Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

V Bruselu dne 24. května 2011

V zájmu věrohodné, spravedlivé a účinné migrační politiky EU

Komise představila návrh, jak lépe řídit migrační toky směřující z jižního Středomoří a jak změnit nařízení o vízech tak, aby nebyl zneužíván bezvízový styk. Naprosto klíčové je přitom zachovat solidaritu s členskými státy, které čelí největšímu migračnímu tlaku, a intenzivněji spolupracovat s třetími zeměmi.

Situace v jižním Středomoří si nadále žádá na straně Unie akci. Na pomoc zemím severní Afriky jsme už zavedli krátkodobá opatření, kterými chceme zmírnit migrační tlaky a podpořit členské státy, které jsou jimi nejvíce zasaženy. Na prosby o pomoc chceme dát jednotnou odpověď. Můj dnešní návrh však jde nad rámec bezprostředních potřeb – naším záměrem je dát spolupráci se zeměmi severní Afriky strukturovanější podobu. Zájmem EU i těchto zemí je podpořit mobilitu a kvalitně řízenou migraci. Evropa bude stále více záviset na migraci pracovních sil a potenciál, který severní Afrika nabízí, by měl být využit vzájemně prospěšným způsobem. Cestování do jiných zemí musíme zjednodušit i studentům, vědcům a podnikatelům. K tomu musíme do Evropy otevřít více legálních cest. Přitom musíme zintenzivnit spolupráci s jižními sousedy, zavést přesná pravidla a nastolit bezpečné podmínky k tomu, aby tyto kroky sloužily zájmům všech zúčastněných. Cestování do EU musíme zjednodušit i dalším uvolňováním vízového styku, ale musíme se postarat o to, aby nebyly zneužívány příslušné dohody. Proto dnes navrhuji zavést pojistky pro případ mimořádných a striktně vymezených situací. Věřím, že členské státy tak budou mít větší důvěru a ochotu k tomu, zavádět více režimů bezvízového styku v budoucnu,“ uvedla komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Předmětem dnešní iniciativy je:

– Sdělení „Dialog se zeměmi jižního Středomoří o migraci, mobilitě a bezpečnosti“

Komise navrhuje zahájit se severní Afrikou dialog o migraci, mobilitě a bezpečnosti, který by se věnoval všem migračním aspektům budoucích vztahů EU a tohoto regionu. Budou sjednána partnerství v zájmu mobility, která budou ve vztahu mezi EU a severní Afrikou lépe utvářet příležitosti k legálnímu přistěhovalectví. Tato partnerství budou s partnerskými zeměmi sjednávána individuálně a ve spolupráci s členskými státy EU. Severní Afrika by díky partnerství mohla lépe využít potenciálu, který díky své pracovní síle má – mohla by např. snáze koncipovat náborové programy, uznávat kvalifikaci či pomáhat navrátilcům, kteří se chtějí podílet na rozvoji své země původu. Členským státům by měla takto strukturovaná spolupráce zase pomoci poradit si s nedostatkem určitých kvalifikací na trhu práce.

Je samozřejmé, že si realizace této iniciativy vyžádá dostatečné a funkční záruky. Partnerské země zapojené do dialogu budou muset účinně bránit ilegální migraci a umožňovat návrat svých občanů, kteří nebudou mít v Evropě právo pobytu. Komise již v minulých týdnech ve věci zahájení dialogu kontaktovala tuniské a egyptské orgány a doufá, že jednání s dalšími zainteresovanými stranami naváže v blízké budoucnosti.

– Výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu za rok 2010

Výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu za rok 2010 shrnuje hlavní vývoj v EU a členských státech na poli migrace za uplynulý rok. Uvádí např. pomoc Řecku při správě jeho vnějších hranic, kdy agentura FRONTEX rozmístila na řecké pozemní hranici s Tureckem pohraniční stráže z jiných evropských zemí a Komise a členské státy Řecku nabídly rozsáhlou pomoc při stávající kompletní reorganizaci jeho azylového systému. Zpráva nabízí politická doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, konkrétně k posílení ochrany hranic, k prevenci nedovolené migrace a zjednodušení migrace legální, k rozvoji společného evropského azylového systému, k integraci občanů třetích zemí a k posilování vnějšího rozměru migrační politiky EU.

– Návrh na změnu nařízení č. 539/2001 o vízech

Zásadní význam pro evropskou migrační politiku má vízová problematika. Stávající legislativa EU neumožňuje o vízech rozhodovat rychle. Zrušit či zavést vízovou povinnost lze jen v řádném postupu spolurozhodování, který může trvat až několik let. Navržené změny počítají se zavedením pojistky, která by umožňovala v určitých naléhavých případech a na přechodnou dobu vízovou povinnost pro občany třetích zemí znovu zavést. Tento mechanismus byl dal Unii do ruky nástroj pro mimořádné situace, kdy by musela čelit vážným následkům uvolnění vízového styku, zejména masivnímu přílivu nelegálních přistěhovalců či žadatelů o azyl do EU, jejichž žádosti nebudou řádně zdůvodněny. Navržené změny pomohou zvýšit důvěru členských států v koordinaci vízové politiky a uvolňování vízového styku v budoucnu.

Tyto iniciativy jsou prvním konkrétním výsledkem sdělení o migraci ze 4. května 2011. Na svém nadcházejícím zasedání 9. června 2011 je projedná Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a přispějí i k přípravě diskuse o evropské azylové a migrační politice, kterou povedou hlavy států a vlád zemí EU na zasedání Evropské rady v Bruselu dne 24. června 2011.

Další informace

Viz MEMO/11/328, MEMO/11/329 a MEMO/11/330.

Další informace o komplexní migrační politice (sdělení Komise o migraci ze 4. května): IP/11/532 a MEMO/11/273

Více informací o reakci Evropské komise na migrační toky ze severní Afriky: MEMO/11/226

Internetová stránka komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetová stránka Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar