Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/630

Bryssel den 24 maj 2011

Kreativitet och innovation ska främjas genom ny kommissionsplan för immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter som omfattar patent, varumärken, mönster och geografiska beteckningar samt upphovsrätt och rättigheter som är kopplade till upphovsrätt (artister, producenter och programföretag) har funnits i århundraden. Utan att vi är medvetna om det påverkar de ofta vårt dagliga liv. De skyddar teknik vi använder (bilar, mobiltelefoner, tåg), våra livsmedel, den musik vi lyssnar på och filmer vi ser. Genom ny teknik har dock den växande användningen av onlinefunktioner under de senaste åren totalt ändrat premisserna för immateriella rättigheter. Den blandning av EU-regler och nationella bestämmelser som tillämpas är inte längre anpassad till verkligheten och måste moderniseras. Därför har kommissionen idag antagit en övergripande strategi för att förnya lagarna för immateriella rättigheter. Målet är att uppfinnare, konstnärer, användare och konsumenter ska kunna anpassa sig till de nya förhållandena och att skapa nya affärsmöjligheter. En rimlig balans mellan skapande och innovation kommer att åstadkommas genom de nya reglerna dels genom belöningar till och investering för konstnärer, dels genom att främja största möjliga tillgång till varor och tjänster som är skyddade genom immateriella rättigheter. Genom att uppmuntra innovationsinvesteringar kommer man att uppnå denna jämvikt, som kommer att vara till stor nytta för företagen – allt från enskilda artister till stora läkemedelsföretag. Detta kommer att gynna EU:s tillväxt och konkurrenskraft – som genereras genom den inre marknaden. Konsumenterna kommer att få bredare och enklare tillgång till information och kulturellt innehåll. Strategin omfattar flera olika aspekter av immateriella rättigheter – från de patent som ett företag behöver för att skydda en uppfinning till att beivra missbruk av sådana uppfinningar. Genom ett förslag, som också antas idag, kommer åtgärderna mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning att skärpas. Ett av de första resultaten av denna övergripande strategi är dagens förslag om ett förenklat tillståndssystem för anonyma verk. Många verk kommer nu att bli tillgängliga via nätet och samtidigt finns det nya lagar som gör det möjligt för tullmyndigheter att bekämpa handeln med förfalskade varor.

”Det är viktigt för Europas ekonomi att man inom den inre marknaden finner en lämplig skyddsnivå för immateriella rättigheter. Framstegen är beroende av nya idéer och ny kunskap”, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden. ”Inga investeringar i innovation kommer att göras om inte de immateriella rättigheterna skyddas. Samtidigt måste konsumenter och användare få tillgång till kulturellt innehåll, till exempel musik på nätet, för att nya företagsmodeller och kulturell mångfald ska kunna frodas. Vi vill skapa en balans mellan dessa två målsättningar för immateriella rättigheter. Målet är att EU:s ram för immateriella rättigheter ska bli ett möjligheternas verktyg för företagen och allmänheten, anpassat till internetvärlden och den globala konkurrensen för att hitta nya idéer,” säger Algirdas Šemeta, EU-kommissionär för tullfrågor. ”Eftersom tullmyndigheterna verkar vid gränserna har de en idealisk position för att skydda allmänheten och legal affärsverksamhet: Deras insatser är ytterst värdefulla när det gäller att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Jag är övertygad om att ett stabilt system för immateriella rättigheter är av stor betydelse för hela EU:s ekonomi. Genom dagens förslag kommer tullmyndigheterna att bättre kunna skydda immateriella rättigheter och bättre ta itu med handeln med varor som utgör immaterialrättsintrång.”

I strategin om immateriella rättigheter fastställs en serie kort- och långsiktiga nyckelåtgärder inom ett antal områden.

Patent: Kommissionen lanserade redan i april förslag om ett enhetligt patentskydd inom ramen för utökat samarbete (se IP/11/470). Samtidigt kommer man att ta fram förslag om att inrätta en gemensam specialiserad patentdomstol för klassiska EU-patent och framtida EU-patent med enhetlig verkan. Detta kommer att väsentligt minska rättegångskostnaderna och den tid det tar att lösa patenttvister. Företagens rättsliga säkerhet kommer också att förbättras.

Varumärken: Varumärkesregistreringen i EU har varit harmoniserad i medlemsstaterna i nästan 20 år. Gemenskapsvarumärket inrättades för 15 år sedan. Men det finns en ökad efterfrågan på ett smidigare, effektivare och mer enhetligt registreringssystem. Kommissionen avser att lägga fram ett förslag under 2011 för att modernisera varumärkessystemet både på EU-nivå och på det nationella planet och anpassa det till interneteran.

Geografiska beteckningar: En koppling mellan en produkts kvalitet och dess geografiska ursprung skapas genom de geografiska beteckningarna. För närvarande finns det dock på EU-nivå inget system som skyddar icke-jordbruksprodukter som Carraramarmor och Solingenknivar. Detta skapar ojämlika konkurrensvillkor inom den inre marknaden. Kommissionen kommer därför under 2011–2012 att göra en ingående analys av regelverket i medlemsstaterna och av de potentiella ekonomiska effekterna av att skydda icke-jordbruksprodukter genom geografiska beteckningar. Beroende på hur konsekvensanalysen kommer att utfalla kan den åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Gränsöverskridande upphovsrättslicenser: Trots att stora delar av upphovsrätten har harmoniserats är själva licenserna fortfarande utfärdade på det nationella planet. När det gäller den digitala inre marknaden är det nödvändigt att förenkla upphovsrättslicenserna och fördelningen av intäkterna. Kommissionen kommer under slutet av 2011 att lägga fram ett förslag till en rättslig ram för att på ett effektivt sätt gemensamt kunna hantera upphovsrätt över gränserna, särskilt inom musikbranschen. Man kommer även att utarbeta gemensamma regler för transparent förvaltning av och intäktsfördelning. Under slutet av 2011 kommer kommissionen även att inleda ett samråd om onlinedistribution av audiovisuella verk.

Digitala bibliotek: Att inrätta digitala bibliotek i EU för att bevara och sprida Europas rika kultur- och immateriella arv är av stor vikt för utvecklingen av kunskapsekonomin. Därför kommer kommissionen idag att lägga fram ett lagstiftningsförslag som gör det möjligt att digitalisera och på nätet tillhandahålla anonyma verk (böcker, tidningar eller artiklar ur tidskrifter som fortfarande omfattas av upphovsrätt, men där rättighetshavarna är okända eller inte kan spåras för att inhämta tillstånd att offentliggöra (se MEMO/11/333). Samtidigt avser kommissionen att ingå ett samförståndsavtal med bibliotek, utgivare, författare och upphovsrättsorganisationer och söka lösningar på licensfrågan för att kunna digitalisera och tillhandahålla böcker som inte finns tillgängliga i handeln.

Immaterialrättsintrång: Varumärkesförfalskning och pirattillverkning utgör ett allt större hot mot ekonomin. Under perioden 2005–2009 ökade antalet misstänkta immaterialrättsintrång som registrerades vid EU:s gränser från 26 704 till 43 572. Inom den kreativa branschen uppskattar man att piratkopiering har kostat den europeiska musik-, film-, TV- och mjukvaruindustrin 10 miljarder euro och 185 000 arbetstillfällen enbart under 2008. Kommissionen avser att intensifiera sina insatser på detta område. För det första har kommissionen idag lagt fram ett förslag till förordning för att stärka det europeiska observationscentrumet mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Centrumet lanserades 2009 och dess uppgifter sköts av Kontoret för harmonisering i den inre marknaden. Centrumet kan således dra nytta av harmoniseringskontorets sakkunskap vad gäller immateriella rättigheter och dess stora erfarenhet i fråga om varumärken och mönster. Förordningen behandlas nu av Europaparlamentet och rådet. För det andra kommer kommissionen under våren 2012 att föreslå en översyn av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (se IP/04/540). I direktivet föreskrivs civilrättsliga åtgärder som gör det möjligt för rättighetshavare att hävda sina immateriella rättigheter. Direktivet bör dock omarbetas så att det även beaktar de särskilda utmaningar som den digitala miljön leder till.

Tullmyndigheters skydd av immateriella rättigheter: Tullmyndigheterna kontrollerar all handel över EU:s yttre gränser. Kontroller utförs i många olika syften och spelar en stor roll när det gäller att bekämpa handeln med varor som utgör immaterialrättsintrång. Enbart under 2009 fann tullmyndigheterna mer än 40 000 misstänkta laster med mer än 118 miljoner artiklar. De flesta varor som upptäckts är varumärkesförfalskningar eller piratkopieringar. Tullmyndigheterna har dock unika möjligheter att vid gränserna skydda ett stort antal immateriella rättigheter. Som ett led i strategin för immateriella rättigheter kommer kommissionen även att föreslå en ny tullförordning som ytterligare skärper lagarna och ger tullmyndigheterna större möjligheter att agera. Man vill även ta itu med handeln med små försändelser av förfalskade varor som skickas per post. Dessa varor har i allra flesta fall köpts via nätet.

Bakgrund

Immateriella rättigheter utgör en hörnsten i EU:s ekonomi och en viktig drivkraft för fortsatt tillväxt. 2009 uppgick värdet på de tio främsta produktmärkena i EU-länderna till genomsnittligen nästan 9 % av BNP. Den upphovsrättsbaserade kreativa branschen som mjukvara, böcker, tidningar, musik och film uppgick 2006 till 3,3 % av EU:s BNP och omfattade cirka 1,4 miljoner små och medelstora företag, motsvarande 8,5 miljoner arbetstillfällen. Sysselsättningsnivån inom kunskapsekonomin ökade med 24 % under perioden 1996–2006 jämfört med 6 % för andra branscher.

Mer information om immateriella rättigheter finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

Se MEMO/11/332 och MEMO/11/333

Mer information om tullmyndigheters skydd av immateriella rättigheter finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

För mer information om den nya tullförordningen för immateriella rättigheter

se MEMO/11/327

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar