Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/630

Brüssel, 24. mai 2011

Komisjon soovib loometöö ja innovaatilisuse toetamiseks uuendada intellektuaalomandiõiguste süsteemi

Intellektuaalomandiõigused, mis hõlmavad patente, kaubamärke, disainilahendusi ja geograafilisi tähiseid, samuti autoriõigusi ja nendega seonduvat (esitajad, tootjad ja ringhäälinguasutused), on eksisteerinud juba sajandeid. Sageli me ei märkagi nende mõju oma igapäevaelule, kus nendega on kaitstud tehnoloogia, mida kasutame (autod, mobiilitelefonid, rongid), toit, mida sööme, muusika, mida kuulame, ja filmid, mida vaatame. Kuid viimastel aastatel on tehnoloogia arengu ja ennekõike digitaalsete teenuste kasvava osakaalu tõttu intellektuaalomandiõiguste toimekeskkond täielikult muutnud. Seni kehtinud kombinatsioon Euroopa ja liikmesriikide eeskirjadest ei sobi enam ja reguleerimist tuleb ajakohastada. Seepärast võttis komisjon täna vastu ulatusliku strateegia, et anda intellektuaalomandiõiguste suhtes kohaldatavale õigusraamistikule uus kuju. Meie eesmärk on aidata leiduritel, loojatel ja tarbijatel kohaneda uute oludega ning luua uusi ärivõimalusi. Uute eeskirjadega püütakse tasakaalu viia ühelt poolt loometöö ja innovatsiooni edendamine, mille üks hoob on loovisiksuste tunnustamine ja neile rahaliste vahendite leidmine, ning teisalt võimalikult hõlpsa juurdepääsu tagamine intellektuaalomandiõigustega kaitstud kaupadele ja teenustele. Sellise tasakaalu saavutamine tooks innovaatika valdkonda rohkem investeeringuid ning tähendaks olukorra märgatavat muutumist ettevõtjate jaoks (alates sõltumatult tegutsevatest kunstnikest kuni suurte farmaatsiaettevõteteni. See soodustaks ELis majanduskasvu ning suurendaks konkurentsivõimet, mille teostumise eelduseks on ühtne turg. Tarbijatele avanevad suuremad ja lihtsamad võimalused juurdepääsuks teabele ja kultuurile, näiteks interneti vahendusel muusika kuulamiseks. Strateegias on püütud ette näha kõiki võimalikke intellektuaalomandiõigustega seotud probleeme – alates ettevõtjatele leiutiste kaitsmiseks vajalikest patentidest kuni leiutiste ebaseadusliku kasutamiseni, mille takistamiseks võeti samuti täna vastu ettepanek võltsimis- ja piraatlusvastaste meetmete karmistamiseks. Intellektuaalomandiõigusi käsitleva üldstrateegia esimesteks väljunditeks võib pidada tänaseid ettepanekuid nn orbteoste lihtsama litsentsimissüsteemi kohta, tänu millele on võimalik viia paljud kultuuritooted võrku, samuti ettepanekut uue määruse kohta, millega tugevdataks tollikontrolli selliste toodetega kauplemise üle, mille puhul on omandiõigusi rikutud.

„Euroopa majanduse jaoks on äärmiselt oluline tagada ühtse turu jaoks sobiv intellktuaalomandiõiguste kaitse. Edu sõltub ideede ja tehnoloogia uudsusest,” ütles siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier. „Kui õigusi ei kaitsta, siis innovatsiooni ei investeerita. Teisalt on nii uute ärimudelite tekkeks kui ka kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks vaja tarbijatele ja kasutajatele tagada juurdepääs kultuurisisule (nt muusika kuulamine interneti vahendusel). Meie tänane ülesanne on tasakaalustada need kaks eesmärki kogu intellektuaalomandiõiguste valdkonda silmas pidades. Euroopa intellektuaalomandialane raamistik peaks lähtuma ettevõtete ja kodanike huvidest ning sobima internetikeskkonda ja toetama ideede nimel peetavat üleilmset võidujooksu.”

Maksunduse ja tolliliidu eest vastutav volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Tänu tollikontrollile piiridel on olemas suurepärane võimalus kaitsta kodanikke ja seaduskuulekaid ettevõtjaid ning tolliasutuste osa võltsimise ja piraatluse vastu võitlemisel on ülimalt suur.” Ta lisas: „Olen veendunud, et intellektuaalomandiõigustele jõulise süsteemi sisseseadmine on oluline kogu ELi majanduse jaoks. Tänaste ettepanekute kohaselt suurenevad tolli võimalused intellektuaalomandiõigusi paremini kaitsta ja takistada kauplemist neid õigusi rikkuvate kaupadega.”

Strateegiaga kehtestatakse mitmed olulised lühi- ja pikaajalised poliitilised meetmed järgmistes valdkondades:

Patendisüsteem: Juba aprillis esitas komisjon ettepanekud ühtse patendikaitse kohta tõhustatud koostöö raames (vt IP/11/470). Töö jätkub ka ettepanekutega, mis keskenduvad ühtse patendikohtu loomisele klassikaliste Euroopa patentide ja tulevaste ühtse mõjuga Euroopa patentidega seotud kohtuasjade menetlemiseks. See vähendaks tunduvalt kohtukulusid ning aega, mis kulub patendiküsimustes tekkivate erimeelsuste lahendamiseks Ühtlasi suurendaks see ettevõtjate õiguskindlust.

Kaubamärgid: Kuigi kaubamärkide registreerimine ühtlustati ELis juba 20 aastat tagasi ja ühenduse kaubamärk võeti kasutusele 15 aastat tagasi, kasvab vajadus lihtsamate, tõhusamate ja järjekindlamate registreerimissüsteemide järele. Komisjonil on kavas esitada 2011. aasta jooksul ettepanekud, kuidas ajakohastada kaubamärkide süsteem nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil ning kohandada see internetiajastuga.

Geograafilised tähised: Geograafilised tähised seovad toote kvaliteedi toote geograafilise päritoluga. Kuid ELi tasandil ei ole praegu süsteemi, mis kaitseks selliseid mujalt kui põllumajandusest pärinevaid tooteid nagu Carrara marmor ja Solingeni nuga. See tähendab ebavõrdseid võimalusi ühtsel turul. Seepärast analüüsib komisjon 2011. ja 2012. aastal põhjalikult liikmesriikide kehtivat õigusraamistikku ning mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste kaitsmise võimalikku majanduslikku mõju. Sõltuvalt mõjuhinnangu tulemustest võidakse seejärel esitada õigusaktide ettepanekud.

Multiterritoriaalne litsentsimine: Kuigi autoriõiguse oluline reguleerimisala on suures osas ühtlustatud, litsentsitakse õigusi ikka veel riigi tasandil. Ühtset turgu silmas pidades on autoriõiguste litsentsimise lihtsustamine ja tasustamissüsteem üks kõige olulisemaid lahendamist vajavaid ülesandeid. 2011. aasta teisel poolel teeb komisjon ettepaneku luua õigusraamistik autoriõiguse tõhusaks multiterritoriaalseks ja kollektiivseks haldamiseks, eelkõige muusikasektoris. Kehtestatakse ka läbipaistva juhtimise ja tasude jagamise ühised eeskirjad. 2011. aasta teisel poolel käivitab komisjon ka arutelu küsimuste üle, mis on seotud audiovisuaalteoste levitamisega võrgus.

Digitaalraamatukogud: Euroopa rikast kultuuri- ja intellektuaalpärandit säilitavate ja levitavate Euroopa digitaalraamatukogude loomine on teadmistepõhise majanduse kujundamisel möödapääsmatu. Selle hõlbustamiseks esitab komisjon täna õigusakti ettepaneku nn orbteoste (raamatud, ajalehe- ja ajakirjaartiklid, mis on autoriõigustega kaitstud, kuid mille õiguste valdajad ei ole teada või õiguste omandamiseks leitavad) digitaliseerimise ja nende kättesaadavaks tegemise kohta võrgus (vt MEMO/11/333). Samaaegselt loodab komisjon sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumi raamatukogude, kirjastajate, autorite ja autoritasusid koguvate asutustega, et lihtsustada litsentsimist kaubandusvõrgust kadunud raamatute digitaliseerimiseks ja kättesaadavaks tegemiseks.

Intellektuaalomandiõiguste rikkumine: Võltsimine ja piraatlus on majanduse jaoks üha suurem probleem. Aastatel 2005–2009 kasvas selliste juhtude arv, kui kaupade puhul kahtlustati intellektuaalomandiõiguste rikkumist, ELi piiridel 29 704-lt 43 572-le. Loomesektori hinnangul tekitas piraatlus üksnes 2008. aastal Euroopa muusika-, filmi-, televisiooni- ja tarkvaratööstusele kahju 10 miljonit eurot, mistõttu kadus sellest sektorist rohkem kui 185 000 töökohta. Komisjon on kindlalt nõuks võtnud selles valdkonnas rohkem pingutada. Esiteks esitas komisjon täna määruse eelnõu, mis aitab tugevdada Euroopa võltsimis- ja piraatlusalast vaatluskeskust, mille komisjon asutas 2009. aastal, andes oma ülesanded üle Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM). See võimaldab vaatluskeskusel kasutada OHIMi intellektuaalomandialaseid teadmisi ja kogemusi kaubamärkide ja disainilahenduste alal. Eelnõu saadetakse seejärel arutamiseks Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule. Teiseks teeb komisjon 2012. aasta kevadel ettepaneku vaadata läbi intellektuaalomandiõiguste jõustamise direktiiv (vt IP/04/540). Direktiivis on sätestatud tsiviilõigusalased meetmed, mis lubavad õiguste valdajail jõustada oma intellektuaalomandiõigused, kuid mida tuleks kohandada eelkõige digitaalse keskkonna erinõudeid silmas pidades.

Intellektuaalomandiõiguste kaitse tollipoolne järelevalve: Tolli kontrolli all on kogu ELi välispiire ületav kaubavedu: kontrollitakse paljudel eri eesmärkidel ja tollil on keskne roll intellektuaalomandiõigus rikkuvate toodetega kauplemise vastu võitlemisel. Näiteks 2009. aastal pidas toll kinni üle 40 000 kahtlase saadetise 118 miljoni kaubaartikliga. Et enamik kinnipeetud kaupadest on kas võltsitud või piraatkaubad, saab toll tänu oma positsioonile piiril pöörata täitmisele väga erineva intellektuaalomandiga seotud õigusi. Intellektuaalomandiõiguste üldstrateegia raames teeb komisjon tollitegevuse õigusraamistiku edasiseks tugevdamiseks uue tollimääruse ettepaneku. Ettepanek hõlmab ka posti teel väikesaadetistena edastatavaid võltskaupu, sest valdav enamik sellistest kaupadest pärineb internetikaubandusest.

Taustteave

Intellektuaalomandiõigused on ELi majanduse nurgakivi ja selle üks peamisi kasvumootoreid. 2009. aastal moodustas kümne tipptootemargi väärtus ELi riikides keskmiselt ligi 9% SKPst. Autoriõigusel põhineva loomesektori (tarkvara-, raamatu-, ajalehe-, kirjastamis-, muusika- ja filmitööstus) osa ELi SKPs oli 2006. aastal 3,3% ning sektoris tegutses ligikaudu 1,4 miljonit VKEd 8,5 miljoni töötajaga. Tööhõive nn teadmistepõhises tööstuses kasvas ajavahemikul 1996–2006 24%, samal ajal kui muudes tööstusharudes oli kasv 6%.

Lisateave intellektuaalomandiõiguste kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

Vt MEMO/11/332 ja MEMO/11/333

Lisateave intellektuaalomaniõiguste tollipoolse järelevalve kohta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

Lisateave uue intellektuaalomandiõigusi käsitleva tollimääruse kohta:

Vt MEMO/11/327

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar