Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Briuselis, 2011 m. gegužės 24 d.

Patikimos, nešališkos ir veiksmingos ES migracijos politikos perspektyvos

Komisija siūlo imtis priemonių geriau valdyti migracijos srautus iš Viduržemio jūros pietų regiono ir, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui bevizėmis kelionėmis, atlikti Vizų reglamento pakeitimus. Kaip ir anksčiau, nepaprastai svarbus valstybių narių, į kurias daugiausia migruojama, tarpusavio solidarumas ir glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis.

„ES turi toliau imtis veiksmų padėčiai Viduržemio jūros pietų regione ištaisyti. Kad atsakas į pagalbos prašymus būtų darnus, ES ėmėsi trumpalaikių priemonių padėti Šiaurės Afrikos šalims atlaikyti migrantų antplūdžius ir remti valstybes nares, į kurias daugiausia migruojama. Tai, ką šiandien siūlau, ne tik patenkina neatidėliotinus poreikius. Mūsų planas – sistemingiau bendradarbiauti su Šiaurės Afrikos šalimis. Tiek ES, tiek Šiaurės Afrikos šalims rūpi didesnis judumas ir gerai valdoma migracija. Europa vis labiau priklausys nuo darbo jėgos migracijos, todėl Šiaurės Afrikos šalių potencialą reikėtų išnaudoti taip, kad būtų naudos abiem pusėms. Taip pat turime studentams, tyrėjams ir verslininkams sudaryti lengvesnes sąlygas vykti į kitas šalis. Šiuo tikslu turime atverti daugiau teisėtų kelių į Europą: glaudžiau bendradarbiauti su kaimyninėmis pietų šalimis, nustatyti aiškias taisykles ir sudaryti saugias sąlygas, kad toks judėjimas patenkintų visas puses. Be to, turime toliau liberalizuoti vizų režimą ir taip sudaryti žmonėms lengvesnes sąlygas keliauti į ES. Kartu turime užtikrinti, kad mūsų vizų režimo liberalizavimo susitarimai nebūtų pažeidžiami. Štai kodėl šiandien siūlau numatyti apsaugos sąlygos taikymą išimtinėmis, griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis. Tikiuosi, tai įkvėps valstybių narėms daugiau pasitikėjimo ir noro dar plačiau taikyti bevizį režimą ateityje“, – teigė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilija Malmström.

Šiandienos iniciatyvos:

- Komunikatas dėl dialogo migracijos, judumo ir saugumo klausimais su Viduržemio jūros pietų regiono šalimis

Komisija siūlo užmegzti dialogą migracijos, judumo ir saugumo klausimais su Šiaurės Afrikos šalimis. Reikėtų svarstyti visus ES būsimų santykių su šiuo regionu aspektus, susijusius su migracija. Siekiant geriau valdyti teisėto judumo tarp ES ir Šiaurės Afrikos šalių galimybes, bus susitarta dėl partnerystės judumo srityje. Bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis, partnerystė bus derinama prie kiekvienos šalies partnerės poreikių. Tai turėtų padėti šalims geriau išnaudoti darbo jėgos potencialą: pvz., bus remiamas įdarbinimo programų rengimas, įgūdžių pripažinimas arba teikiama pagalba grąžintiems migrantams, norintiems prisidėti prie kilmės šalies klestėjimo. Be to, sistemingai bendradarbiaujant, valstybėms narėms turėtų būti lengviau užpildyti darbo rinkos spragas.

Žinoma, kad judėjimas būtų lengvesnis, turi būti pakankamai apsaugos priemonių. Palaikydami dialogą, mūsų partneriai turės imtis veiksmingų priemonių užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir sudaryti sąlygas grįžti savo piliečiams, neturintiems teisės būti Europoje. Pastarosiomis savaitėmis, siekdama pradėti dialogą, Komisija jau užmezgė ryšius su Tunisu bei Egiptu ir tikisi artimiausiu metu užmegzti ryšius su kitais suinteresuotais partneriais.

- Metinė imigracijos ir prieglobsčio ataskaita (2010 m.)

Metinėje imigracijos ir prieglobsčio ataskaitoje (2010 m.) pabrėžti svarbiausi praėjusių metų įvykiai migracijos srityje ES ir valstybėse narėse. Ataskaitoje nurodyta, pvz., kokių priemonių imtasi padėti Graikijai valdyti išorės sienas: prie Graikijos sausumos sienos su Turkija iš kitų Europos šalių atsiųsti FRONTEX pasieniečių būriai, Komisija ir valstybės narės daug padėjo šiai šaliai nuodugniai peržiūrėti prieglobsčio sistemą. Nustatytiems trūkumams ištaisyti ataskaitoje pateiktos politinės rekomendacijos: dėl griežtesnės sienų kontrolės, neteisėtos migracijos prevencijos, teisėtos migracijos lengvinimo, bendros Europos prieglobsčio sistemos sukūrimo, trečiųjų šalių piliečių integracijos ir ES migracijos politikos išorės dimensijos plėtojimo.

- Pasiūlymas iš dalies keisti ES reglamentą (EB) Nr. 539/2001 dėl vizų

Vizų politika – esminis veiksmingos Europos migracijos politikos dalis. Dabartiniai ES vizų politikos teisės aktai nesudaro sąlygų greitai priimti sprendimus. Vizų reikalavimo taikymas ar panaikinimas vyksta pagal įprastą bendro sprendimų priėmimo procedūrą, todėl gali tęsti metus. Siūloma įtraukti apsaugos sąlygą, kuria remiantis tam tikromis išimtinėmis aplinkybėmis būtų galima laikinai atnaujinti vizų reikalavimo taikymą tam tikros trečiosios šalies piliečiams. Turėdama tokį tik išimtinėmis aplinkybėmis taikytiną mechanizmą, ES galėtų atsverti galimas rimtas neigiamas vizų režimo liberalizavimo pasekmes, visų pirma neteisėtų migrantų ar prieglobsčio prašytojų su nepagrįstais reikalavimais antplūdžio į ES. Priėmus siūlomus pakeitimus, padidės valstybių narių pasitikėjimas vizų valdymu ir vizų režimo liberalizavimu ateityje. Kitas etapas

Šios iniciatyvos – pirmosios priemonės, kurių imtasi po 2011 m. gegužės 4 d. priimto Komunikato dėl migracijos. Jos bus svarstomos 2011 m. birželio 9 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje ir padės paruošti dirvą ES valstybių ir vyriausybių vadovų diskusijoms dėl Europos prieglobsčio ir migracijos politikos per 2011 m. birželio 24 m. Briuselyje vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

Daugiau informacijos

Žr. MEMO/11/328, MEMO/11/329 ir MEMO/11/330.

Daugiau informacijos apie įvairius migracijos politikos aspektus (2011 m. gegužės 4 d. Komisijos komunikatas dėl migracijos) galima rasti IP/11/532 ir MEMO/11/273

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos atsaką į migracijos srautus iš Šiaurės Afrikos galima rasti MEMO/11/226

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų GD pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar