Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

V Bruseli 24. mája 2011

Dôveryhodná, spravodlivá a účinná migračná politika EÚ: cesta vpred

Komisia navrhuje súbor opatrení zameraných na zlepšenie riadenia migračných tokov z oblasti južného Stredozemia, ako aj zmenu a doplnenie nariadenia o vízach, ktorých cieľom je zaistiť, aby bezvízový styk nebol zneužívaný. Solidarita s členskými štátmi, ktoré sú vystavené najväčšiemu migračnému tlaku, a užšia spolupráca s tretími krajinami majú naďalej kľúčový význam.

„Situácia v južnom Stredozemí si naďalej vyžaduje, aby EÚ konala. EÚ prijala množstvo krátkodobých opatrení, aby pomohla severoafrickým krajinám zvládnuť migračné tlaky a aby podporila nové členské štáty, ktoré stoja v prvej línii, a aby tak zaistila koordinovanú odpoveď EÚ vo vzťahu k tým, ktorí potrebujú našu pomoc. To, čo dnes navrhujem, prekračuje rámec naliehavých potrieb. Naším zámerom je rozvinúť s krajinami severnej Afriky štruktúrovanejšiu spoluprácu. Podpora mobility a dobre riadenej migrácie sú v záujme nielen EÚ, ale aj severoafrických krajín. Európa bude čoraz viac závislá od migrácie pracovnej sily a potenciál existujúci v severoafrických krajinách by sa mal využiť spôsobom, ktorý bude prospešný pre obe strany. Musíme tiež dosiahnuť, aby študenti, výskumníci a podnikatelia mohli jednoduchšie navštevovať iné krajiny. Na to potrebujeme vytvoriť viac zákonných spôsobov príchodu do Európy, a to zintenzívnením spolupráce s našimi južnými susedmi, stanovením jasných pravidiel a zaistením, aby takýto pohyb bol v záujme všetkých zúčastnených strán. Musíme tiež ľuďom uľahčiť cestovanie do EÚ prostredníctvom ďalšej liberalizácie vízového režimu. Zároveň je potrebné zaistiť, aby nedochádzalo k zneužívaniu našich dohôd o liberalizácii vízového režimu. Preto dnes navrhujem zaviesť ochrannú doložku pre výnimočné a veľmi úzko vymedzené okolnosti. Dúfam, že tento krok pomôže zvýšiť dôveru členských štátov a ich vôľu zaviesť ďalšie bezvízové režimy v budúcnosti,” uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Dnešné iniciatívy zahŕňajú:

- Oznámenie o „dialógu o migrácii, mobilite a bezpečnosti s krajinami južného Stredozemia“.

Komisia navrhuje začať dialóg o migrácii, mobilite a bezpečnosti so severoafrickými krajinami. Dialóg by sa mal týkať všetkých aspektov budúcich vzťahov EU s týmto regiónom, ktoré súvisia s migráciou. Dohodnú sa partnerstvá v oblasti mobility s cieľom lepšie riadiť možnosti legálnej mobility medzi EÚ a severoafrickými krajinami. Tieto partnerstvá budú uzatvárané individuálne s jednotlivými partnerskými krajinami a v spolupráci s členskými štátmi EÚ. Krajinám by mali pomôcť lepšie využiť ich potenciál v oblasti pracovných síl, napríklad poskytovaním pomoci pri rozvoji náborových programov, uznávaní zručností alebo prostredníctvom podpory migrantov, ktorí sa vrátili do svojej krajiny pôvodu a chcú sa podieľať na jej rozvoji. Takáto štruktúrovaná spolupráca by tiež mala pomôcť členským štátom riešiť ich problémy súvisiace s nedostatkom pracovnej sily na trhu práce.

Toto uľahčenie pohybu však samozrejme musia sprevádzať dostatočné záruky. V rámci dialógu budú musieť naši partneri zaručiť, že prijmú účinné opatrenia na predchádzanie nelegálnej migrácii a že umožnia návrat svojich občanov, ktorí sa v Európe zdržiavajú neoprávnene. Komisia už v uplynulých týždňoch nadviazala prvé kontakty s Tuniskom a Egyptom s cieľom začať takýto dialóg a dúfa, že s ďalšími zainteresovanými stranami začne rokovať v blízkej budúcnosti.

- Výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2010

Výročná správa o prisťahovalectve a azyle za rok 2010 sa zameriava na vývoj v oblasti migrácie, ku ktorému došlo počas minulého roka na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov. Poukazuje napríklad na opatrenia prijaté na pomoc Grécku pri riadení jeho vonkajších hraníc, ktoré spočívali v nasadení príslušníkov pohraničnej stráže z iných európskych krajín na gréckej pozemnej hranici s Tureckom agentúrou FRONTEX, ako aj rozsiahlu pomoc, ktorú Grécku poskytli Komisia a členské štáty, pri prebiehajúcej reorganizácii jeho azylového systému. Správa obsahuje politické odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa týkajú najmä posilnenia kontroly hraníc, predchádzania nelegálnej migrácii, budovania spoločného európskeho azylového systému, integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a rozvoja vonkajšieho rozmeru migračnej politiky EÚ.

- návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 539/2001 o vízach

Vízová politika je kľúčovým prvokom účinnej európskej migračnej politiky. Súčasné právne predpisy EÚ v oblasti vízovej politiky neumožňujú rýchle prijímanie rozhodnutí. Zrušenie alebo zavedenie vízovej povinnosti sa uskutočňuje v rámci bežného postupu spolurozhodovania a môže preto trvať až niekoľko rokov. V rámci navrhovanej zmeny a doplnenia sa predpokladá zavedenie ochrannej doložky, ktorá by za určitých výnimočných okolností umožňovala dočasné opätovné zavedenie vízovej povinnosti pre občanov tretej krajiny. Prostredníctvom tohto mechanizmu by EÚ získala nástroj, ktorý by sa používal len za výnimočných okolností a ktorý by umožňoval kompenzovať potenciálne nepriaznivé dôsledky liberalizácie vízových režimov, a to najmä príchod veľkého počtu nelegálnych migrantov alebo žiadateľov o azyl, ktorých žiadosti sú neopodstatnené, do EÚ. Navrhované zmeny a doplnenia pomôžu zvýšiť dôveru členských štátov v koordináciu vízovej politiky a liberalizácie vízových režimov v budúcnosti.

Ďalšie kroky

Tieto iniciatívy sú prvými opatreniami nadväzujúcimi na oznámenie o migrácii, ktoré bolo prijaté 4. mája 2011. Diskutovať sa o nich bude na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa uskutoční 9. júna 2011, a poslúžia pri príprave východísk pre diskusiu o európskej azylovej a migračne politike medzi hlavami štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční 24. júna 2011 v Bruseli.

Ďalšie informácie

Pozri MEMO/11/328, MEMO/11/329 a MEMO/11/330.

Ďalšie informácie o komplexnej politike v oblasti migrácie (oznámenie Komisie o migrácii zo 4. mája): IP/11/532 a MEMO/11/273

Ďalšie informácie o reakcii Európskej komisie na migračné toky zo severnej Afriky: MEMO/11/226

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar