Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Bryssel den 23 maj 2011

Den digitala agendan: Allmänheten och företagen får nytta av EU:s nya telekombestämmelser

EU:s befolkning kommer efter den 25 maj 2011 att få nya rättigheter och nya tjänster inom fast telefoni, mobiltelefoni och internet. EU:s nya telekombestämmelser skapar ökad konkurrens inom telekomsektorn och bättre service för kunderna. Reglerna ska detta datum ha införlivats i nationell lagstiftning. Konsumenterna kommer hädanefter att på bara en arbetsdag kunna byta teleoperatör utan att ändra sitt nummer, få bättre information om kundservice och bättre skydd av personuppgifter på nätet. Nya tillsynsbefogenheter för EU-kommissionen och nya lagstiftningsbefogenheter för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) kommer att skapa större rättslig säkerhet och bidra till att teleoperatörerna kan växa på en gemensam, EU-övergripande telekommarknad. Kommissionen har haft ett nära samarbete med medlemsstaterna för att se till att dessa EU-regler införs snabbt och kommer att inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte införlivat bestämmelserna i rätt tid. Att stärka den gemensamma marknaden för telekomtjänster är ett av huvudmålen i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

”Allmänheten och företagen ska kunna utnyttja fullt ut de möjligheter som de nya reglerna erbjuder för att få mer konkurrenskraftiga telekomtjänster”, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan. ”Jag kommer att göra allt jag kan för att bidra till denna utveckling. Fungerar det inte i praktiken kommer jag att vidta åtgärder för att se till att medlemsstaterna och teleoperatörerna gör vad som krävs”.

Bättre konsumentskydd och större urval:

  • Möjlighet att på en arbetsdag byta operatör för fast telefon eller mobiltelefon utan att ändra nummer.

  • Maximal kontraktstid på 24 månader för förstagångskontrakt och skyldighet för operatörer att erbjuda tolvmånaderskontrakt. Kunderna kan därigenom lättare byta operatör om de får ett bättre erbjudande.

  • Klarare information om vilka tjänster en kund tecknat avtal om. Miniminormerna för tjänstekvalitet måste anges i konsumentavtalen. Internetabonnenter måste upplysas om vilken teknik för trafikstyrning som tillämpas och hur denna påverkar kvaliteten på tjänsterna samt om eventuella övriga begräsningar (till exempel bandbreddsbegränsningar, uppkopplingshastighet eller blockerad eller strypt tillgång till vissa tjänster som IP-telefoni). I avtalen måste det även anges vilken ersättning eller återbetalning man har rätt till ifall miniminormerna inte uppfylls (se IP/11/486 och MEMO/11/319).

Bättre integritetsskydd och säkerhet på nätet:

  • Bättre skydd mot personuppgiftsbrott och skräppost samt obligatorisk anmälan vid personuppgiftsbrott.

  • Bättre information och krav på medgivande vid lagring av eller tillgång till uppgifter i användarterminaler (exempelvis ”cookies” som inte är kopplade till den tjänst som används för tillfället (se MEMO/11/320).

Mer enhetliga regler i hela EU:

  • Lagstiftarna i EU-länderna kommer att bli mer oberoende och få ökade befogenheter att – som en sista utväg – tvinga leverantörer med betydande marknadsinflytande att skilja sina kommunikationsnät från tjänsteutbudet. Syftet är att säkerställa att övriga leverantörer får tillträde till marknaden på lika villkor, utan att därför dela upp ägandet eller inrätta separata bolag.

  • Kommissionen har i samarbete med organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) tilldelats extra tillsynsbefogenheter när det gäller konkurrensåtgärder på telekommarknaderna (så kallade artikel 7-förfaranden). Om kommissionen anser att ett förslag till konkurrensåtgärd som anmälts av en medlemsstats lagstiftare skapar hinder för den gemensamma marknaden för telekomtjänster kan kommissionen göra en ingående utvärdering i samarbete med Berec och utfärda en rekommendation till landets lagstiftare om att ändra eller dra tillbaka den planerade åtgärden. De nationella regleringsmyndigheterna är skyldiga att beakta dessa rekommendationer (se MEMO/11/321).

Paketet innehåller andra nya element – exempelvis bättre tillgång till larmtjänster som det gemensamma europeiska larmnumret 112.

Kommissionens rekommendation om hur medlemsstaternas lagstiftare av telekombestämmelser ska reglera konkurrenskraftig tillgång för tredjepart till ultrasnabba fibernät – den nya generationens accessnät – (se MEMO/10/424) presenterades nyligen på grundval av nya element i de moderniserade telekombestämmelserna.

Kommissionen följer upp hur de nya telekombestämmelserna genomförs i medlemsstaterna och kommer att fullt ut utnyttja sina befogenheter – som nyligen utökats genom Lissabonfördraget – för att säkerställa att EU:s moderniserade telekombestämmelser införlivas i nationell lagstiftning. Kommissionen har utfärdat riktlinjer om olika frågor som cookies och samhällsomfattande tjänster för att underlätta genomförandet av de nya telekombestämmelserna i medlemsstaterna.

Bakgrund

De ändrade EU-bestämmelserna om telekomnät och telekomtjänser antogs i slutet av 2009 av Europaparlamentet och rådet (MEMO/09/491), som beslutade att bestämmelserna skulle införlivas i EU-ländernas nationella lagar senast den 25 maj 2011.

De två direktiven om bättre lagstiftning och om medborgarnas rättigheter, som börjar tillämpas den 25 maj 2011, ändrar fem existerande EU-direktiv (ramdirektivet, tillträdesdirektivet, auktorisationsdirektivet, direktivet om samhällsomfattande tjänster och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). En ny förordning om den europeiska regleringsmyndigheten för elektronisk kommunikation (Berec) antogs även. Berec inrättades officiellt i Riga i maj 2010 (IP/10/641).

Den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar