Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/630

Bryssel 24. toukokuuta 2011

Komissiolta teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva suunnitelma luovan toiminnan ja innovoinnin edistämiseksi

Teollisoikeudet, kuten patentit, tavaramerkit, mallit ja maantieteelliset merkinnät, sekä tekijänoikeudet ja niiden taiteilijoita, tuottajia ja lähetystoiminnan harjoittajia koskevat lähioikeudet, ovat olleet olemassa vuosisatojen ajan. Ne vaikuttavat päivittäiseen elämäämme ilman, että edes huomaamme sitä. Ne suojaavat tekniikkaa (autoja, matkapuhelimia, junia), elintarvikkeita, musiikkia ja elokuvia. Kuitenkin viime vuosina teknologinen muutos ja erityisesti verkkotoimintojen lisääntyminen ovat kokonaan muuttaneet ympäristön, jossa teollis- ja tekijänoikeudet vaikuttavat. Tämänhetkinen EU:n ja kansallisten sääntöjen yhdistelmä ei ole enää tähän ympäristöön sopiva ja sitä on nykyaikaistettava. Tämän vuoksi komissio on tänään hyväksynyt kattavan strategian teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudellisten puitteiden uudistamiseksi. Tavoitteena on helpottaa keksijöiden, luovan työn tekijöiden, käyttäjien ja kuluttajien mukautumista uusiin olosuhteisiin ja parantaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusissa säännöissä on löydettävä oikea tasapaino: toisaalta on edistettävä luovaa toimintaa ja innovointia mm. varmistamalla luovan työn tekijöiden korvaukset ja investoinnit ja toisaalta turvattava teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattujen tavaroiden ja palveluiden mahdollisimman laaja saatavuus. Tämän tasapainon löytämisellä on suurta merkitystä yrityksille (aina yksittäisestä taiteilijasta suuriin lääkealan yrityksiin), sillä se edistää investointeja innovointiin. Tämä hyödyttää EU:n kasvua ja kilpailukykyä, joka toteutuu sisämarkkinoiden kautta. Kuluttajat hyötyvät tieto- ja kulttuurisisällön (esim. verkon kautta saatavan musiikin) laajemmasta ja helpommasta saatavuudesta. Nyt esitettävässä strategiassa teollis- ja tekijänoikeuksia pyritään käsittelemään kattavasti ja siinä tarkastellaan monia näkökohtia, kuten patentteja, yritysten tarpeita suojata keksintöä ja keksintöjen väärinkäytön torjumista. Strategian yhteydessä esitetään ehdotus, jolla pyritään tehostamaan toimia tuoteväärennöksiä ja laittomasti valmistettuja tavaroita (piratismia) vastaan. Strategian ensimmäisiä tuotoksia ovat tänään esitettävä ehdotus ns. orpojen teosten lisenssijärjestelmäksi, jonka ansiosta monet kulttuuriteokset saatetaan saataville verkon kautta, sekä ehdotus uudeksi asetukseksi, jolla vahvistetaan tulliviranomaisten toimia teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla tavaroilla käytävän kaupan torjumiseksi.

”Teollis- ja tekijänoikeuksien oikeantasoisen suojelun varmistaminen sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää EU:n taloudelle. Edistys riippuu uusista ideoista ja uudesta tiedosta", totesi EU:n sisämarkkinakomissaari Michel Barnier. ”Kukaan ei investoi innovointiin, mikäli oikeuksia ei suojella. Toisaalta kuluttajilla ja käyttäjillä on oltava pääsy kulttuurisisältöön, esimerkiksi verkon kautta saatavaan musiikkiin. Näin varmistetaan sekä uusien liiketoimintamallien että Euroopan kulttuuriperinnön menestyminen. Tavoitteenamme on löytää oikea tasapaino näiden kahden tavoitteen välillä. Pyrimme tekemään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista EU:n puitteista sellaiset, että ne tarjoavat mahdollisuuksia yrityksille ja kansalaisille, soveltuvat online-ympäristöön ja tarjoavat tukea maailmanlaajuisessa ideoista käytävässä kilpailussa."

Tulliasioista vastaava komissaari Algirdas Šemeta totesi, että tulliviranomaisilla on rajoilla hyvät mahdollisuudet suojella kansalaisia ja laillisia yrityksiä, ja niiden panos on erittäin arvokas taisteltaessa tuoteväärennöksiä ja piratismia vastaan. Komissaari totesi olevansa vakuuttunut siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksien vahva järjestelmä on ratkaisevan tärkeä koko EU:n taloudelle. ”Tämänpäiväisen ehdotuksen myötä tulli voi paremmin suojata teollis- ja tekijänoikeuksia ja torjua kyseisiä oikeuksia loukkaavilla tavaroilla käytävää kauppaa,” hän lisäsi.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa strategiassa esitetään keskeiset lyhyen ja pitkän aikavälin toimet, joita ovat mm. seuraavat:

Patentit: Komissio teki jo huhtikuussa osana strategiaa ehdotuksia, jotka koskevat tiiviimpää yhteistyötä ja yhtenäistä patenttisuojaa (katso IP/11/470). Samalla valmistellaan edelleen ehdotuksia, jotka koskevat yhtenäisen ja erikoistuneen patenttituomioistuimen perustamista perinteisiä eurooppalaisia patentteja sekä vaikutukseltaan yhtenäisiä eurooppapatentteja varten. Tuomioistuimen perustaminen vähentäisi huomattavasti oikeudenkäyntikuluja sekä patenttikiistojen ratkaisemiseen menevää aikaa. Se myös lisäisi yritysten oikeusvarmuutta.

Tavaramerkit: Tavaramerkkien rekisteröinti EU:ssa on ollut jäsenvaltioissa yhdenmukaistettua miltei 20 vuoden ajan, ja yhteisön tavaramerkki perustettiin 15 vuotta sitten. Siitä huolimatta rekisteröintijärjestelmien yhdenmukaistamiselle ja tehostamiselle on yhä enemmän kysyntää. Komission tarkoituksena onkin tehdä vuonna 2011 ehdotuksia tavaramerkkijärjestelmän nykyaikaistamiseksi sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla ja järjestelmän mukauttamiseksi internet-aikakauteen.

Maantieteelliset merkinnät: Maantieteellisillä merkinnöillä varmistetaan yhteys tuotteen laadun ja sen maantieteellisen alkuperän välillä. Tällä hetkellä EU:n tasolla ei ole kuitenkaan käytettävissä järjestelmää, jolla suojeltaisiin muita kuin maataloustuotteita, esimerkiksi Carrara-marmoria tai Solingen-veitsiä. Tämän seurauksena sisämarkkinoille syntyy epätasapuolisia toimintaedellytyksiä. Komissio pyrkii sen vuoksi tekemään vuosina 2011 ja 2012 perusteellisen analyysin voimassa olevista oikeudellisista puitteista jäsenvaltioissa sekä siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojelulla voisi olla. Vaikutusten arviointien tuloksista riippuen voidaan tämän jälkeen tehdä lainsäädäntöehdotuksia.

Laajempi maantieteellinen tekijänoikeuksien lisensointi: Vaikka merkittävä osa tekijänoikeuksista on suureksi osaksi yhdenmukaistettu, oikeudet lisensioidaan edelleen kansallisesti. Digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta tekijänoikeuksien lisensioinnin ja tulojen jakamisen yhdenmukaistaminen on yksi tärkeimmistä haasteista. Komissio tekee vuoden 2011 toisella puoliskolla ehdotuksen, jonka perusteella luotaisiin oikeudelliset puitteet tehokasta ja usean maan kattavaa kollektiivista tekijänoikeuksien hallinnointia varten erityisesti musiikkialalla. Komissio myös laatii yhteiset säännöt avointa hallinnointitapaa ja tulojen jakamista varten. Lisäksi komissio käynnistää vuoden 2011 toisella puoliskolla kuulemisen erilaisista kysymyksistä, jotka liittyvät audiovisuaalisten teosten verkkojakeluun.

Digitaaliset kirjastot: Osaamistalouden kehittämisen kannalta on tärkeää perustaa eurooppalaisia digitaalisia kirjastoja, joiden avulla voidaan säilyttää ja levittää Euroopan rikasta kulttuuri- ja henkistä perintöä. Tämän helpottamiseksi komissio esittää ehdotuksia lainsäädännöksi, joka mahdollistaa ns. orpojen teosten digitoinnin ja niiden saatavuuden verkossa (orpoja teoksia ovat esim. kirjat, sanomalehdet tai lehtiartikkelit, joita edelleen suojellaan tekijänoikeuksilla mutta oikeudenhaltijoita ei tunneta tai heitä ei voida löytää tekijänoikeusluvan hankkimiseksi). (Katso MEMO/11/333.) Komissio pyrkii parhaillaan saamaan aikaan kirjastojen, kustantajien, tekijöiden ja yhteisvalvontajärjestöjen välisen yhteistyöpöytäkirjan, joka helpottaisi lisensointiratkaisujen löytämistä sellaisten kirjojen digitoimista ja levittämistä varten, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla.

Teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset: Tuoteväärennökset ja laittomasti valmistetut tavarat (piratismi) muodostavat yhä suuremman uhkan taloudelle. Vuosina 2005–2009 EU:n rajoilla havaitut tapaukset, joissa teollis- ja tekijänoikeuksia epäiltiin rikottavan, lisääntyivät 26 704:stä 43 572:teen. Luova teollisuus arvioi, että Euroopan musiikki-, elokuva-, televisio- ja ohjelmistoala menetti piratismin vuoksi noin 10 miljardia euroa ja yli 185 000 työpaikkaa pelkästään vuonna 2008. Komissio aikoo tehostaa tähän liittyviä toimiaan. Ensimmäiseksi komissio tekee ehdotuksen asetukseksi, jolla vahvistetaan vuonna 2009 perustettua väärentämisen ja piratismin eurooppalaista seurantakeskusta osoittamalla eräitä sen tehtäviä sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (OHIM). Näin seurantakeskus voi hyötyä OHIM:n teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvästä asiantuntemuksesta ja sen vahvasta tavaramerkkeihin ja malleihin liittyvästä kokemuksesta. Ehdotus siirtyy nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi. Toiseksi komissio ehdottaa keväällä 2012 teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin tarkistamista (katso IP/04/540). Direktiivissä säädetään siviilioikeudellisista toimenpiteistä, joiden avulla oikeudenhaltijat voivat valvoa teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Direktiiviä tulisi kuitenkin mukauttaa erityisesti digitaalisen ympäristön erityshaasteiden vuoksi.

Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta: Tullit valvovat kaikkea EU:n ulkorajat ylittävää kauppaa: ne suorittavat valvontatoimia monia tarkoituksia varten ja niillä on keskeinen rooli teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kaupan torjumisessa. Pelkästään vuonna 2009 tulli löysi yli 40 000 epäilyttävää kuljetusta, joissa oli mukana 118 miljoonaa tavaraa. Suurin osa takavarikoiduista tavaroista on väärennetty tai valmistettu laittomasti. Tullin toiminta rajalla mahdollistaa kuitenkin hyvin monenlaisten teollis- ja tekijänoikeuksien valvomisen. Komissio ehdottaa osana tämänpäiväistä yleistä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa strategiaa myös uutta tulliasetusta, jotta voitaisiin entisestään vahvistaa tullitoimien oikeudellisia puitteita. Ehdotuksella pyritään myös torjumaan pienten väärennyserien lähettämistä postitse, koska suurin osa näistä tavaroista on hankittu internetin kautta.

Tausta

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat EU:n talouden kulmakivi ja keskeinen tekijä kasvun lisäämisessä. Vuonna 2009 10 suurimman tuotemerkin arvo EU-maissa oli keskimäärin lähes 9 prosenttia BKT:stä. Tekijänoikeusperusteisten toimialojen (ohjelmistojen, kirjojen ja sanomalehtien kustantamisen sekä musiikki- ja elokuva-alojen) panos EU:n BKT:hen vuonna 2006 oli 3,3 prosenttia. Aloilla toimii noin 1,4 miljoonaa pk-yritystä ja niillä on noin 8,5 miljoonaa työpaikkaa. Työpaikat ”osaamistalouden” aloilla lisääntyivät 24 prosenttia vuosina 1996–2006 verrattuna muiden alojen 6 prosenttiin.

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksista:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

Katso MEMO/11/332 ja MEMO/11/333

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

Lisätietoa uudesta teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevasta asetuksesta:

Katso MEMO/11/327

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar