Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

V Bruslju, 24. maja 2011

Za verodostojno, pravično in učinkovito migracijsko politiko EU: pot naprej

Evropska komisija predlaga sveženj ukrepov za boljše upravljanje migracijskih tokov iz južnega Sredozemlja in spremembo uredbe o vizumih, da bi preprečili zlorabe pri potovanjih brez vizuma. Vsekakor ključna pri tem pa ostajata solidarnost z državami članicami, ki so migracijskim pritiskom najbolj izpostavljene, in tesnejše sodelovanje s tretjimi državami.

„Razmere v južnem Sredozemlju še naprej zahtevajo ukrepanje Evropske unije. EU je sprejela več kratkoročnih ukrepov, da bi severnoafriškim državam pomagala pri obvladovanju migracijskih pritiskov in podprla države članice, ki so najbolj na udaru. S tem je zagotovila usklajen odziv EU za tiste, ki potrebujejo našo pomoč. Moj današnji predlog pa gre dlje od najbolj nujnih potreb. Želimo si doseči bolj strukturirano sodelovanje s severnoafriškimi državami. Spodbujanje mobilnosti in dobro upravljanih migracij je v interesu tako EU kot držav Severne Afrike. Evropa bo vedno bolj odvisna od delovnih migracij in potencial severnoafriških držav bi bilo treba izkoristiti v dobro obeh strani. Prav tako moramo obisk drugih držav olajšati študentom, raziskovalcem in poslovnežem. V ta namen moramo odpreti več zakonitih poti v Evropo. Okrepiti moramo sodelovanje z južnimi sosedi, določiti jasna pravila in zagotoviti varne pogoje, da bi bila taka gibanja v korist vseh udeleženih strani. Lažje potovanje v EU pa moramo omogočiti tudi z nadaljnjo liberalizacijo vizumskega režima. Hkrati moramo zagotoviti, da pri naših sporazumih o liberalizaciji vizumskega režima ne prihaja do zlorab. Zato danes predlagam uvedbo zaščitne klavzule, ki bi se uporabljala pod izjemnimi in zelo strogimi pogoji. Upam, da se bo s tem okrepilo zaupanje držav članic in uvedlo več brezvizumskih režimov v prihodnje“, je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Med danes sprejetimi pobudami so:

– Sporočilo o dialogu z južnosredozemskimi državami o migracijah, mobilnosti in varnosti

Komisija predlaga vzpostavitev dialoga o migracijah, mobilnosti in varnosti z državami Severne Afrike. Ta dialog mora vključevati vse vidike prihodnjih odnosov EU s to regijo, ki so povezani z migracijami. Za boljše upravljanje zakonitih migracij med EU in severnoafriškimi državami se bodo sklepala partnerstva za mobilnost, ki bodo oblikovana z vsako partnersko državo posebej in v sodelovanju z državami članicami EU. Taka partnerstva bi državam lahko pomagala bolje uporabiti potencial svoje delovne sile, s tem ko bi, denimo, nudila podporo pri oblikovanju programov zaposlovanja ali prepoznavanju znaj in spretnosti. Ali pa bi pomagala migrantom, ki so se vrnili v svojo državo izvora in želijo prispevati k njenemu napredku. Tovrstno strukturirano sodelovanje bi bilo tudi v pomoč državam članicam pri reševanju pomanjkanja ustrezne delovne sile na svojih trgih dela.

Seveda pa so za spodbujanje prostega gibanja oseb potrebni zadostni zaščitni ukrepi. Naši partnerji bodo morali v okviru dialoga zagotoviti, da bodo sprejeli vse potrebne ukrepe za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in omogočili vrnitev svojih državljanov, ki nimajo pravice ostati v Evropi. Za začetek dialoga je Komisija v preteklih tednih že navezala prve stike s Tunizijo in Egiptom. Upa pa, da bo v bližnji prihodnosti v dialog pritegnila še druge zainteresirane partnerje.

– Letno poročilo o priseljevanju in azilu (2010)

V letnem poročilu o priseljevanju in azilu (2010) je izpostavljeno najpomembnejše dogajanje na področju migracij v EU in državah članicah v lanskem letu. Poudarjeni so na primer ukrepi v pomoč Grčiji pri upravljanju njenih zunanjih meja, med katerimi je bila napotitev mejnih straž agencije Frontex, sestavljenih iz pripadnikov drugih evropskih držav, na grško-turško kopensko mejo. Ali pa obsežna pomoč Komisije in držav članic Grčiji pri sedanji celoviti reformi njenega azilnega sistema. Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti poročilo vključuje politična priporočila, ki se nanašajo na okrepitev mejnega nadzora, preprečevanje nezakonitega priseljevanja, olajšanje zakonitega priseljevanja, razvoj skupnega evropskega azilnega sistema, vključevanje državljanov tretjih držav in razvoj zunanje razsežnosti migracijske politike EU.

– Predlog za spremembo uredbe EU o vizumih (Uredba Sveta (ES) št. 539/2001)

Vizumska politika je ključni element učinkovite evropske migracijske politike. Trenutna zakonodaja EU na področju vizumske politike ne omogoča hitrega odločanja. Postopek odprave ali uvedbe vizumske obveznosti poteka po rednem zakonodajnem postopku in lahko zato traja tudi nekaj let. Predlagane spremembe predvidevajo uvedbo zaščitne klavzule, ki bi v nekaterih izjemnih pogojih dopustila začasno ponovno uvedbo vizumske obveznosti za državljane tretje države. S takim mehanizmom bi EU dobila orodje, ki bi ga uporabila le v izjemnih okoliščinah in bi omogočalo izravnavo morebitnih hujših negativnih posledic liberalizacije vizumskega režima, zlasti v primeru prihoda velikega števila nezakonitih priseljencev ali prosilcev za azil z neutemeljenimi prošnjami v EU. Predlagane spremembe bodo pomagale okrepiti zaupanje držav članic v upravljanje vizumov in prihodnje liberalizacije vizumskega režima.

Naslednji korak

Te pobude so prvi nadaljnji ukrep na podlagi sporočila o migracijah, ki je bilo sprejeto 4. maja 2011. O njih bo 9. junija 2011 razpravljal Svet EU za pravosodje in notranje zadeve, prispevale pa bodo tudi k pripravi razprave o evropski azilni in migracijski politiki med voditelji držav in vlad EU, ki bo potekala v okviru zasedanja Evropskega sveta 24. junija 2011 v Bruslju.

Dodatne informacije

Glej MEMO/11/328, MEMO/11/329 in MEMO/11/330

Več o različnih vidikih migracijske politike (sporočilo Komisije o migracijah z dne 4. maja 2011): IP/11/532 in MEMO/11/273

Več o odzivu Evropske komisije na migracijske tokove iz Severne Afrike: MEMO/11/226

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar