Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Брюксел, 24 май 2011 г.

Надеждна, справедлива и ефективна политика на ЕС за миграция: бъдещото развитие

Комисията предлага пакет от мерки, предназначени за по-доброто управление на миграционните потоци от региона на Южното Средиземноморие, както и изменения на регламента за визите, за да се гарантира, че безвизовото пътуване не води до злоупотреби. Солидарността с държавите-членки, които са изложени в най-висока степен на миграционния натиск, и засиленото сътрудничество с трети държави остават абсолютен приоритет.

„Положението в Южното Средиземноморие продължава да изисква реакция от страна на ЕС. ЕС предприе определен брой краткосрочни мерки, за да помогне на държавите от Северна Африка да посрещнат миграционния натиск и да подкрепи държавите-членки, пряко ангажирани с проблема, като осигурява последователна реакция на ЕС към тези, които се нуждаят от нашата помощ. Това, което предлагам днес, се простира отвъд непосредствените нужди. Нашият план е да изградим по-структурирано сътрудничество с държавите от Северна Африка. Насърчаването на мобилността и доброто управление на миграцията е в интерес както на ЕС, така и на държавите от Северна Африка. Европа все повече ще зависи от трудовата миграция и потенциалът на държавите от Северна Африка следва да бъде използван по взаимно изгоден начин. Трябва също да позволим на студентите, научните работници и деловите среди да посещават по-лесно други държави. За тази цел трябва да открием повече законни начини за влизане в Европа чрез засилване на сътрудничеството с нашите южни съседи, чрез определяне на ясни правила и гарантиране на такива условия на сигурност, че това движение на хора да обслужва интересите на всички страни. Трябва също да позволим на хората да пътуват по-лесно до ЕС чрез по-нататъшна либерализация на визовия режим. Същевременно трябва да се гарантира, че споразуменията за либерализация на визовия режим не водят до злоупотреби. Ето защо днес предлагам да бъде въведена предпазна клауза, която да бъде задействана при изключителни и много стриктни обстоятелства. Надявам се, че с нея доверието на държавите-членки ще нарасне и че в бъдеще те ще са склонни да въведат повече безвизови режими“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС за вътрешните работи.

Сред представените днес инициативи са включени:

- Съобщение, озаглавено „Диалог за миграция, мобилност и сигурност с държавите от Южното Средиземноморие“.

Комисията предлага да започне диалози за миграция, мобилност и сигурност с държавите от Северна Африка. Диалогът трябва да обхване всички аспекти на бъдещите взаимоотношения на ЕС с региона, които са свързани с миграцията. Партньорствата за мобилност ще бъдат сключени с цел по-доброто управление на възможностите за законна мобилност между ЕС и държавите от Северна Африка. Тези партньорства ще бъдат изготвени според нуждите на всяка държава партньор в сътрудничество с държавите-членки. Те следва да помогнат на държавите да използват по-добре своя трудов потенциал, като например им се окаже съдействие за изготвянето на програми за наемане на работна ръка, признаването на професионалната квалификация или чрез подпомагането на завърналите се мигранти, които желаят да допринесат за възхода на своите страни на произход. Тези структурни сътрудничества следва също да помогнат на държавите-членки да запълнят недостига на работна ръка.

За улесняване на движението трябва, разбира се, да бъдат въведени достатъчни предпазни мерки. В рамките на диалога нашите партньори ще трябва да гарантират, че ще вземат ефективни мерки за предотвратяване на незаконната миграция и ще позволят на своите граждани, които нямат право да останат в Европа, да се завърнат. През последните седмици Комисията вече установи първите контакти с Тунис и Египет, за да подеме тези диалози, а в близко бъдеще се надява да започне такива диалози и с други заинтересовани партньори.

- годишният доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2010 г.)

В годишния доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2010 г.) се подчертават основните развития, постигнати през последната година на равнище ЕС и на национално равнище в областта на миграцията. В него се посочват например мерките, взети, за да се помогне на Гърция да управлява своите външни граници, за което бе необходимо FRONTEX да изпрати гранични служители от други европейски държави по сухопътната граница на Гърция с Турция, както и активното съдействие, оказано на Гърция от Комисията и държавите-членки, в рамките на провежданата в момента цялостна реформа на нейната система за предоставяне на убежище. За отстраняването на установените недостатъци в доклада се съдържат политически препоръки, по-специално за засилване на граничния контрол, предотвратяването на незаконната миграция, улесняването на законната миграция, изграждането на обща европейска система за убежище, интеграцията на граждани на трети държави и развитието на външното измерение на миграционната политика на ЕС.

- предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 относно визите

Визовата политика е основен елемент на една ефикасна европейска политика за миграция. Настоящото законодателство на ЕС в областта на визовата политика не позволява бързо вземане на решения. Процедурата за премахване или въвеждане на визов режим протича по обикновената съвместна процедура на вземане на решение и поради това може да отнеме няколко години. В предложените изменения се предвижда въвеждането на предпазна клауза, с която да е възможно, при определени изключителни обстоятелства, да бъде временно възстановен визовият режим за граждани на трета държава. Подобен механизъм ще предостави на ЕС инструмент, който да бъде използван само при изключителни обстоятелства, за преодоляване на възможните отрицателни последици от либерализацията на визовия режим, и по-специално пристигането в ЕС на голям брой незаконни мигранти или на лица, търсещи убежище, чиито молби не са основателни. Предложените изменения ще спомогнат да нарасне доверието на държавите-членки в управлението на визите и в бъдещите либерализации в тази област.

Следващ етап

Тези инициативи представляват първите действия, които произтичат от Съобщението относно миграцията, прието на 4 май 2011 г. Те ще бъдат обсъдени на предстоящия Съвет по правосъдие и вътрешни работи, планиран за 9 юни 2011 г., и ще подготвят дискусията за европейската политика за убежище и миграция между държавните и правителствени ръководители от ЕС на Европейския съвет в Брюксел, който ще се състои на 24 юни 2011 г.

За повече информация

Вж. MEMO/11/328, MEMO/11/329 и MEMO/11/330

Повече информация относно елементите на широкообхватната политика за миграция (Съобщението на Комисията относно миграцията от 4 май 2011 г.): IP/11/532 и MEMO/11/273

За повече информация относно реакцията на Европейската комисия на миграционните потоци от Северна Африка: MEMO/11/226

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом — комисар за вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar