Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

V Bruseli 23. mája 2011

Digitálna agenda: nové pravidlá v oblasti telekomunikácií sú prínosom pre občanov aj podniky v celej Európe

Od 25. mája 2011 budú môcť Európania využívať nové práva a služby v oblasti telefónov, mobilov a internetu. Nové pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií, ktorými sa má zaistiť konkurencieschopnejšie odvetvie telekomunikácii a lepšie služby pre zákazníkov, sa do tohto dátumu majú zaviesť do vnútroštátnych právnych predpisov. Zahŕňajú právo zákazníkov zmeniť telekomunikačného operátora v priebehu len jedného dňa, a to bez zmeny telefónneho čísla, právo na lepší prehľad o službách, ktoré sa zákazníkom ponúkajú, a lepšiu ochranu ich osobných údajov on-line. Novými kontrolnými právomocami Európskej komisie a regulačnými právomocami Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) sa vytvorí väčšia istota v oblasti regulácie a umožní sa telekomunikačným operátorom, aby rozširovali svoje pôsobenie na jednotnom, celoeurópskom telekomunikačnom trhu. Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi hľadala spôsob, ako dosiahnuť rýchle zavedenie týchto pravidiel EÚ a bude uvažovať o začatí konaní o porušení proti tým členským štátom, ktoré tieto pravidlá včas nezaviedli. Posilnenie Jednotného trhu s telekomunikačnými službami je kľúčovým cieľom Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Občania a podniky by mali plne využiť príležitosť na dosiahnutie konkurencieschopnejších služieb v oblasti telekomunikácií, ktorú im poskytujú tieto nové pravidlá. Urobím všetko pre to, aby som im v tom pomohla. Ak tieto práva nebudú v praxi dostupné, prijmem voči členským štátom a telekomunikačným operátorom opatrenia potrené na nápravu situácie.

Od 25. mája poskytujú nové pravidlá EÚ občanom a podnikom tieto výhody:

Vyššia úroveň ochrany spotrebiteľov a väčší výber:

  • možnosť prejsť k inému operátorovi pevnej telefónnej linky alebo k inému mobilnému operátorovi bez zmeny telefónneho čísla, a to v rámci jedného pracovného dňa,

  • maximálna doba viazanosti 24 mesiacov pri podpise prvej zmluvy a povinnosť pre operátorov ponúkať zmluvy s viazanosťou na dobu 12 mesiacov. To umožní zákazníkom ľahšie prejsť k inému operátorovi, ak nájdu lepšiu ponuku,

  • jasnejšie informácie o službách, ktoré si zákazník objednal. Zákaznícke zmluvy musia obsahovať informácie o minimálnej úrovni kvality služieb. Najmä predplatitelia internetu musia dostať informácie o technike riadenia dátových tokov a ich vplyve na kvalitu služieb, ako aj o akýchkoľvek iných obmedzeniach (ako sú obmedzenie šírky pásma, dostupné rýchlosti pripojenia alebo blokovanie či spomaľovanie („throttling“) prístupu k niektorým službám, napríklad internetovým hlasovým službám VoIP.) Zmluvy musia zároveň obsahovať podrobné údaje o možnostiach finančných náhrad alebo vrátenia peňazí, ak sa nedodržia tieto minimálne úrovne (pozri IP/11/486 a MEMO/11/319).

Väčšie súkromie a bezpečnosť na internete:

  • lepšia ochrana proti narušeniam osobných údajov a nevyžiadanej pošte („spamom“), povinné oznámenia o narušeniach osobných údajov,

  • lepšia informovanosť a potreba súhlasu s ukladaním informácií v zariadeniach zákazníkov (ako sú tzv. „cookies“) alebo s prístupom k týmto informáciám, ak sa netýkajú služby, ku ktorej je zákazník práve pripojený (pozri MEMO/11/320).

Jednotnejšia regulácia v EÚ:

  • vnútroštátni regulátori získajú väčšiu nezávislosť a budú mať ako posledná inštancia právomoc uložiť telekomunikačným operátorom s významným postavením na trhu povinnosť, aby oddelili svoje komunikačné siete od svojich prevádzok zaoberajúcich sa poskytovaním služieb a tým zaistili nediskriminačný prístup pre ostatných operátorov (bez nevyhnutnosti rozdelenia vlastníctva alebo povinnosti vytvorenia samostatnej spoločnosti),

  • Komisia v rámci spolupráce s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) získala aj osobitné kontrolné právomoci nad opatreniami na ochranu hospodárskej súťaže na telekomunikačných trhoch (tzv „postup podľa článku 7“). V praxi to znamená, že ak Komisia usúdi, že návrh opatrenia na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý oznámi nejaký vnútroštátny regulátor, by mohol viesť k vytvoreniu prekážky na jednotnom trhu s telekomunikačnými službami, môže pristúpiť k hĺbkovému posúdeniu a po porade s BEREC-om môže príslušnému vnútroštátnemu regulátorovi odporučiť, aby zmenil alebo stiahol svoje plánované opatrenie. Vnútroštátne regulačné orgány musia zohľadniť takéto odporúčania do maximálnej miery (pozri MEMO/11/321).

Ďalšie nové prvky v tomto balíku zahŕňajú lepší prístup k núdzovým službám vrátane telefónneho čísla 112, teda jednotného európskeho núdzového čísla.

Odporúčanie Komisie, v ktorom sa vnútroštátnym telekomunikačným regulátorom naznačuje, ako by mali regulovať prístup tretej konkurenčnej strany k ultrarýchlym optickým sieťam (známym aj ako siete NGA čiže „prístupové siete novej generácie“ - pozri MEMO/10/424) sa zaviedlo len nedávno na základe nových prvkov aktualizovaných telekomunikačných pravidiel.

Komisia podrobne sleduje implementáciu nových telekomunikačných pravidiel členskými štátmi a použije svoje plné právomoci, nedávno podporené Lisabonskou zmluvou, aby zaistila úplne a včasné zavedenie aktualizovaných telekomunikačných pravidiel EÚ do vnútroštátnych právnych predpisoch. Aby členským štátom pomohla s implementáciou nových telekomunikačných pravidiel, Komisia vydala usmernenia o rôznych otázkach, ako sú „cookies“ a všeobecné služby.

Kontext

Revidované pravidlá EÚ o telekomunikačných sieťach a službách oficiálne schválili Európsky parlament a Rada ku koncu roka 2009 (MEMO/09/491). Parlament a Rada sa dohodli, že 27 členských štátov musí implementovať tieto pravidlá do vnútroštátnych právnych predpisov do 25. mája 2011.

Dvoma smernicami, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2011, smernicou o lepšej regulácii a smernicou o právach občanov, sa mení a dopĺňa päť rôznych existujúcich smerníc EÚ (rámcová smernica, smernica o prístupe, smernica o oprávnení, smernica o univerzálnej službe a smernica o elektronickom súkromí). Prijalo sa aj nové nariadenie, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). BEREC bol oficiálne zriadený v máji 2010 v Rige (IP/10/641).

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar