Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Briselē, 2011. gada 24. maijā

Uzticama, taisnīga un efektīva ES migrācijas politika: turpmākā rīcība

Komisija ierosina vairākus pasākumus, kas paredzēti, lai labāk pārvaldītu migrācijas plūsmas no Vidusjūras dienvidu reģiona, kā arī Vīzu regulas grozījumus, lai nodrošinātu, ka bezvīzu ceļošanas režīms netiek ļaunprātīgi izmantots. Joprojām ļoti svarīgi ir nodrošināt solidaritāti ar dalībvalstīm, kuras ir visvairāk pakļautas migrācijas spiedienam, kā arī ciešāku sadarbību ar trešām valstīm.

„Lai atrisinātu situāciju Vidusjūras dienvidu reģionā, ir nepieciešama turpmāka ES rīcība. ES jau ir veikusi vairākus īstermiņa pasākumus, lai palīdzētu Ziemeļāfrikas valstīm risināt jautājumus saistībā ar migrācijas spiedienu un lai atbalstītu visvairāk ietekmētās dalībvalstis, nodrošinot saskaņotu ES atbildi tiem, kuriem vajadzīga mūsu palīdzība. Tomēr šodien ierosinātie pasākumi ir plašāki nekā neatliekamu vajadzību apmierināšana. Mūsu plāns ir izveidot strukturētāku sadarbību ar Ziemeļāfrikas valstīm. Mobilitātes un efektīvi pārvaldītas migrācijas veicināšana ir gan ES, gan Ziemeļāfrikas valstu interesēs. Eiropa būs arvien atkarīgāka no darbaspēka migrācijas, un Ziemeļāfrikas valstu piedāvātais potenciāls jāizmanto savstarpēji izdevīgā veidā. Mums arī jānodrošina, lai studenti, pētnieki un uzņēmēji varētu vienkāršāk ceļot uz citām valstīm. Šim nolūkam mums ir jāatver vairāk likumīgu ceļu uz Eiropu, palielinot sadarbību ar mūsu dienvidu kaimiņiem, ieviešot skaidrus noteikumus un izveidojot drošus apstākļus, lai apmierinātu visu pušu intereses. Mums arī jāatvieglo ceļošana uz ES, veicot vīzu režīma turpmāku liberalizāciju. Tajā pašā laikā mums jānodrošina, ka mūsu nolīgumi par vīzu režīma liberalizāciju netiek ļaunprātīgi izmantoti. Tāpēc šodien es ierosinu ieviest drošības klauzulu, ko piemēros tikai ļoti stingros ārkārtas apstākļos. Es ceru, ka tas palīdzēs palielināt dalībvalstu uzticību un vēlmi nākotnē ieviest vairāk bezvīzu režīmu”, teica ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Šodien pieņemtās iniciatīvas ir šādas.

- Paziņojums „Dialogs par migrāciju, mobilitāti un drošību ar Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm”

Komisija ierosina ar Ziemeļāfrikas valstīm izveidot dialogu par migrāciju, mobilitāti un drošību. Šajā dialogā būtu jāiekļauj visi ar migrāciju saistītie jautājumi, kas izriet no ES turpmākajām attiecībām ar minēto reģionu. Tiks noslēgtas vienošanās par mobilitātes partnerībām, lai labāk pārvaldītu likumīgo mobilitāti starp ES un Ziemeļāfrikas valstīm. Šīs īpašās partnerības izveidos sadarbībā ar katru partnervalsti un ES dalībvalstīm. Tās palīdzēs valstīm labāk izmantot darbaspēka potenciālu, piemēram, sniedzot palīdzību saistībā ar darbā pieņemšanas programmu izveidi, kvalifikāciju atzīšanu vai atbalstu migrantiem, kuri ir atgriezušies savās izcelsmes valstīs un vēlas sniegt ieguldījumu to attīstībā. Šāda strukturēta sadarbība palīdzētu arī dalībvalstīm novērst darbaspēka trūkumu.

Protams, lai atvieglotu šādu pārvietošanos, ir jānodrošina piemēroti aizsardzības pasākumi. Dialoga laikā mūsu partneriem būs jānodrošina, ka tiek veikti visi efektīvie pasākumi, lai novērstu nelegālo migrāciju, un ka to pilsoņi, kuriem nav tiesību uzturēties Eiropā, var atgriezties savās valstīs. Pagājušajās nedēļās Komisija jau sazinājās ar Tunisiju un Ēģipti, lai uzsāktu šādus dialogus, un tā cer tuvākajā nākotnē uzsākt sadarbību arī ar citiem ieinteresētajiem partneriem.

- Gada ziņojums par imigrāciju un patvērumu (2010. gads)

Gada ziņojumā par imigrāciju un patvērumu (2010. gads) ir uzsvērti galvenie panākumi, kas ES un valstu līmenī pagājušajā gadā sasniegti migrācijas jomā. Tajā norādīti, piemēram, pasākumi, kas veikti, lai Grieķijai palīdzētu pārvaldīt tās ārējās robežas, tostarp gadījums, kad FRONTEX šim nolūkam uz Grieķijas sauszemes robežas ar Turciju nosūtīja robežsargus no citām Eiropas valstīm, kā arī lielais atbalsts, ko Komisija un dalībvalstis sniedza Grieķijai, lai veiktu valsts patvēruma sistēmas pilnīgu pārskatīšanu. Šajā ziņojumā ir iekļauti politikas jomas ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, lai, piemēram, pastiprinātu robežu kontroli, novērstu nelegālo migrāciju, veicinātu likumīgo migrāciju, izveidotu kopēju Eiropas patvēruma sistēmu, integrētu trešo valstu pilsoņus un attīstītu ES migrācijas politikas ārējo dimensiju.

- Priekšlikums veikt grozījumus Regulā (ES) Nr.539/2001 par vīzām

Vīzu politika ir efektīvas Eiropas migrācijas politikas būtiska sastāvdaļa. Pašreizējie ES tiesību akti vīzu politikas jomā nenodrošina iespēju ātri pieņemt lēmumus. Vīzas prasības ievieš vai atceļ, izmantojot parasto koplēmuma procedūru, un šis process var ilgt pat vairākus gadus. Ierosinātie grozījumi paredz ieviest drošības klauzulu, kas konkrētos ārkārtas apstākļos ļautu pagaidu kārtā atjaunot vīzas prasību trešo valstu pilsoņiem. Šāds mehānisms ES nodrošinātu instrumentu, kas izmantojams vienīgi ārkārtas apstākļos un kas ļautu novērst jebkādas iespējamas negatīvas sekas, ko rada vīzu režīma liberalizācija, kā arī nelegālo migrantu vai patvēruma meklētāju, kuru pieprasījumi nav pietiekami pamatoti, lielu pieplūdumu ES. Ierosinātie grozījumi palīdzēs uzlabot dalībvalstu uzticību vīzu režīma pārvaldībai un vīzu režīma turpmākai liberalizācijai.

Nākamais solis

Šīs iniciatīvas ir pirmais pasākums pēc paziņojuma par migrāciju, ko pieņēma 2011. gada 4. maijā. Tās tiks apspriestas nākamajā Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē 2011. gada 9. jūnijā un palīdzēs sagatavot pamatu apspriedēm starp ES valstu un valdību vadītājiem par Eiropas politiku pavēruma un migrācijas jomā, kas notiks Eiropadomes sanāksmes laikā 2011. gada 24. jūnijā Briselē.

Sīkāka informācija

Skatīt MEMO/11/328, MEMO/11/329 un MEMO/11/330

Sīkāka informācija par migrācijas jomas visaptverošās politikas komponentiem (Komisijas 4. maija paziņojums par migrāciju): IP/11/532 un MEMO/11/273

Sīkāka informācija par Eiropas Komisijas reakciju uz migrācijas plūsmām no Ziemeļāfrikas: MEMO/11/226

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar