Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/630

Briuselis, 2011 m. gegužės 24 d.

Komisija pristato intelektinės nuosavybės teisių strategiją kūrybiškumui ir inovacijoms skatinti

Intelektinės nuosavybės teisės (INT), apimančios patentus, prekių ženklus, dizainą ir geografines nuorodas, taip pat (atlikėjų, kūrėjų ir transliuotojų) autorių teises ir gretutines teises, egzistuoja jau ne vieną šimtmetį. Dažnai mums net nepastebint jos daro įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui: jomis saugomos mūsų naudojamos technologijos (automobiliai, mobilieji telefonai, traukiniai), valgomas maistas ir klausoma muzika ar žiūrimi filmai. Tačiau per kelerius pastaruosius metus pakito technologijos, visų pirma vis didėja veiklos internete svarba, todėl visiškai pasikeitė INT taikymo aplinka. Dabar galiojančios Europos ir nacionalinės taisyklės tai aplinkai nebetinka ir turi būti modernizuotos. Todėl Komisija šiandien priėmė išsamią strategiją, kuria siekiama pertvarkyti INT reglamentavimo teisinę sistemą. Mūsų tikslas – sudaryti sąlygas išradėjams, kūrėjams, naudotojams ir vartotojams prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir atverti naujų verslo galimybių. Įgyvendinus naująsias taisykles bus užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp kūrybiškumo bei inovacijų skatinimo (iš dalies todėl, kad kūrėjams bus užtikrintas atlygis ir investicijos) ir siekio sudaryti kuo geresnes sąlygas naudotis INT saugomomis prekėmis ir paslaugomis. Tinkamai užtikrinus šią pusiausvyrą, akivaizdžios naudos turės visi verslo subjektai (nuo atskirų savarankiškai dirbančių menininkų iki stambių farmacijos bendrovių), nes bus skatinama investuoti į inovacijas. Tai bus naudinga ES ekonomikos augimui ir konkurencingumui vidaus rinkoje. Vartotojai turės didesnį pasirinkimą ir galės lengviau naudotis informacija ir kultūros turiniu, pavyzdžiui, internetu platinama muzika. Šioje strategijoje aptariama daug klausimų siekiant užtikrinti, kad būtų reglamentuojamos visos INT – nuo patentų, kurių įmonei reikia išradimui apsaugoti, iki priemonių netinkamo tokių išradimų naudojimo problemoms spręsti. Šiuo tikslu šiandien priimtas pasiūlymas, kuriuo remiantis bus aktyviau kovojama su klastojimu ir piratavimu. Tarp pirmųjų šios bendrosios INT strategijos rezultatų – šiandienos pasiūlymas dėl paprastesnės kūrinių, kurių teisių turėtojai nežinomi, licencijavimo sistemos, kurią taikant daug kultūros kūrinių taps prieinami internetu, ir naujo reglamento, kuriuo siekiama stiprinti muitinės veiksmus kovoje su prekyba prekėmis, pagamintomis pažeidžiant INT, pasiūlymas.

„Europos ekonomikai labai svarbu, kad vidaus rinkoje būtų užtikrinta tinkama intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Nuo naujų idėjų ir naujų žinių priklauso pažanga, – sakė už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier. – Jei teisės nebus apsaugotos, į inovacijas niekas neinvestuos. Kita vertus, kad klestėtų nauji verslo modeliai ir būtų užtikrinta kultūros įvairovė, vartotojams ir naudotojams būtina suteikti prieigą prie kultūros turinio, pavyzdžiui, internetu platinamos muzikos. Šiandien mūsų tikslas – tinkamai suderinti šiuos du su INT susijusius tikslus. Būtina pasiekti, kad Europos intelektinės nuosavybės sistema būtų naudinga įmonėms ir piliečiams, kad ji būtų pritaikyta interneto pasauliui ir pasaulinei konkurencijai dėl idėjų.“

Už muitinės klausimus atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Pasienyje muitinės turi visas galimybes apsaugoti piliečius ir teisėtai veikiančias įmones, o jų indėlis kovojant su klastojimu ir piratavimu labai vertingas.“ Jis taip pat pridūrė: „Esu įsitikinęs, kad patikima intelektinės nuosavybės teisių sistema labai svarbi visai ES ekonomikai. Įgyvendinus šiandienos pasiūlymą, muitinės galės geriau užtikrinti INT apsaugą ir geriau spręsti problemas, susijusias su prekyba prekėmis, pagamintomis pažeidžiant INT.“

INT strategijoje numatyta įvairių trumpalaikių ir ilgalaikių esminių politikos veiksmų įvairiose srityse.

Patentai. Komisija balandžio mėn. jau pateikė pasiūlymų dėl bendros patentinės apsaugos pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą (žr. IP/11/470). Bus tęsiamas darbas rengiant pasiūlymus, kuriais siekiama sukurti bendrą specializuotą patentų teismą, kuris spręstų su paprastais Europos patentais ir būsimais bendro galiojimo Europos patentais susijusius klausimus. Dėl to gerokai sumažėtų ginčų nagrinėjimo išlaidos, o ginčus dėl patentų būtų galima spręsti greičiau. Taip pat įmonėms būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas.

Prekių ženklai. ES suderinta prekių ženklų registravimo sistema valstybėse narėse veikia jau beveik 20 metų, o Bendrijos prekių ženklas įteisintas prieš 15 metų, tačiau poreikis kurti paprastesnes, veiksmingesnes ir nuoseklesnes registravimo sistemas vis didėja. 2011 m. Komisija pateiks pasiūlymų modernizuoti prekių ženklų sistemą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu ir pritaikyti ją interneto amžiui.

Geografinės nuorodos. Naudojant geografines nuorodas užtikrinama sąsaja tarp produkto kokybės ir jo geografinės kilmės. Tačiau šiuo metu nėra tokios ES lygmens sistemos, kurią taikant būtų apsaugoti ne žemės ūkio produktai, tokie kaip Kararos marmuras ar Zolingeno peiliai. Dėl to bendrojoje rinkoje sudaromos nevienodos veiklos sąlygos. Todėl Komisija 2011 ir 2012 m. išsamiai išnagrinės dabar valstybėse narėse galiojančią teisinę sistemą, taip pat galimą ekonominį ne žemės ūkio produktų geografinių nuorodų apsaugos poveikį. Atsižvelgiant į poveikio vertinimo rezultatus, vėliau gali būti pateikti teisės aktų pasiūlymai.

Daugiateritorinis autorių teisių licencijavimas. Nors daugumos autorių teisių apsaugos taikymo sritis iš esmės suderinta, teisės vis dar licencijuojamos valstybėse narėse. Kuriant skaitmeninę bendrąją rinką, būtina modernizuoti autorių teisių licencijavimą ir pajamų paskirstymą – tai vienas iš svarbiausių uždavinių. Antroje 2011 m. pusėje Komisija pateiks pasiūlymą sukurti veiksmingo daugiateritorinio kolektyvinio autorių teisių administravimo teisinę sistemą, visų pirma muzikos sektoriuje. Ji taip pat nustatys bendras skaidraus valdymo ir pajamų paskirstymo taisykles. Antroje 2011 m. pusėje Komisija taip pat pradės konsultacijas įvairiais audiovizualinių kūrinių platinimo internetu klausimais.

Skaitmeninės bibliotekos. Europos skaitmeninių bibliotekų, kurias naudojant būtų saugomas turtingas Europos kultūros ir intelektinis paveldas ir užtikrinama informacijos apie jį sklaida, sukūrimas – labai svarbus žinių ekonomikos plėtros veiksnys. Kad palengvintų šį darbą, Komisija šiandien taip pat teikia teisės akto pasiūlymą, kuriuo bus sudarytos sąlygos skaitmeninti ir internetu platinti kūrinius, kurių teisių turėtojai nežinomi (tokius kaip knygos ar laikraščių straipsniai, kurių autorių teisės tebesaugomos, tačiau tų teisių turėtojai nežinomi arba jų neįmanoma surasti siekiant gauti leidimus, žr. MEMO/11/333). Tuo pat metu Komisija tikisi, kad bus sudarytas bibliotekų, leidėjų, autorių ir kolektyvinio teisių administravimo organizacijų susitarimo memorandumas, todėl bus lengviau spręsti licencijavimo klausimus skaitmeninant ir platinant knygas, kuriomis nebeprekiaujama.

INT pažeidimai. Klastojimas ir piratavimas kelia vis didesnę grėsmę ekonomikai. 2005–2009 m. užregistruotų atvejų, kai ES pasienyje aptikta prekių, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant INT, skaičius padidėjo nuo 26 704 iki 43 572. Kūrybinės pramonės vertinimu, dėl piratavimo Europos muzikos, filmų, televizijos ir programinės įrangos sektoriai vien 2008 m. patyrė 10 mlrd. EUR nuostolių ir juose prarasta daugiau nei 185 000 darbo vietų. Komisija šioje srityje pasiryžusi imtis aktyvesnių veiksmų. Pirma, Komisija šiandien pateikė reglamentą, kuriuo siekiama sustiprinti 2009 m. įsteigtą Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centrą, jo užduotis pavedant Vidaus rinkos derinimo tarnybai. Taip Stebėsenos centrui bus sudarytos sąlygos pasinaudoti Vidaus rinkos derinimo tarnybos patirtimi ir gerais rezultatais prekių ženklų bei dizaino srityje. Dabar reglamentas perduodamas svarstyti Europos Parlamentui ir Tarybai. Antra, 2012 m. pavasarį Komisija pasiūlys peržiūrėti Direktyvą dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (žr. IP/04/540). Toje direktyvoje numatytos civilinės teisės priemonės, kuriomis teisių turėtojams suteikiama galimybė ginti savo teises, tačiau direktyvą reikėtų pritaikyti, visų pirma siekiant spręsti konkrečius skaitmeninės aplinkos uždavinius.

Muitinės vykdomas INT užtikrinimas. Muitinės prižiūri visą prekybą, vykdomą kertant ES išorės sienas: jos įvairiais tikslais atlieka muitinį tikrinimą ir vaidina labai svarbų vaidmenį kovoje su prekyba prekėmis, pagamintomis pažeidžiant INT. Vien 2009 m. muitinės sulaikė daugiau nei 40 000 įtartinų siuntų (118 mln. prekių). Nors dauguma sulaikytų prekių yra suklastotos arba piratinės prekės, pasienyje veikiančios muitinės turi unikalią galimybę užtikrinti labai įvairių intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. Pagal šiandien pristatomą bendrąją INT strategiją Komisija taip pat siūlo naują muitinėms skirtą reglamentą, kuriuo siekiama stiprinti muitinės veiksmų teisinę sistemą. Be to, šiuo pasiūlymu siekiama spręsti problemas, susijusias su prekyba suklastotomis prekėmis, kurios siunčiamos paštu mažomis siuntomis ir kurių dauguma parduodama internetu.

Pagrindiniai faktai

INT – vienas iš ES ekonomikos kertinių akmenų ir esminė tolesnio jos augimo varomoji jėga. 2009 m. 10 populiariausių prekių ženklų vertė ES šalyse vidutiniškai siekė beveik 9 % BVP. Kūrybinė pramonė (t. y. programinės įrangos, knygų ir laikraščių leidybos, muzikos ir filmų sektoriai), kurios veikla grindžiama autorių teisėmis, 2006 m. sukūrė 3,3 % ES BVP; šiame sektoriuje veikia maždaug 1,4 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių, kuriose dirba 8,5 mln. žmonių. Nuo 1996 iki 2006 m. užimtumas žinių ekonomikos sektoriuose padidėjo 24 %, palyginti su 6 % kituose sektoriuose.

Daugiau informacijos apie intelektinės nuosavybės teises

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

Žr. MEMO/11/332 ir MEMO/11/333

Daugiau informacijos apie muitinės vykdomą INT užtikrinimą

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

Daugiau informacijos apie naująjį muitinės reglamentą

Žr. MEMO/11/327

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar