Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Bryssel 24. toukokuuta 2011

EU haluaa uskottavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaan maahanmuuttopolitiikan

Euroopan komissio esittää EU:n maahanmuuttopolitiikkaa koskevia uusia toimenpiteitä. Tarkoituksena on saada Välimeren eteläpuolelta tulevat muuttovirrat paremmin hallintaan ja tarkistaa viisumiasetusta niin, ettei viisumivapaus johda väärinkäytöksiin. Maahanmuuttopolitiikan keskeisiä osa-alueita ovat edelleen solidaarisuus niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin maahanmuuttopaineet kohdistuvat ensimmäiseksi, ja yhteistyön kehittäminen kolmansien maiden kanssa.

Tilanne Välimeren eteläpuolisissa maissa vaatii edelleen EU:n huomiota. EU onkin jo toteuttanut lyhyen aikavälin toimenpiteitä lievittääkseen muuttopaineen aiheuttamia rasituksia sekä Pohjois-Afrikan maissa että niissä EU:n jäsenvaltioissa, joihin muuttovirrat ensimmäisinä suuntautuvat. Näin on haluttu varmistaa, että EU kohtelee johdonmukaisesti niitä, jotka tarvitsevat apuamme”, sanoi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Tänään hyväksytyt ehdotukset tähtäävät kuitenkin pidemmälle tulevaisuuteen, sillä niiden tavoitteena on kehittää jäsenneltyä yhteistyötä Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Liikkuvuuden ja hallitun muuttoliikkeen edistämisestä on Malmströmin mukaan hyötyä sekä EU:lle että Pohjois-Afrikan maille. Eurooppa tarvitsee jatkossa maahanmuuttajien työpanosta yhä kipeämmin, ja Pohjois-Afrikan maiden tarjoamat resurssit olisi voitava hyödyntää molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Lisäksi on tärkeää parantaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja elinkeinoelämän toimijoiden matkustusmahdollisuuksia. Tätä varten on avattava uusia laillisia väyliä tulla EU:n alueelle tiivistämällä yhteistyötä eteläisten naapurimaiden kanssa ja laatimalla selkeät säännöt ja edellytykset, joiden täyttyessä liikkuvuus voi palvella kaikkien osapuolten etuja.

”EU:hun matkustamista on helpotettava myöntämällä uusia viisumivapautuksia. Samalla on kuitenkin varmistettava, ettei viisumivapautta käytetä väärin. Siksi ehdotan suojalauseketta, jonka nojalla viisumipakko voitaisiin ottaa tarvittaessa uudelleen käyttöön erityisissä poikkeustilanteissa. Näin voitaisiin lisätä jäsenvaltioiden luottamusta niin, että viisumivapautta voidaan jatkossa laajentaa”, Cecilia Malmström sanoi.

Tänään hyväksytään seuraavat aloitteet:

- Tiedonanto ”Muuttoliikettä, liikkuvuutta ja turvallisuutta koskeva vuoropuhelu eteläisen Välimeren maiden kanssa”

Komissio ehdottaa, että Pohjois-Afrikan maiden kanssa aloitetaan muuttoliikettä, liikkuvuutta ja turvallisuutta koskeva vuoropuhelu, jonka yhteydessä EU:n ja näiden maiden tulevia suhteita tarkastellaan kaikkien muuttoliikkeeseen liittyvien näkökohtien valossa. Jotta muuttoliikettä yli Välimeren voitaisiin hallita paremmin, perustetaan mobiliteettikumppanuuksia, jotka räätälöidään kunkin kumppanimaan olosuhteiden mukaan ja yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Näin kumppanimaat voisivat hyödyntää työvoimapotentiaaliaan tehokkaammin esimerkiksi osallistumalla rekrytointiohjelmien laatimiseen ja ammattipätevyyksien tunnustamiseen tai avustamalla kotiin palaavia kansalaisiaan kotimaansa kehittämisessä. Tällainen jäsennelty yhteistyö edistäisi myös jäsenvaltioiden työvoimatarpeiden täyttämistä.

Toisaalta liikkuvuuden helpottamista on tuettava kunnollisten turvallisuustakeiden avulla. Vuoropuheluun osallistuvien kumppanimaiden on ehkäistävä tehokkaasti laitonta maahanmuuttoa ja sitouduttava ottamaan takaisin ne omat kansalaisensa, joilla ei ole oikeutta oleskella EU:n alueella. Komissio on jo virittänyt vuoropuhelua Tunisian ja Egyptin kanssa ja toivoo, että muita kiinnostuneita maita saadaan mukaan lähitulevaisuudessa.

- Vuosikertomus muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä vuonna 2010

Muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksiä vuonna 2010 käsittelevässä vuosikertomuksessa käydään läpi alan tärkeimpiä tapahtumia EU:ssa ja kansallisella tasolla. Näitä olivat muun muassa Kreikan ja Turkin välisellä maarajalla toteutetut operaatiot, joihin osallistui Frontexin johdolla rajavartijoita useista jäsenvaltioista, sekä komission ja jäsenvaltioiden Kreikalle antama laajamittainen tuki maan turvapaikkajärjestelmän perusteelliseen uudistamiseen. Lisäksi kertomuksessa esitetään havaittujen puutteiden korjaamiseksi toimintasuosituksia, jotka koskevat rajavalvonnan lujittamista, laittoman maahanmuuton torjuntaa, laillisen maahanmuuton helpottamista, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämistä, kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista sekä EU:n maahanmuuttopolitiikan ulkoisen ulottuvuuden kehittämistä.

- Viisumeja koskevan asetuksen (EY) N:o 539/2001 tarkistaminen

Viisumipolitiikka on tehokkaan maahanmuuttopolitiikan olennainen osa-alue. EU:n nykyisen viisumilainsäädännön puitteissa päätöksenteko on kuitenkin hidasta. Viisumipakon poistamista tai käyttöönottoa koskevat päätökset tehdään tavallisessa yhteispäätösmenettelyssä, joka voi kestää jopa vuosia. Nyt asetukseen halutaan lisätä suojalauseke, jonka nojalla kolmansien maiden kansalaisten viisumipakko voitaisiin tietyissä poikkeusolosuhteissa ottaa uudelleen käyttöön väliaikaisesti. Näin EU voisi ehkäistä viisumivapaudesta mahdollisesti aiheutuvia vakavia haittavaikutuksia sellaisessa poikkeustilanteessa, jossa EU:n alueelle on tulossa suuri määrä laittomia siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita, joiden hakemuksella ei ole pohjaa. Ehdotettu tarkistus lisäisi jäsenvaltioiden luottamusta EU:n viisumipolitiikkaa ja tulevaisuudessa myönnettäviä viisumivapauksia kohtaan.

Mitä seuraavaksi?

Nämä aloitteet ovat ensimmäiset komission 4. toukokuuta 2011 hyväksymään maahanmuuttotiedonantoon liittyvät jatkotoimet. Niistä keskustellaan 9. kesäkuuta 2011 pidettävässä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa, minkä lisäksi ne pohjustavat Brysselissä 24. kesäkuuta 2011 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, jossa EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten pääaiheena ovat juuri turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset.

Lisätietoja

Ks. MEMO/11/328, MEMO/11/329 ja MEMO/11/330

Kattavan maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueet (komission maahanmuuttotiedonanto, 4. toukokuuta 2011): IP/11/532 ja MEMO/11/273

Pohjois-Afrikasta tulevien muuttovirtojen vuoksi toteutetut toimenpiteet:

MEMO/11/226

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivut

Sisäasioiden pääosaston kotisivut (DG JUST)


Side Bar