Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Bruksela, dnia 24 maja 2011 r.

Wiarygodna, sprawiedliwa i skuteczna polityka migracyjna UE: kierunek dalszych działań

Komisja proponuje pakiet środków, którego celem jest lepsze zarządzanie przepływami migracyjnymi z południowego regionu Morza Śródziemnego, a także zmiany w rozporządzeniu wizowym, aby zapobiec nadużyciom w ruchu bezwizowym. Solidarność z państwami członkowskimi najbardziej narażonymi na presję migracyjną oraz ściślejsza współpraca z państwami trzecimi nadal pozostają kwestiami o absolutnie kluczowym znaczeniu.

„Sytuacja w południowym regionie Morza Śródziemnego nadal wymaga działań ze strony UE. UE podjęła szereg krótkoterminowych środków mających na celu pomoc państwom Afryki Północnej przy opanowaniu presji migracyjnej oraz wsparcie państw członkowskich najbardziej narażonych na tę presję, zapewniając spójną odpowiedź UE na potrzeby osób, które w największym stopniu wymagają naszej pomocy. To, co chcę dzisiaj zaproponować, wykracza poza te pilne potrzeby. Planujemy rozwinąć bardziej zorganizowaną współpracę z państwami Afryki Północnej. Wspieranie mobilności i odpowiednio kontrolowanej migracji leży w interesie zarówno UE, jak i państw Afryki Północnej. Europa będzie coraz bardziej zależna od migracji zarobkowej i potencjału, dlatego należy wykorzystać w sposób korzystny dla obu stron potencjał, jaki oferują państwa Afryki Północnej. Musimy również ułatwić odwiedzanie innych państw studentom, naukowcom i przedsiębiorcom. W tym celu musimy otworzyć więcej legalnych dróg dostępu do Europy poprzez zwiększenie intensywności współpracy z naszymi południowymi sąsiadami, ustanowienie jasnych zasad i zapewnienie bezpiecznych warunków, aby tego rodzaju przepływy osób były korzystne dla wszystkich stron. Musimy również ułatwić podróżowanie do UE, przeprowadzając dalszą liberalizację przepisów wizowych. Równocześnie musimy pilnować, by nasze porozumienia w sprawie liberalizacji przepisów wizowych nie były nadużywane. Dlatego właśnie proponuję dziś wprowadzenie klauzuli ochronnej w wyjątkowych i wyraźnie określonych okolicznościach. Mam nadzieję, że pomoże to zwiększyć pewność państw członkowskich i pozwoli wprowadzić w przyszłości więcej mechanizmów ruchu bezwizowego” – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Dzisiejsza inicjatywa obejmuje:

- Komunikat pt. „Dialog na rzecz migracji, mobilności i bezpieczeństwa z państwami południowego regionu Morza Śródziemnego”

Komisja proponuje nawiązanie dialogu na rzecz migracji, mobilności i bezpieczeństwa z państwami Afryki Północnej. Dialog ten powinien obejmować wszystkie związane z migracją aspekty przyszłych stosunków UE z tym regionem. Partnerstwa na rzecz mobilności będą zawierane w celu lepszego zarządzania możliwościami legalnej mobilności między UE i państwami Afryki Północnej. Partnerstwa te będą dostosowane do konkretnych potrzeb danego państwa partnerskiego i ustalane we współpracy z państwami członkowskimi UE. Powinny one pomagać tym państwom w lepszym wykorzystaniu potencjału ich rynków pracy, na przykład poprzez zapewnianie wsparcia przy opracowaniu programów rekrutacji, uznawaniu kwalifikacji lub poprzez pomoc powracającym migrantom, którzy chcą pomagać w budowaniu swojego państwa pochodzenia. Taka zorganizowana współpraca powinna również pomóc państwom członkowskim uzupełnić niedobory pracowników.

Oczywiście ułatwieniu przepływu osób muszą towarzyszyć odpowiednie środki ochronne. W ramach prowadzonego dialogu nasi partnerzy będą musieli zapewnić, że wprowadzą wszelkie skuteczne środki przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz umożliwią powrót swoim obywatelom nieposiadającym prawa do pobytu w Europie. Aby rozpocząć ten dialog, w ostatnich tygodniach Komisja nawiązała już pierwsze kontakty z Tunezją i Egiptem oraz ma nadzieję nawiązać w najbliższej przyszłości kontakty z innymi zainteresowanymi partnerami.

- Sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu (za 2010 r.)

W sprawozdaniu rocznym na temat imigracji i azylu (za 2010 r.) wymienia się główne wydarzenia w dziedzinie migracji na szczeblu UE i krajowym odnotowane w ostatnim roku. Wskazuje się na przykład na środki przyjęte w celu wsparcia Grecji w kontroli jej granic zewnętrznych, które obejmowały wysłanie przez FRONTEX służb straży granicznej z innych państw UE na granicę lądową między Grecją a Turcją, a także szeroko zakrojoną pomoc udzieloną Grecji przez Komisję i państwa członkowskie w trwającym całościowym przeglądzie krajowego systemu azylowego. W celu zaradzenia wskazanym niedociągnięciom, sformułowano w sprawozdaniu zalecenia polityczne dotyczące wzmocnienia kontroli granic, zapobiegania migracji nielegalnej, ułatwienia migracji legalnej, rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego, integracji obywateli państw trzecich oraz rozwinięcia zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej UE.

- Wniosek w sprawie zmiany unijnego rozporządzenia 539/2001 w sprawie wiz

Polityka wizowa jest podstawowym elementem skutecznej polityki migracyjnej UE. Obecne prawodawstwo UE dotyczące polityki wizowej nie pozwala na szybkie podejmowanie decyzji. Procedura znoszenia lub wprowadzania obowiązków w zakresie wiz jest prowadzona w ramach procedury współdecyzji, dlatego może trwać nawet kilka lat. W ramach proponowanych zmian przewiduje się wprowadzenie klauzuli ochronnej, która umożliwiałaby – na pewnych wyjątkowych warunkach – tymczasowe ponowne wprowadzenie obowiązku wizowego wobec obywateli państwa trzeciego. Mechanizm ten zapewniałby UE narzędzie, z którego korzystałaby tylko w wyjątkowych okolicznościach w celu zrównoważenia potencjalnych poważnych negatywnych skutków liberalizacji przepisów wizowych, w szczególności w przypadku przyjazdu do UE dużej liczby nielegalnych migrantów lub osób ubiegających się o azyl, których racje nie są uzasadnione. Proponowane zmiany pozwolą zwiększyć zaufanie państw członkowskich do mechanizmów zarządzania systemem wizowym i do przyszłej liberalizacji przepisów wizowych. Dalsze działania

Inicjatywy te stanowią pierwszy zestaw działań podejmowanych w następstwie przyjętego w dniu 4 maja 2011 r. komunikatu w sprawie migracji. Będą one przedmiotem rozmów na zbliżającym się posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 9 czerwca 2011 r. i pozwolą przygotować grunt pod dyskusję na temat europejskiej polityki azylowej i migracyjnej między szefami państw i rządów UE podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniu 24 czerwca 2011 r.

Więcej informacji

Zob. MEMO/11/328, MEMO/11/329 i MEMO/11/330.

Więcej informacji na temat elementów szeroko zakrojonej polityki migracyjnej (komunikat Komisji w sprawie migracji z dnia 4 maja br.): IP/11/532 i MEMO/11/273.

Więcej informacji o działalności Komisji Europejskiej w obliczu napływów migracyjnych z Afryki Północnej: MEMO/11/226.

Strona internetowa Cecilii Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.


Side Bar