Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

Брюксел, 25 май 2011 г.

Възможности за риболов във водите на ЕС за 2012 година: постигане на необходимия баланс и последващо намаляване на прекомерния улов

Европейската комисия публикува днес своя доклад за постигнатия през последните няколко години напредък в Общата политика в областта на рибарството заедно с предложенията си за възможностите за риболов във водите на ЕС за 2012 година. Документът излага начините, по които Комисията смята да приложи научните становища, които тя получава по отношение на състоянието на рибните запаси, в предложенията си за квоти и ограничения на улова за следващата година. Според последните данни състоянието на рибните запаси в европейските води бавно се подобрява, но все още липсва достатъчна научна информация за повечето от запасите, главно заради незадоволителния обем от сведения от държавите-членки. Вследствие на това Комисията смята да приложи нов метод за определяне на ограничения за улова, а именно да намалява съществуващите нива при недостатъчни данни. Предстои идеите на Комисията да бъдат широко обсъдени през летния сезон и постъпилата информация да бъде включена в предложенията ѝ за възможностите за риболов за идната година, които ще бъдат приети през есента.

Комисарят по морското дело и рибарството Мария Даманаки подчерта намерението си да въведе нов, предпазлив подход с предложенията за възможностите за риболов — при рибните запаси, за които са налице достатъчно научни данни, предложенията на Комисията ще се придържат стриктно към новия подход. При недостатъчни научни данни Комисията ще предложи систематично намаляване на улова. Така ще се преустанови поетапно прекомерният улов и ще се стимулира по-доброто събиране на данни и докладването им от страна на държавите-членки. Комисарят заяви: „Постепенното прекратяване на прекомерния улов зависи от нашето управление на рибните ресурси — управление, което да им позволява да се възстановяват и в дългосрочен план да ни осигуряват възможно най-високия среден улов. Това не просто ще подобри състоянието на рибните запаси на Европа и ще намали отражението на риболова върху околната среда. Това ще подобри и икономическата рентабилност за риболовния отрасъл в Европа“.

Този начин на риболов, основан на принципа на „максималния устойчив улов“1, ще донесе значителни ползи и ще означава преход от интензивен риболов на недостатъчни ресурси към умерен риболов на по-богати ресурси. Уловът ще се запази на същите нива или ще нарасне, като същевременно се смекчи въздействието му върху околната среда и се намали изхвърляният улов. Това означава по-малко вреди за морските дъна, по-малки прилови на уязвими видове като морската свиня, делфините и други морски бозайници. Означава също изразходване на по-малко гориво, защото за улов на тон риба от богати запаси е необходимо по-малко време, отколкото при недостатъчни запаси. Това от своя страна ще допринесе за намаляване емисиите на въглероден диоксид и разходите за гориво на риболовните съдове.

Нова форма на научните становища

През 2010 година Международният съвет за изследване на морето (ICES), който консултира Комисията по научни въпроси, разработи нова форма за становищата си относно нивата на ОДУ, което до 2015 година ще доведе до прилагане принципа на „максималния устойчив улов“ в риболова. Комисията приветства новия формат и възнамерява да изгради върху него предложенията си за ОДУ, когато са налице достатъчно данни.

Същевременно сериозна пречка пред определянето на възможностите за риболов за 2012 година е именно отсъствието на научни становища за около 2/3 от ОДУ. В повечето случаи причина за това е отсъствието на информация за уловите, непълни проучвания и неточности при вземането на проби. Предоставянето на научни данни от областта на рибарството е задължение на държавите-членки, което те не винаги спазват напълно. Следователно при отсъствие на научни становища следва да се предложи намаляване на ОДУ и/или на нивата на риболовното усилие.

Освен това държавите-членки следва да отделят достатъчно ресурс и спешно да осигурят нужната информация, за да се извърши оценка на състоянието на запасите. На научни агенции ще се възложи задачата да помогнат при решаването на тези проблеми по спешност, имайки предвид, че задължение на държавите-членки е да предоставят изходните данни. И накрая, следва да се разработят показатели на основата на данни от търговския риболов и научните проучвания, които да осигуряват ясни правила за преминаване на операторите към устойчива експлоатация на запасите дори в условия на непълни данни.

Европейските граждани, Европейският парламент, държавите-членки, Регионалните консултативни съвети (РКС) и Консултативният комитет по рибарството и аквакултурите (ACFA) се приканват да представят коментарите си и да разискват метода на работа, изложен в съобщението на сайта на Комисията. Допитването ще продължи до 1 септември 2011 г. Плановете ще бъдат разисквани и на министерско равнище на 28 юни в рамките на заседанието на Съвета по рибарство.

Контекст

Според последните данни, с които разполага Комисията, рибните запаси в европейски води се увеличават, макар и това да не става все още с желаните темпове. Делът на запасите, за които е известно, че са подложени на прекомерен улов в Атлантическия океан и съседните морета, е спаднал — 32 от общо 34 запаса през 2004 г. срещу 22 от общо 35 запаса през 2010 г., т.е. от 94 % на 63 %. В Средиземно море 82 % от известните запаси са подложени на прекомерен улов.

За повече информация:

ОДУ и квоти — правила на ЕС в областта на риболова:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_bg.htm

Интернет адрес на общественото допитване:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

Мейл адрес за писма на граждани:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Максимален устойчив улов (МУУ): дългосрочен подход за определяне обемите на улов на нива, които позволяват възпроизводството на рибните запаси, така че експлоатацията им да продължи по устойчив начин.


Side Bar