Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Brussel, 24 mei 2011

Een geloofwaardig, eerlijk en doeltreffend EU‑migratiebeleid: verdere stappen

De Commissie stelt een pakket maatregelen voor om de migratiestromen uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied beter te beheren, en wijzigingen van de visumverordening om ervoor te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid zonder visum te reizen. Solidariteit met de lidstaten waar de migratiedruk het grootst is en betere samenwerking met derde landen blijven absoluut centraal staan.

"Gelet op de situatie in het zuidelijke Middellandse Zeegebied is het nodig dat de EU nadere actie onderneemt. De EU heeft een aantal kortetermijnmaatregelen genomen om de Noord‑Afrikaanse landen bij te staan in het beheer van de migratiestromen, de meest getroffen lidstaten te ondersteunen en de manier waarop de EU omgaat met degenen die onze hulp nodig hebben, te stroomlijnen. Mijn voorstellen van vandaag gaan verder dan de noden van de dag. Het is de bedoeling om de samenwerking met de Noord‑Afrikaanse landen beter te structureren. Zowel de EU als de landen van Noord‑Afrika hebben er belang bij dat mobiliteit wordt aangemoedigd en migratie goed wordt beheerd. Europa zal steeds meer arbeidsmigranten nodig hebben en het potentieel dat in de Noord‑Afrikaanse landen aanwezig is, moet zodanig worden benut dat beide partijen er wel bij varen. Ook moeten we het voor studenten, onderzoekers en zakenlui gemakkelijker maken om onze landen te bezoeken. Door diepgaander samen te werken met onze zuidelijke buren, duidelijke regels vast te stellen en te zorgen voor de juiste voorwaarden om migratie voor alle partijen voordelig te maken, moeten we meer legale wegen naar Europa openen. Voorts moeten we het via visumversoepeling gemakkelijker maken om naar de EU te reizen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze visumversoepelingsovereenkomsten. Daarom stel ik vandaag de invoering voor van een vrijwaringsclausule, waarop in uitzonderlijke omstandigheden — die strikt omschreven zijn — een beroep kan worden gedaan. Ik hoop dat de lidstaten hierdoor meer vertrouwen zullen krijgen en dat er in toekomst meer visumvrije regelingen kunnen worden ingevoerd", aldus Cecilia Malmström, EU‑commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Vandaag zijn de volgende initiatieven gepresenteerd:

- Een mededeling over een "dialoog over migratie, mobiliteit en veiligheid met de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied"

De Commissie stelt voor met de Noord‑Afrikaanse landen in dialoog te treden over migratie, mobiliteit en veiligheid. In die dialoog moeten alle migratiegerelateerde aspecten van de toekomstige betrekkingen van de EU met de regio aan bod komen. Om de mogelijkheden van legale mobiliteit tussen de EU en de Noord‑Afrikaanse landen beter te beheren, zullen er mobiliteitspartnerschappen worden gesloten. In samenwerking met de EU‑lidstaten zullen die partnerschappen worden toegesneden op elk partnerland, met de bedoeling dat hun arbeidspotentieel beter wordt benut. Dit kan bijvoorbeeld door aanwervingsprogramma's te ontwikkelen, vaardigheden te erkennen of migranten bij te staan die terugkeren om hun land van herkomst te helpen opbouwen. Met een gestructureerde samenwerking zullen de lidstaten hun tekorten op de arbeidsmarkt beter kunnen opvangen.

Voor een versoepeling van de migratiewetgeving moeten er natuurlijk voldoende garanties worden gegeven. In het kader van de dialoog zullen onze partners moeten garanderen dat zij alle mogelijke maatregelen zullen nemen om illegale migratie te voorkomen en dat zij de terugkeer zullen toestaan van hun onderdanen die geen recht van verblijf in Europa hebben. De voorbije weken heeft de Commissie reeds eerste contacten gelegd met Tunesië en Egypte om een dialoog te starten en ze hoopt in de nabije toekomst ook contacten te leggen met andere partners die belangstelling hebben.

- Het jaarverslag over immigratie en asiel 2010

In het jaarverslag over immigratie en asiel 2010 worden de belangrijkste ontwikkelingen op EU‑ en nationaal niveau op het gebied van migratie van vorig jaar besproken. Zo zijn er maatregelen genomen om Griekenland te helpen bij het beheer van zijn buitengrenzen: Frontex heeft grenswachten uit andere Europese landen ingezet aan de Griekse landgrens met Turkije en de Commissie en de lidstaten hebben uitgebreide bijstand verleend in verband met de algehele herziening van het asielsysteem van Griekenland. In het verslag worden politieke aanbevelingen gedaan om de zwakke punten te verhelpen: de versterking van de grenscontroles, de voorkoming van illegale migratie, de versoepeling van legale migratie, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees asielsysteem, de integratie van onderdanen van derde landen en de ontwikkeling van de externe dimensie van het migratiebeleid van de EU.

- Een voorstel om Verordening 539/2001 (de visumverordening) te wijzigen

Het visumbeleid is een cruciaal onderdeel van een doeltreffend Europees migratiebeleid. Op basis van de huidige EU‑wetgeving inzake het visumbeleid is snelle besluitvorming niet mogelijk. Om de visumplicht in te voeren of op te heffen moet de gewone medebeslissingsprocedure worden gevolgd, wat een paar jaar in beslag kan nemen. Daarom wordt onder meer voorgesteld om een vrijwaringsclausule in te voeren, waardoor in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden de visumplicht opnieuw tijdelijk kan worden ingevoerd voor de onderdanen van een bepaald derde land. Met dat mechanisme zou de EU beschikken over een instrument dat zij uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden kan gebruiken om de mogelijke ernstige nadelige gevolgen van een visumversoepeling te neutraliseren en te voorkomen dat illegale migranten of asielzoekers zonder gegronde redenen massaal naar de EU komen. Door de voorgestelde wijzigingen zullen de lidstaten meer vertrouwen krijgen in het visumbeheer en de toekomstige visumversoepelingen.

Deze initiatieven vormen de eerste follow‑up van de mededeling inzake migratie die op 4 mei 2011 werd aangenomen. Zij zullen worden besproken op de volgende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9 juni 2011 en het uitgangspunt vormen voor de bespreking van het Europees asiel‑ en migratiebeleid die tussen de EU‑staatshoofden en regeringsleiders zal plaatsvinden op de Europese Raad van 24 juni 2011 in Brussel.

Voor meer informatie

MEMO/11/328, MEMO/11/329 en MEMO/11/330

Voor meer informatie over de onderdelen van een breed migratiebeleid (mededeling van de Commissie inzake migratie van 4 mei): IP/11/532 en MEMO/11/273

Voor meer informatie over de respons van de Europese Commissie op de migratiestromen vanuit Noord-Afrika: MEMO/11/226

Website van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Website DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar