Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Brüssel, 24. mai 2011

Järgmised sammud Euroopa Liidu tõhusa, õiglase ja usaldusväärse rändepoliitika kujundamise teel

Komisjon esitab meetmepaketi, mille abil püütakse paremini juhtida Vahemere lõunapiirkonnast pärit rändevooge, ning paneb ette muuta viisade määrust, et hoida ära viisavaba reisimise võimaluse kuritarvitamine. Äärmiselt oluline on solidaarsus rändest kõige enam mõjutatud liikmesriikidega ja tihedam koostöö kolmandate riikidega.

„Olukord Vahemere lõunapiirkonnas sunnib ELi endiselt tegutsema. EL on võtnud hulga lühiajalisi meetmeid, et aidata Põhja-Aafrika riikidel rändeprobleemidega toime tulla ja toetada rändevoogudest kõige enam mõjutatud liikmesriike. Selleks on ta taganud ELi kooskõlastatud abi neile, kes seda vajavad. Tänased ettepanekud lähevad praeguse hädaolukorraga toimetulekust kaugemale. Meil on kavas arendada Põhja-Aafrika riikidega paremini struktureeritud koostööd. Nii ELi kui ka Põhja-Aafrika riikide huvides on edendada liikuvust ja hästi juhitud rännet. Euroopa sõltuvus tööjõurändest kasvab ning Põhja-Aafrika riikide tööjõupotentsiaali tuleks rakendada nii, et mõlemad pooled saaksid sellest kasu. Peame ELi liikmesriikide külastamise muutma lihtsamaks ka tudengitele, teadlastele ja ettevõtjatele. Selleks peame me looma rohkem seaduslikke Euroopasse reisimise võimalusi ning tugevdama oma lõunanaabritega tehtavat koostööd, kehtestades selged eeskirjad ja luues turvalised tingimused, et tagada sellise liikuvuse kasu mõlema poole jaoks. Samuti peame hõlbustama inimeste reisimist Euroopa Liitu, jätkates viisarežiimi edasist lihtsustamist. Samal ajal peame tagama, et meie viisanõude kaotamise lepinguid ei kuritarvitataks. See on põhjus, miks ma teen täna ettepaneku lisada viisade määrusesse kaitseklausel erakorraliste ja väga rangelt piiritletud olukordade puhuks. Loodan, et see aitab suurendada liikmesriikide julgust ja tahet tulevikus viisavabaduse kohaldamist laiendada,” sõnas ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Täna ette pandud dokumendid on järgmised:

- Teatis „Dialoog Vahemere lõunapiirkonna riikidega rännet, liikuvust ja turvalisust käsitlevates küsimustes”

Komisjon teeb ettepaneku arendada Põhja-Aafrika riikidega dialoogi rände, liikuvuse ja turvalisuse küsimustes. Dialoog peaks hõlmama kõiki rändega seotud aspekte ELi edasistes suhetes kõnealuse piirkonna riikidega. Lepitakse kokku liikuvuspartnerluste loomises, et juhtida paremini seadusega lubatud liikuvust ELi ja Põhja-Aafrika riikide vahel. Sellised partnerlused luuakse vastavalt iga partnerriigi vajadustele ja iseärasustele ning koostöös ELi liikmesriikidega. Need peaksid aitama riikidel oma tööjõupotentsiaali paremini ära kasutada, näiteks värbamisprogrammide väljatöötamiseks pakutava abi, oskuste tunnustamise või selliste tagasipöördunud rändajate abistamise kaudu, kes soovivad kaasa aidata oma päritoluriigi ülesehitamisele. Kõnealune struktureeritud koostöö peaks aitama ka liikmesriikidel leevendada oma tööturuprobleeme.

Paralleelselt liikuvuse hõlbustamisega tuleb kehtestada ka piisavad kaitsemeetmed. Meie partnerid peavad dialoogi raames tagama, et nad võtavad kõik tõhusad meetmed ebaseadusliku rände takistamiseks ja võimaldavad oma riiki tagasi pöörduda neil kodanikel, kellel puudub õigus jääda Euroopasse. Komisjon on möödunud nädalatel juba loonud esimesed kontaktid dialoogi alustamiseks Tuneesia ja Egiptusega ning loodab seda lähemas tulevikus teha ka teiste huvitatud partneritega.

- Aastaaruanne sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste kohta (2010)

Aastaaruandes sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste kohta (2010) tuuakse välja ELi ja liikmesriikide möödunud aasta peamised edusammud rändevaldkonnas. Selles osutatakse näiteks meetmetele, mida võeti Kreeka abistamiseks välispiiride haldamise valdkonnas. Kõnealused meetmed hõlmasid FRONTEXi algatust paigutada Kreeka ja Türgi vahelisele maismaapiirile muude Euroopa riikide piirivalveametnikke, samuti ulatuslikku abi, mida andsid Kreekale komisjon ja liikmesriigid tema varjupaigasüsteemi põhjalikuks uuendamiseks. Tuvastatud puudujääkide leevendamiseks on aruandes esitatud soovitused näiteks selle kohta, kuidas tugevdada piirikontrolli, hoida ära ebaseaduslikku rännet, hõlbustada seaduslikku rännet, kujundada välja Euroopa ühine varjupaigasüsteem, soodustada kolmandate riikide kodanike integreerimist ja arendada ELi rändepoliitika välismõõdet.

- Ettepanek muuta viisasid käsitlevat määrust nr 539/2001

Viisapoliitika on Euroopa tõhusa rändepoliitika oluline osa. ELi praegused viisapoliitikat käsitlevad õigusaktid ei võimalda teha kiireid otsuseid. Viisanõue kehtestatakse või kaotatakse tavapärase kaasotsustamismenetluse korras ja see võib kesta mitu aastat. Ette pandud muudatuste hulgas on sellise kaitseklausli lisamine, millega võimaldatakse teatavatel erakorralistel tingimustel kehtestada ajutiselt taas viisanõue konkreetse kolmanda riigi kodanike suhtes. Sellise mehhanismiga antakse ELile vahend, mida võib kasutada ainult eriolukordades ja millega välistatakse viisavabaduse võimalikud negatiivsed tagajärjed, eelkõige selliste ebaseaduslike rändajate või varjupaigataotlejate massiline saabumine ELi, kelle nõuded ei ole piisavalt põhjendatud. Ette pandud muudatused aitavad suurendada liikmesriikide usaldust viisapoliitika vastu ja suhtuda mõistvamalt viisarežiimi tulevastesse lihtsustamistesse. Järgmine samm

Kõnealused dokumendid on 4. mail 2011 vastu võetud rändeteatise esimesed järelmeetmed. Neid on kavas arutada justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil 9. juunil ja nende abil luuakse pinnas Euroopa varjupaiga- ja rändepoliitikaalasele arutelule, mida ELi riigipead ja valitsusjuhid kavatsevad pidada Brüsselis 24. juunil toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise raames.

Lisateave

Vt MEMO/11/328, MEMO/11/329 ja MEMO/11/330

Lisateave laiaulatusliku rändepoliitika aspektide kohta (komisjoni 4. mai rändeteatis): IP/11/532 ja MEMO/11/273

Lisateave selle kohta, kuidas reageerib Euroopa Komisjon Põhja-Aafrikast pärit rändevoogudele: MEMO/11/226

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar