Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Bryssel den 24 maj 2011

Så ska EU få en trovärdig, rättvis och verkningsfull migrationspolitik

Kommissionen lägger fram ett åtgärdspaket för att bättre hantera migrationsströmmarna från södra Medelhavsområdet och ändringar av viseringsförordningen för att rätten till viseringsfritt resande inte ska missbrukas. Solidaritet med de EU-länder som drabbas hårdast av migrationstrycket och ett stärkt samarbete med länder utanför EU är av avgörande betydelse.

”Situationen i södra Medelhavsområdet kräver fortfarande åtgärder från EU:s sida”, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. ”EU har vidtagit flera åtgärder på kort sikt för att hjälpa länderna i Nordafrika att hantera migrationstrycket och att stödja de EU-länder som är direkt utsatta för migrationsströmmarna. EU har sett till att dessa hjälpinsatser är samstämmiga. Det förslag som jag lägger fram idag går längre än att tillgodose de mest brådskande behoven. Vi planerar att utarbeta ett mer strukturerat samarbete med länderna i Nordafrika. Det ligger i både EU:s och de nordafrikanska ländernas intresse att främja rörlighet och en väl förvaltad migration. EU kommer att bli allt mer beroende av arbetskraftsmigration och de möjligheter som de nordafrikanska länderna erbjuder bör utnyttjas på ett sätt som gagnar båda parter. Vi måste också göra det lättare för studerande, forskare och affärsfolk att besöka andra länder. Vi måste därför öppna nya, lagliga vägar till Europa, genom att intensifiera samarbetet med våra grannländer i söder, fastställa tydliga regler och se till att trygga förhållanden råder, så att rörligheten kan tjäna alla parters intressen. Vi måste också göra det lättare för människor att resa in i EU genom att ytterligare liberalisera bestämmelserna om visering. Samtidigt måste vi se till att våra avtal om viseringsliberalisering inte missbrukas. Därför lägger jag idag fram ett förslag om att införa en skyddsklausul som tillämpas under exceptionella omständigheter och på stränga villkor. Jag hoppas att detta kommer att öka medlemsstaternas förtroende och vilja att utöka viseringsfriheten i framtiden”.

I dag läggs följande initiativ fram:

- Meddelandet En dialog om migration, rörlighet och säkerhet med länderna i södra Medelhavsområdet

Kommissionen föreslår att dialoger om migration, rörlighet och säkerhet upprättas med de nordafrikanska länderna. Dialogerna bör omfatta alla migrationsrelaterade aspekter av EU:s framtida förbindelser med regionen. Partnerskap för rörlighet kommer att ingås, för att bättre hantera möjligheterna till laglig rörlighet mellan EU och de nordafrikanska länderna. Dessa partnerskap kommer att skräddarsys med de enskilda partnerländerna och i samarbete med EU-medlemsländerna. Avsikten är att de ska hjälpa länderna att bättre ta tillvara sin arbetskraftspotential, t.ex. genom stöd till utarbetande av rekryteringsprogram, erkännande av kvalifikationer eller stöd till återvändande migranter som vill delta i uppbyggnaden av sitt ursprungsland. Strukturerat samarbete av detta slag kan också hjälpa medlemsstaterna att komma tillrätta med brister på sina arbetsmarknader.

Underlättandet av rörlighet förutsätter naturligtvis att tillräckliga skyddsåtgärder har införts. Inom ramen för dialogen måste partnerländerna garantera att de genom verkningsfulla åtgärder kommer att motverka olaglig migration och att de återtar sina medborgare som inte har rätt att vistas i EU. Kommissionen har redan under de senaste veckorna tagit de första kontakterna med Tunisien och Egypten för att inleda dialogerna, och hoppas få med andra intresserade partner inom den närmaste framtiden.

- Årsrapporten om invandring och asyl (2010)

Årsrapporten om invandring och asyl för 2010 lyfter fram de främsta resultaten på migrationsområdet på EU-nivå och nationell nivå under fjolåret. T.ex. behandlas de åtgärder som gjorts för att stödja Grekland i förvaltningen av landets yttre gränser, bland annat Frontex utplacering av gränsvakter från andra europeiska länder vid den grekiska landgränsen mot Turkiet, samt det omfattande stöd som kommissionen och EU-länderna gett Grekland vid den fullständiga översynen av landets asylsystem. För att avhjälpa de brister som har konstaterats ges i rapporten politiska rekommendationer som rör förstärkning av gränskontrollen, motverkande av olaglig migration, främjande av laglig migration, utarbetande av ett gemensamt europeiskt asylsystem, integration av personer från länder utanför EU och utveckling av den externa dimensionen av EU:s migrationspolitik.

- Ett förslag om ändring av EU:s förordning nr 539/2001 om viseringar

Viseringspolitiken är ett viktigt inslag i en effektiv europeisk migrationspolitik. EU:s nuvarande lagstiftning på viseringsområdet medger inte ett snabbt beslutsfattande. Ett viseringskrav måste upphävas eller införas genom det vanliga medbeslutandeförfarandet, och det kan därför i vissa fall ta flera år. Enligt förslaget ska en skyddsklausul införas som under vissa exceptionella omständigheter gör det möjligt att återinföra viseringskravet för medborgare i ett land utanför EU. En sådan mekanism skulle ge EU ett verktyg – som får användas bara under exceptionella omständigheter – för att motverka eventuella allvarliga negativa följder av liberaliseringen av viseringsbestämmelserna, i synnerhet ett stort inflöde i EU av olagliga migranter eller personer som ansöker om asyl utan välgrundade skäl. De ändringar som föreslås kommer att stärka EU-medlemsländernas förtroende för förvaltningen på viseringsområdet och kommande liberaliseringar av viseringsbestämmelserna.

Nästa steg

Dessa initiativ är en första uppföljning av meddelandet om migration som antogs den 4 maj 2011. De kommer att diskuteras på rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 9 juni 2011 och kommer att bana vägen för en diskussion om EU:s asyl- och migrationspolitik mellan EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 24 juni 2011.

Närmare information

Se MEMO/11/328, MEMO/11/329 och MEMO/11/330

Mer om beståndsdelarna i en omfattande migrationspolitik (Kommissionens meddelande av den 4 maj): IP/11/532 och MEMO/11/273

Mer om kommissionens åtgärder på grund av migrationsströmmarna från Nordafrika: MEMO/11/226

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar