. června.

Souvislosti

Podle posledních údajů, které má Komise k dispozici, se stav populací ryb v evropských vodách zlepšuje, ale pokrok je stále ještě pomalý. Z 34 populací lovených v Atlantském oceánu a v přilehlých mořích bylo v roce 2004 nadměrně loveno 32 populací, zatímco v roce 2010 to bylo již jen 22 z celkem 35 populací, došlo tedy ke snížení z 94 % na 63 %. Ve Středozemním moři existují údaje o nadměrném rybolovu u 82 % populací.

Další informace:

Celkové přípustné odlovy a kvóty – pravidla EU v oblasti rybolovu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm.

Internetová adresa veřejné konzultace:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

E-mailová schránka pro příspěvky občanů:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Maximální udržitelný výnos: dlouhodobý přístup týkající se stanovování úlovků v takové výši, která rybím populacím umožňuje reprodukci, takže jejich lov může pokračovat na udržitelné úrovni.


Side Bar